2019-11-22 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de novembre de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 404/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000342-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 511/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000333-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la satisfacció extraprocessal de les pretensions formulades en el Recurs PA núm. 111/19, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000338-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la satisfacció extraprocessal i l'arxiu del Recurs PA núm. 298/19, interposat contra l'ordre de demolició d'unes obres executades sense llicència.
Expediente: E-00501-2019-000344-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 247/19, interposat contra la comunicació sobre suspensió de la tramitació del recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-0126, de 13 de desembre de 2018.
Expediente: E-00501-2019-000341-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que té per desistit al recurrent del Recurs PO núm. 302/19, interposat contra la Resolució que va concedir una modificació de llicència d'activitat per a l'obertura d'establiment.
Expediente: E-00501-2019-000343-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 592, en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva per adscripció temporal en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2019-004203-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2799, per al Servici del Palau de la Música i Congressos de València i Banda Municipal de València.
Expediente: E-01101-2019-004811-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 9140, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004571-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 674, per al Servici del Palau de la Música i Congressos de València i Banda Municipal de València.
Expediente: E-01101-2019-004812-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern, referència núm. 3557, per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2019-004809-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000070-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo.
Expediente: E-05307-2016-000054-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a l'ocupació temporal i lliure disponibilitat de les parcel·les municipals afectades pel projecte d'obres 'Nova via de ciclovianants connexió entre l'Horta Sud i la ciutat de València des de la CV-400'.
Expediente: E-05301-2019-000035-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les finques resultants adjudicades i aprofitaments urbanístics i donar de baixa una finca inventariada aportada en el projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI del pla d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-05303-2019-000133-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis dels centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-00209-2019-000012-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics per al suport a l'explotació i manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2019-000165-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de 'Coordinació de seguretat i salut de l'obra d'execució del projecte de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros'.
Expediente: E-01201-2017-000694-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm 2 i última de les obres de condicionament, ajustos i redistribució de llocs de treballs a la Casa Consistorial.
Expediente: E-01201-2019-000578-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01201-2019-000773-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 126/19 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2017-000596-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-01903-2019-000332-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la segona transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-01904-2019-000259-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de drets d'autor de les representacions i varietats de l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2019-000750-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adjudicació de les ajudes a residències de creació artística 2019.
Expediente: E-01905-2018-000545-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a la realització de festivals i circuits escènics 2019.
Expediente: E-01905-2018-000546-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'especial interés 2019.
Expediente: E-01905-2018-000547-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-01905-2019-000004-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la comissió sobre el preu de les entrades en el Teatre El Musical durant el mes d'octubre passat.
Expediente: E-01905-2019-000457-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2019-000109-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO Patrimoni mundial o immaterial de la Humanitat.
Expediente: E-02001-2018-001178-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual 2019 a favor de l'Asociación de Museos y Centros de Ciencias y Técnica de España.
Expediente: E-02001-2019-001115-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-001479-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar les noves ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000221-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Secretariado Gitano del conveni de col·laboració per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Secretariado Gitano del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2018-000256-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2018-000344-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació 'Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana'.
Expediente: E-02201-2019-000168-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000647-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000651-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Expediente: E-02250-2017-000036-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la realització del programa de beques 'Juan Castelló'.
Expediente: E-02250-2018-000008-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundació Musol d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de revisió de la instal·lació de gas en una vivenda municipal.
Expediente: E-02250-2019-000060-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Farmamundi (Farmacéuticos Mundi).
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació España con Acnur.
Expediente: E-02250-2019-000209-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1, per a l'any 2020.
Expediente: E-02801-2019-001352-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2, per a l'any 2020.
Expediente: E-02801-2019-001357-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3, per a l'any 2020.
Expediente: E-02801-2019-001351-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa anul·lar drets reconeguts i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció per a la formació de dos agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-02902-2010-000366-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció del projecte EMCORP 2018-2019.
Expediente: E-02902-2018-001614-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar les renúncies presentades i alliberar crèdit destinat a les ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000217-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Doctor Soriano Benlloch.
Expediente: E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2462, de 6 de maig de 2019.
Expediente: E-03501-2013-000058-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa autoritzar gasto per a reposar crèdit a favor de l'adjudicatària de l'acord marc per a l'execució d'obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants.
Expediente: E-03801-2015-000165-00 - Aprovat
0062 - PRECS I PREGUNTES
0063 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 580/15, sobre abonament de retribucions, cotitzacions a la Seguretat Social i interessos dimanants d'una reincorporació al servici actiu.
Expediente: E-00501-2019-000335-00 - Quedar assabentat
0064 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa concedir una subvenció a favor de la Fundación Proyecto Senior.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2019-000174-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de co-direcció de l'obra d'execució del projecte de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2017-000733-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2019-000792-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01201-2019-000733-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables en concepte d'autors d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2019-000114-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000141-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil dels centres municipals de joventut.
Expediente: E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001454-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de diversos proveïdors en concepte de treballs del 'Llibret de la Falla Municipal' de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000369-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
Expediente: E-02001-2019-001466-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir un termini extraordinari de justificació de les subvencions del pla 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal durant l'any 2019.
Expediente: E-02101-2018-000337-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2018-000344-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València durant l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000209-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2019.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2019-000364-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un nou conveni de col·laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció (FAD).
Expediente: E-02501-2019-000024-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, per a la realització d'obres o servicis d'interés general (EMCORP 2019-2020).
Expediente: E-02902-2019-001318-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució de la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet per a centre cultural', finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2016-000045-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura relativa als honoraris pendents del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte de rehabilitació i adaptació de l'edifici de Tabacalera.
Expediente: E-03201-2018-000080-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2018-000195-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'estacionament regulat en la via publica de la ciutat de València (ORA), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000087-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2018-000045-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació nominal de l'òrgan selectiu en el procés convocat per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins i per millora d'ocupació de tècnic/a educador/a infantil.
Expediente: E-01101-2019-002519-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004728-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte diverses contractacions del programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003826-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'agost i setembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004381-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos professors de música, especialitat percussió.
Expediente: E-01101-2019-004625-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-004675-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de dos administratius/ives per als Servicis de Personal i d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2019-004693-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2019-004700-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Mislata d'autorització de comissió de servicis d'un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-004919-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa donar compliment a la Resolució de 10 d'abril de 2019 del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-03910-2018-000038-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001622-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'Estudi històric, estudis previs, estudi geotècnic i el projecte bàsic de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre'.
Expediente: E-03201-2017-000031-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra de 'Reordenació de la plaça de la Reina'.
Expediente: E-01801-2016-003204-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del 'Bono Mascota' del transport col·lectiu urbà de València 2019-2020.
Expediente: E-01801-2019-004729-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Obres de reurbanització del carrer de Ramiro de Maeztu'.
Expediente: E-03301-2019-000093-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar parcialment una sol·licitud d'abonament de diferències retributives.
Expediente: E-01101-2018-001835-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2800, per al Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2019-004945-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la tercera transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-01904-2019-000259-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases que regiran la participació en la Cavalcada de Reis Mags de València 2020.
Expediente: E-01904-2019-000872-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa d'actes de Nadal i d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000946-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2019-000630-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2019-000162-00 - Aprovat