2020-01-31 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
31-01-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE ENERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de gener de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 292/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació de determinació de preu just.
Expediente: E-00501-2020-000038-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 368/18, interposat contra la denegació d'una petició de desconsignació de preu just.
Expediente: E-00501-2020-000034-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 147/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000030-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 321/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu d'hores deixades de disfrutar.
Expediente: E-00501-2020-000036-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 269/19, interposat contra acord del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2020-000035-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que té per desistida a la recurrent del Recurs PO núm. 480/19, interposat contra acord del Jurat Tributari relatiu a liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2016.
Expediente: E-00501-2020-000037-00 - Quedar assabentat
0008 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa la modificació del règim de delegacions i substitucions de la Intervenció General.
Expediente: E-00407-2015-000008-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el gasto de l'exercici 2020 del programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003824-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el gasto de l'exercici 2020 del programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003826-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert celebrat per a contractar la prestació dels servicis corresponents al Programa d'Acolliment Familiar en Famílies Extenses o Afins en el marc del SEAFI (Servici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000046-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la per a servici públic situada al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: E-05303-2018-000074-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar complida la condició disposada en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2019, en resultar la discrepància de la superfície física, cadastral i registral de la parcel·la coneguda com a 'Trilladora del Tocayo' dins del marge de tolerància tècnica admissible.
Expediente: E-05305-2019-000036-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent al contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
Expediente: E-05307-2018-000095-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la festa de Cap d'Any.
Expediente: E-8RE05-2019-000145-00 - Aprovat
0016 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de servici de redacció de la proposta tècnica de sol·licitud d'ajudes en la convocatòria 'Iniciativa d'accions innovadores'.
Expediente: E-00212-2019-000016-00 - Aprovat
0017 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici d'assistència tècnica per a la gestió, control i desenvolupament de l'EDUSI 3C.
Expediente: E-00212-2020-000007-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'indexació de les gravacions audiovisuals de les sessions plenàries de 2019.
Expediente: E-00703-2019-000007-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2020-000002-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de promoció i difusió d'activitats organitzades per la Delegació de Joventut.
Expediente: E-01902-2019-000052-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a l'elaboració d'una proposta de disseny per a la tematització del pavelló de la Regidoria de Cultura Festiva en la Fira d'Expojove 2019/2020.
Expediente: E-01904-2019-000936-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
Expediente: E-01905-2019-000497-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a Turisme Comunitat Valenciana per a l'esdeveniment de la celebració del Dia Mundial de la Paella.
Expediente: E-01909-2020-000006-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Espai de No Ficció, Nofic, DocsValència.
Expediente: E-02000-2019-000023-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa ampliar el termini de justificació de la subvenció concedida a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000031-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte per a la prestació del servici de transport, muntatge, desmuntatge i assegurances d'obres d'art.
Expediente: E-02001-2016-000867-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Alanna i la Fundación APIP-ACAM, en relació amb el conveni 'València Inserix' 2018-2019.
Expediente: E-02201-2017-000322-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AICO (Asociación para la Proyección e Igualdad de las Minorías y Colectivos Desfavorecidos) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les ajudes per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2020.
Expediente: E-02201-2020-000008-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000281-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al lloguer d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: O-02224-2019-000034-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000002-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de gestió integral de trenta places en centres de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000003-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000006-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo.
Expediente: E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al programa d'intervenció psicosocial amb homes que exercixen violència sobre les dones.
Expediente: E-02230-2019-000002-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'instal·lació de dos 'Punts violeta-Espais segurs' per a informar i intervindre enfront de possibles casos de violència sexual durant la celebració de la Nit de Cap d'Any 2019.
Expediente: E-02230-2019-000107-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria del IV Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2020-000003-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de la primera anualitat del conveni de col·laboració firmat amb Unió de Pobles Solidaris.
Expediente: E-02250-2019-000076-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impartició dels Tallers de Videocreació.
Expediente: E-02250-2019-000310-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2020-000004-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02401-2020-000094-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5964, de 2 d'agost de 2018.
Expediente: E-02901-2018-000710-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la primera modificació per transferència de crèdits, la modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponents a l'anualitat 2020 i el projecte de gasto 'EMCORP 2019-2020'.
Expediente: E-02902-2019-001318-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la quarta modificació per transferència de crèdits, la modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponents a l'anualitat 2020 i el projecte de gasto 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000090-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002038-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001815-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de punt d'accés sense fil.
Expediente: E-02902-2019-001858-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-1275, de 24 de setembre de 2019.
Expediente: E-03501-2016-001643-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
Expediente: O-H4980-2020-000001-00 - Aprovat
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adorn i decoració del Palau de Monforte per a noces civils durant desembre de 2019.
Expediente: E-8RE05-2019-000009-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de desembre del servici de neteja de dependències, col·legis, mercats i edificis municipals.
Expediente: E-01201-2020-000010-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01201-2020-000056-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Linterna-Na Robella.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu al sanejament de l'estructura i muntatge del Betlem municipal a la plaça de la Reina.
Expediente: E-01904-2019-000933-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-01904-2020-000202-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000548-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01911-2020-000002-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01911-2020-000009-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa ratificar el caràcter urgent i donar compte de les actuacions d'emergència de neteja i retirada d'arena, algues i peixos morts a les platges de València com a conseqüència del temporal Glòria.
Expediente: E-02801-2020-000176-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres corresponents al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000001-00 - Aprovat
0063 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-05501-2020-000002-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'agent de Policia Local per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2020-000658-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de bomber/a per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2020-000662-00 - Aprovat
0066 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar la delegació de funcions de la Tresoreria Municipal en el nou organisme autònom municipal 'Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals'.
Expediente: E-00601-2020-000010-00 - Aprovat
0067 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la convocatòria de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).
Expediente: E-00202-2020-000007-00 - Aprovat
0068 - MOCIÓ conjunta del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement i de la regidora delegada de Contractació. Proposen constituir l'Equip d'Impuls a la Compra Pública Innovadora de València, d'ara en avant Equip CPI VLC.
Expediente: E-00202-2020-000008-00 - Aprovat
0069 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la iniciativa 'València Oberta PM3' i autoritzar la seua presentació a la convocatòria de 'Premis al Bon Govern' (FVMP).
Expediente: E-00212-2020-000009-00 - Aprovat
0070 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Dona compte de la presentació de la sol·licitud de subvenció a la quinta convocatòria de 'Iniciativa d'Accions Innovadores Urbanes (AIU)'.
Expediente: E-00212-2019-000012-00 - Quedar assabentat
0071 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València en concepte de transferència de capital corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-01601-2020-000003-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra la proposta de nomenament del tribunal respecte a la reserva de dones en la convocatòria de quaranta places d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-000438-00 - Aprovat
0073 - ALCALDIA. Proposa designar consellers/eres generals, representants de l'Ajuntament de València, en Caixa Ontinyent.
Expediente: E-00601-2020-000009-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la direcció de producció i coordinació de les Campanades de Cap d'Any 2019.
Expediente: E-01904-2019-000920-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de manteniment correctiu i conservació del parc de cent onze vivendes assignades al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000189-00 - Aprovat