2019-12-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-12-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de desembre de 2019.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de personal administratiu.
Expediente: E-01101-2019-005582-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000048-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis necessaris per a la redacció del projecte d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció de l'IES núm. 41 en la parcel·la EC4, sector PRR-9 del barri de Favara, en el districte de Patraix (Pla Edificant), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000144-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres del projecte 'Restauració de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000254-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-915, de 29 d'octubre de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000175-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05307-2018-000103-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Conca.
Expediente: E-05307-2018-000104-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Doctor Monserrat.
Expediente: E-05307-2018-000105-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
Expediente: E-05307-2018-000106-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
Expediente: E-05307-2018-000111-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
Expediente: E-05307-2018-000118-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05307-2018-000121-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05307-2018-000122-00 - Aprovat
0015 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa establir els procediments que ha d'utilitzar el personal empleat municipal en les seues relacions amb l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00210-2019-000004-00 - Aprovat
0016 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa sol·licitar una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el passe a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte de carril bici al passeig de l'Albereda.
Expediente: E-00212-2019-000019-00 - Aprovat
0017 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa sol·licitar una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el passe a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte de carril bici a les avingudes del General Avilés i de les Corts Valencianes.
Expediente: E-00212-2019-000020-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de prestació de servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària.
Expediente: E-00801-2018-000064-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de cadascun dels lots del subministrament i instal·lació per a la 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València (dividit en 6 lots), procés de participació ciutadana 2018'.
Expediente: E-01201-2018-000497-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de conferència impartida al Museu d'Història de València.
Expediente: E-02001-2019-001478-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures corresponents a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV).
Expediente: E-02201-2019-000221-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a l'entitat Dona i Cinema.
Expediente: E-02230-2019-000080-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a l'Instituto Sindical al Desarrollo (ISCOD).
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundació Pau i Solidaritat d'ampliació del termini d'execució i modificació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte d'obres de solució del sanejament municipal en nuclis de viviendes consolidades del sòl no urbanitzable a Castellar Nord i encarregar-ne l'execució a Saneamiento de Valencia UTE.
Expediente: E-02701-2019-000541-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de construcció de sis arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València.
Expediente: E-02801-2018-000948-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la pròrroga del conveni d'autogestió del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2016-001771-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001836-00 - Aprovat
0030 - PRECS I PREGUNTES
0030 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: E-00201-2019-000034-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE COORDINACIÓ DE SUBVENCIONS. Proposa aprovar la modificació parcial del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-00820-2019-000006-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra d'adaptació de parcel·les per a ús provisional d'aparcament al carrer de la Safor.
Expediente: E-01801-2018-004147-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa resoldre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000410-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2020 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2019-000504-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la tercera pròrroga del conveni amb l'Instituto Secular Obreras de la Cruz-Residencia Itamar.
Expediente: E-02201-2015-000344-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a l'entitat Alia por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Expediente: E-02230-2018-000072-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, entre els dies 1 al 4 de desembre.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, els dies 5 i 6 de desembre.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres d'adequació d'accesos al Col·lector Nord I, II, III, tram III des de pk 0+000 al 0+750.
Expediente: E-02701-2018-000396-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2020 del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la Zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001579-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2020 del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la Zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001958-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2020 del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la Zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001646-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la revisió per arredoniment de les tarifes aplicables en el servici del tanatori-crematori municipal 'Ciutat de València' per a l'any 2020.
Expediente: E-02802-2019-000457-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar nous preus contradictoris de les obres de rehabilitació del Cobert núm. 2 de la Marina del Port de València, fase 2.
Expediente: E-03201-2019-000007-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa resoldre la convocatòria de les ajudes municipals al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
Expediente: E-05307-2018-000094-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia Local).
Expediente: E-05307-2018-000099-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05307-2018-000101-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05307-2018-000102-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Godofred Ros.
Expediente: E-05307-2018-000107-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de José Grollo.
Expediente: E-05307-2018-000108-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
Expediente: E-05307-2018-000119-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió integral de huitanta-cinc places en el centre de dia municipal per a persones majors dependents de Tres Forques, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000178-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar MERCAVALÈNCIA per a realitzar les contractacions que resulten necessàries d'acord amb l'ampliació del 'Pla estratègic de l'àrea d'activitats càrnies'.
Expediente: E-01101-2017-001859-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre inspectors de la Policia Local de València i Pedralba.
Expediente: E-01101-2019-004059-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases que han de regir la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre El Musical.
Expediente: E-01101-2019-004699-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2019.
Expediente: E-01101-2019-005006-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2803, en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
Expediente: E-01101-2019-005466-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, inclosos els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E-02001-2015-000932-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris/àries de les ajudes que financen el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular denominat Xarxa de Llibres.
Expediente: E-02101-2019-000221-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000454-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-05307-2018-000100-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Utiel.
Expediente: E-05307-2018-000113-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar la concessió de diverses subvencions de la convocatòria del projecte 50-50, curs 2018-2019.
Expediente: E-08001-2018-000013-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de llicència, instal·lació i posada en marxa del software per a la venda d'entrades per internet en museus i monuments.
Expediente: E-02001-2018-001211-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de cadires i taules com a suport per al desenvolupament de la prova del projecte europeu 'beAWARE'.
Expediente: E-01401-2019-007197-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, per a l'adquisició d'autobusos.
Expediente: E-01801-2019-003768-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la reposició de llibres en els centres docents de titularitat municipal dins del programa Xarxa de Llibres.
Expediente: E-02101-2019-000221-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a servicis d'execució subsidiària de neteja de solars de la ciutat de València durant el passat mes de novembre.
Expediente: E-02801-2019-001793-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament per servicis ordinaris del contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans durant el passat mes de novembre.
Expediente: E-02801-2019-001789-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a una part a compte de l'import dels servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València del mes de desembre.
Expediente: E-02801-2019-001866-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-02901-2019-000213-00 - Aprovat