2020-03-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-03-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE MARZO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - MOCIÓ d'Alcaldia Presidència. Proposa aprovar el document 'Estratègia Urbana València 2030. Marc General'.
Expediente: E-00201-2020-000006-00 - Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Dona compte de la Sentència, del Tribunal Superior de Justicia, desestimatòria del recurs PO 1/162/2017, interposat per HOTEL ALAMEDA VALENCIA, SLU, contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General de València sobre ampliació de la parcel·la del col·legi públic Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-00501-2020-000086-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adorn i decoració del Palau de Monforte per a bodes civils.
Expediente: E-8RE05-2020-000035-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprobar un major gasto de les diferències del salari mínim interprofesional 2020 programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003826-00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció, desembre 2019.
Expediente: E-01201-2020-000122-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'un proveïdor amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-001031-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'un proveïdor amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-001083-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconèixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses en matèria d'obres de construcció dels carrils bici a l'avinguda del Primat Reig i del Port.
Expediente: O-01801-2020-000009-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament corresponent a serveis per al control de la contracta de gestió del trànsit del mes de gener.
Expediente: E-01801-2020-000723-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents als servicis prestats per la rehabilitació del refugi antiaeri de Massarrojos.
Expediente: E-02001-2019-000616-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la factura de febrer de 2020 del servici de suport integral a famílies del cens de vivenda precària.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni presentada per l'associació Arca de Noé per al desenvolupament del programa d'intervenció comunitària amb menors en el barri de la Punta.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Parkinson València del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa estimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel Grup Popular contra l'adjudicació d'un contracte de publicitat institucional.
Expediente: E-02230-2019-000040-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la justificació presentada per la Unió de Consumidors de València (UCV).
Expediente: E-02401-2019-001367-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les bases de selecció alumnat POEFE formacció VLC 2019-2021.
Expediente: E-02902-2019-001357-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'ocupació de la Ciutat de València, per a finançar el funcionament d'esta Fundació durant l'exercici 2020.
Expediente: E-02902-2020-000070-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-000624-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Donar compte de la resolució GO 1493 de 24 de març de 2020, dictada pel regidor delegat de Comerç, en virtut de la delegació conferida per esta Junta de Govern Local en data de 28 de febrer, que modifica l'horari dels mercats municipals de districte durant la vigència de l'estat d'alarma.
Expediente: E-02901-2020-000558-00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura corresponent a la certificació núm. 6 del contracte de servicis per a la direcció d'obra del Cobert núm. 2 de la Marina del Port de València, fase 2.
Expediente: E-03201-2019-000026-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconeixer un gasto a favor de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA).
Expediente: E-03201-2020-000007-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de Canalizaciones y Derribos Safor, SL, i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03801-2020-000060-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa suspendre, per al seu estudi, el cobrament de les taxes per la instal·lació de quioscs a la via pública, la del servici de mercats i la de mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària, en la mesura que no es preste el servici.
Expediente: E-H4969-2020-000006-00 - Aprovat
0024 - PRECS I PREGUNTES
0025 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a servicis de coordinació de seguretat i salut del contracte de gestió intel·ligent del trànsit.
Expediente: E-01801-2020-000584-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament i instal·lació de prestatgeries arxiu intermedi.
Expediente: E-02001-2019-001509-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2020-2021.
Expediente: E-02001-2020-000201-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'Acció Social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a joves amb especials dificultats d'accés a este, a favor de l'Associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de diverses resolucions per les quals es realitzen contractacions d'emergència.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0031 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència, a l'entitat Obra Mercedària, del contracte de servicis per a la gestió i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000062-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa ratificar la Resolució núm. GD-64, de 25 de març de 2020, que disposa contractar mitjançant tramitació d'emergència el servici de desinfecció per COVID-19 en dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la reprogramació de servicis de neteja, desinfecció i recollida com a conseqüència de la pandèmia produïda pel coronavirus.
Expediente: E-02801-2020-000730-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució RA-139, de data 24 de març 2020, del regidor delegat de Cementeris en matèria d'adopció de mesures COVID-19 en relació amb les diferents contractes que gestiona el Servici de Cementeris.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça Comte de Pestagua.
Expediente: E-03103-2012-000026-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució Riu Bidasoa-Juan Piñol, que implica l'autorització per al cobrament d'una quota extraordinària.
Expediente: E-03107-2019-000017-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis de suport integral amb famílies integrants del cens de vivenda precaria i aquelles altres que presenten situació de vulnerabilitat dins del Programa Marc d'Inserció Social i Laboral.
Expediente: E-04101-2018-000177-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica mitjana ATS de bombers (DEB-PH-N1-F1), referència núm. 7463, en el Servici de Salut i Consum.
Expediente: E-01101-2020-000900-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar el punt primer de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2020 i ordenar la dotació del crèdit adequat i suficient per al finançament del gasto que suposa la contractació.
Expediente: E-02250-2020-000060-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència, a l'entitat Obra Mercedària, del contracte de servicis per a la gestió, allotjament i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000063-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1754, de 23 de març de 2019.
Expediente: E-03501-2018-000339-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-000849-00 - Aprovat amb esmenes
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions musicals de la festa de Cap d'Any 2019.
Expediente: E-01904-2019-001062-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Programa d'Ajudes RE-ACTIVA, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-01911-2020-000116-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el protocol per a la tramitació de recursos per a persones majors en la situació d'estat d'alarma i confinament per ser població de risc.
Expediente: E-02224-2020-000066-00 - Aprovat amb esmenes