2020-03-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-03-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE MARZO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de març de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 51/2017, interposat contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'unes finques.
Expediente: E-00501-2020-000073-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació de l'Ajuntament contra la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 que va estimar el Recurs contenciós administratiu PO núm. 422/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2020-000076-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 28/18, interposat contra modificació de llicència per a reforma de trasters per al seu ús com a dos estudis vivenda independents.
Expediente: E-00501-2020-000081-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 423/18, interposat en impugnació indirecta de l'ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles i Resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació d'este impost.
Expediente: E-00501-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 175/19, sobre imposició d'una primera multa coercitiva per no cessar l'ús de l'activitat d'allotjament turístic en un immoble situat a la plaça del Miracle del Mocadoret.
Expediente: E-00501-2020-000064-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 279/19, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar diverses reclamacions contra liquidacions girades pel concepte d'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 308/19, contra liquidacines IBICE, exercici 2015, sobre el port de València.
Expediente: E-00501-2020-000082-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la caducitat del Recurs PO núm. 118/13 interposat contra la Resolució d'Alcaldia que va fixar el cànon per a l'exercici 2012 de l'aparcament públic situat a la plaça de l'Escultor Alfonso Gabino.
Expediente: E-00501-2013-000151-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis informàtics de manteniment del hardware dels ordinadors centrals de l'Ajuntament de València, el seu software de base i determinats elements perifèrics associats a estos.
Expediente: E-04101-2019-000181-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats al carrer d'Escalante, carrer de Josep Benlliure i carrer d'Empar Guillem.
Expediente: E-04101-2019-000241-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa quedar assabentada de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals per la qual s'acorda desestimar el recurs interposat contra els plecs del procediment de contractació dels servicis de redacció de projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'organisme autònom municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-04101-2019-000237-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació per a contractar la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València, convocar procediment obert, aprovar el plec de condiciones i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000008-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Pobles de València la parcel·la coneguda com a 'Trilladora del Tocayo' per a donar accés a l'Embarcador del Palmar i la implantació d'usos públics.
Expediente: E-05301-2020-000062-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Vicent Canet.
Expediente: E-05307-2018-000097-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la quota de participació anual de l'exercici 2020 de l'Ajuntament de València, com a soci fundador de la Xarxa Innpulso (ARINN).
Expediente: E-00202-2020-000014-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis informàtics plataforma VLCI.
Expediente: E-00805-2020-000007-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una ampliació del termini de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
Expediente: E-01201-2018-000646-00 - Aprovat
0020 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
Expediente: E-01601-2019-000047-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació de liquidació corresponent al servici 'Gestió del trànsit a la ciutat de València', a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E-01801-2020-000583-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides a projectes d'especial interés, convocatòria 2019.
Expediente: E-01905-2018-000547-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-01905-2019-000004-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la programació d'activitats a desenvolupar en la campanya 'Cultura als pobles de València 2020'.
Expediente: E-02000-2020-000039-00 - Retirat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2019, els justificants de gastos corresponents i la proposta d'activitats per al 2020 de la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2019-000658-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització i col·locació d'una placa a la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2020-000283-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar per protecció de desembre de 2019.
Expediente: E-02201-2019-000024-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions nominatives a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2020-000017-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos de manutenció dels participants en la passantia amb la ciutat d'Hebron.
Expediente: E-02250-2019-000237-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, entre els dies 1 al 29 de febrer.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Modepran, corresponent a la factura del passat mes de febrer per la prestació de servicis de gestió del Centre d'Acollida d'Animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la retirada de peixos de les platges de València.
Expediente: E-02410-2020-000023-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-310, de 21 de gener de 2019.
Expediente: E-02701-2018-000256-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)' l'execució del qual es va encarregar l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000523-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2020-000097-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02901-2020-000126-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la 'Modificació puntual detallada de les normes urbanístiques del PGOU de València relativa a canvi de qualificació de sistema local d'espai lliure a sistema local d'equipament públic al carreró de Malabuche'.
Expediente: E-03001-2019-000291-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de l'estudi de detall en l'illa de cases 6A 'Nuevo Centro'.
Expediente: E-03001-2019-000342-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa sol·licitar a les Conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica el reajustament d'anualitats corresponents al 'Projecte d'intervenció en els edificis protegits de la plaça del Doctor Collado entorn Llotja de la Seda', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2018-000002-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Servicis Socials d'unes vivendes municipals situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E-03910-2019-000099-00 - Aprovat
0045 - PRECS I PREGUNTES
0046 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 06 de març de 2020 i celebrar la sessió ordinaria el 23 de març a les 11'00 hores.
Aprovat
0047 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Informació i Defensa de la Ciutadania. Proposa aprovar la tramitació d'emergència dels gastos sanitaris necessaris per a la salvaguarda de la salut en l'actual situació sanitària de pandèmia.
Expediente: E-C1904-2020-000004-00 - Aprovat amb esmenes
0048 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00202-2020-000002-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la lectura dels equips de lloguer Sharp.
Expediente: E-01201-2019-000082-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'uniformitat de personal d'oficis.
Expediente: E-01201-2020-000145-00 - Aprovat
0051 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2017 4745.
Expediente: E-01305-2017-000575-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2017-000120-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000026-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2020.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València' 2020.
Expediente: E-02000-2020-000018-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar els errors materials detectats en el projecte de videovigilància dels edificis 'Bé d'Interés Cultural' adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals i aprovar tècnicament l'esmentat projecte.
Expediente: E-02001-2018-000973-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar l'ampliació de terminis per a l'execució de les obres d'adaptació a ús escènic de la nau 3 del Parc Central i l'execució d'instal·lacions addicionals.
Expediente: E-02001-2018-001658-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (AVACU) per a la realització d'activitats en el Centre de Recursos i Formació en Consum.
Expediente: E-02401-2019-003467-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón en matèria de control de plagues urbanes.
Expediente: E-02401-2020-000571-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2019 concedida a la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Expediente: E-02802-2019-000396-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar els criteris que s'han de seguir i mesures que s'han d'adoptar en els casos de COVID-19, en relació als cementeris, tanatoris i crematoris de titularitat municipal.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Aprovat amb esmenes
0062 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la platja del Cabanyal durant la temporada estival 2020.
Expediente: E-02901-2020-000266-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa declarar la no admissió a tràmit de la proposta de modificació puntual del PGOU a l'illa de cases situada a la carretera Alba-Castell de Cullera-Benidoleig-Álvarez de Sotomayor.
Expediente: E-03001-2017-000049-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PGOU de canvi de qualificació d'UFA-2 a UFA-1 del grup de vivendes 'San Jerónimo' del carrer de Salvador Allende.
Expediente: E-03001-2019-000379-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2019-003670-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'adopció de totes les mesures possibles per a mantindre uns servicis mínims de manteniment de jardins i poda d'arbratge viari pel brot de COVID-19.
Expediente: E-04001-2020-000251-00 - Aprovat amb esmenes
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de la gestió integral de seixanta places per al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'l'Amistat', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000008-00 - Aprovat
0068 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Zenithbrmedia, SA.
Expediente: E-04103-2020-000011-00 - Aprovat
0069 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000006-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per les ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E-H4969-2020-000005-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adorn i decoració del Palau de Monforte per a noces civils durant gener de 2020.
Expediente: E-8RE05-2020-000025-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2020.
Expediente: E-01101-2016-000417-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar interessos legals.
Expediente: E-01101-2018-000938-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'operador/a de comunicacions.
Expediente: E-01101-2018-003576-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte de treball de personal EMPUJU.
Expediente: E-01101-2019-003826-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu/mobilitat/disponibilitat en el Servici de Benestar Social i Integració, referència núm. 8798.
Expediente: E-01101-2020-000669-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en No Inclosos en Unitats Orgàniques, referència núm. 9131.
Expediente: E-01101-2020-000807-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'error material en la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001063-00 - Aprovat
0079 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa estimar en part els recursos de reposició presentats pels interessats sobre assignació GDP.
Expediente: E-00210-2019-000003-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la constitució de manera permanent del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL).
Expediente: E-01401-2020-001727-00 - Aprovat amb esmenes
0081 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019 a la Falla L'Alguer-Enginyer Rafael Janini.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa suspendre l'acord de la Junta de Govern Local de 07 de febrer de 2020 en el qual s'aprovava la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals.
Expediente: E-01904-2020-000130-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acordar l'ajornament de la campanya denominada 'Setmana de l'Aigua 2020', fins que les condicions sanitàries siguen les adequades per a la seua realització.
Expediente: E-02701-2020-000079-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la reprogramació de servicis de neteja i recollida amb motiu de l'ajornament de les festes falleres i mesures que s'han d'adoptar per la pandemia del coronavirus.
Expediente: E-02801-2020-000713-00 - Aprovat amb esmenes
0085 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Dona compte de l'informe del Tribunal de Comptes sobre fiscalització de la contractació menor, exercici 2016 i proposa aprovar les instruccions complementàries per a la gestió de contractes menors i crear el registre de contractes menors.
Expediente: E-00601-2020-000011-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la restricció d'accés al Palau de Monforte durant la celebració de noces amb motiu del brot epidèmic COVID-19.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat amb esmenes
0087 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2020-001110-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Aprovar la llista de comissions falleres a concedir, declarar desistides i excloure en relació a la subvenció de monuments fallers 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a la Comissió de la Falla Jerónima Galés-Litògraf Pascual Abad en concepte de subvenció per a la construcció dels monuments de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos de subministrament de material de drogueria per als usuaris del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000216-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la fundació Amigó.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar els servicis mínims en el contracte de servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2016-000065-00 - Aprovat amb esmenes
0093 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2019-003426-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent al contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
Expediente: E-05307-2018-000095-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la travessera de Pinedo a la Mar.
Expediente: E-05307-2018-000112-00 - Aprovat