2019-11-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de novembre de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que estima parcialment el Recurs PO núm. 247/18 i anul·la la resolució de revocació de l'autorització d'instal·lació de casetes en la via pública per a la venda de productes pirotècnics amb motiu de les Falles de 2018.
Expediente: E-00501-2019-000332-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 561/18, interposat contra Resolució del Jurat Tributari sobre regularització fiscal de liquidacions de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2019-000334-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la pròrroga de l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball referència núm. 8882.
Expediente: E-01101-2019-000927-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019, sobre nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-003833-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'inspecció d'obres i servicis, referència núm. 1660.
Expediente: E-01101-2019-004397-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis, referencia núm. 3206, en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2019-004732-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis, referencia núm. 1649, en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2019-004733-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de quatre inspectors/ores d'obres i servicis amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2019-004225-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2813, per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2019-004271-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2019-004700-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratives atenció al públic per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-004435-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la resolució per mutu acord del contracte de prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-04101-2018-000193-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis d'impartició, gestió i seguiment d'accions formatives per a l'ocupació impulsades des del Servici d'Ocupació i Emprenedoria en el marc del programa València Activa Exprés, dividit en cinc lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000090-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación Proted.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0016 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques).
Expediente: E-00810-2019-000065-00 - Aprovat
0017 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis per a l'edició de l'Anuari estadístic de la ciutat de València 2017.
Expediente: E-00810-2019-000068-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables diversos vehicles municipals.
Expediente: E-01201-2018-000702-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de primes de l'assegurança de responsabilitat civil/patrimonial, danys materials i de responsabilitat civil i d'accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2019-000656-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la realització d'operatius en el segon semestre de 2019.
Expediente: E-01401-2019-005384-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques del terme municipal de València.
Expediente: E-01801-2014-000404-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la certificació final del contracte d'obres de construcció de connexió d'un carril bici al carrer d'Alacant.
Expediente: E-01801-2019-001631-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a dos certificacions del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-003489-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-01902-2019-000238-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el 'Projecte d'execució de l'obra de l'espai públic d'ús lúdic esportiu Marítim' (EDUSI).
Expediente: E-01903-2017-000347-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019 i iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2019 i iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Encom Games, SL, i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2019-000011-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-01909-2019-000142-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte de renovació del sistema de climatització i enllumenat del Museu de la Ciutat de l'Ajuntament de València'.
Expediente: E-02001-2017-000145-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de cinquanta-cinc fotos que van formar part de l'exposició 'La València del Flaco'.
Expediente: E-02001-2019-001437-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del Xec Escolar del perìode de gener a juny de 2019.
Expediente: E-02101-2019-000226-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF).
Expediente: E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per l'associació Jarit del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Domus Pacis-Casal de la Pau.
Expediente: E-02201-2019-000026-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un nou conveni de col·laboració amb l'associació Alanna i la Fundació Apip-Acam per al desenvolupament del projecte 'València Inserta 2019'.
Expediente: E-02201-2019-000187-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2019-000219-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral del centre de dia 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2019-000386-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de quatre cartells de codi de conducta per a la reparació de la cartelleria de les platges.
Expediente: E-02410-2019-000091-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Estacions de cloració en la xarxa de baixa pressió a la ciutat de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000438-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000375-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-02901-2019-000213-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001832-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001834-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001835-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001836-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar el full d'estimació referit a una parcel·la discontínua situada al carrer de Martínez Báguena (compositor).
Expediente: E-03103-2012-000006-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000049-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000050-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar els 'Estudis previs, estudi històric, estudi geotècnic i el projecte bàsic de les obres de rehabilitació del Casino de l'Americà'.
Expediente: E-03201-2017-000029-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al segon trimestre de 2019 i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació d'ingressos amb el corresponent projecte de gasto per a finançar la construcció del CEIP Ángel de la Guarda.
Expediente: E-03201-2019-000055-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Acció Ecologista-Agró i a la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife), en el marc del conveni signat amb totes dos entitats.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-193, de 12 de setembre de 2019.
Expediente: E-03602-2019-000135-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa cedir l'ús de l'immoble conegut com a Alqueria de Lanuza a la Fundació de la CV 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic'.
Expediente: E-08001-2019-000040-00 - Aprovat
0059 - PRECS I PREGUNTES
0060 - ALCALDIA. Proposa nomenar representant de l'Ajuntament de València en la Junta de Compensació-AIU 'Avinguda de França'.
Expediente: E-00601-2019-000069-00 - Aprovat
0061 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000034-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir una subvenció en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la impressió de fotografies per a l'exposició 'La corona sonora' al Museu del Corpus.
Expediente: E-01904-2018-001307-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a la producció escènica 2019.
Expediente: E-01905-2018-000548-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una transferència a favor del Consorci de Museus.
Expediente: E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb l'associació Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02201-2018-000222-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis de gestió, manteniment, actualització i seguiment dels perfils corporatius del servici en les xarxes socials.
Expediente: E-02301-2018-000499-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de Médicos del Mundo per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-53, de 30 de juliol de 2019.
Expediente: E-02308-2018-002159-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres de reparació i reforç en la nau de pescateria del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2016-000803-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Mesures correctores per a la recepció municipal de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València'.
Expediente: E-03301-2001-000125-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa deixar sense efecte l'encàrrec de gestió directa de la unitat d'execució UE12 del PEPRI del barri del Carme realitzat a Aumsa mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2016.
Expediente: E-03502-2016-000007-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5035, d'11 de juny de 2019.
Expediente: E-03901-2019-000733-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la segregació d'una branca d'activitat de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, a favor de FCC Medio Ambiente, SA.
Expediente: E-04101-2019-000225-00 - Quedar assabentat
0078 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa designar representant de l'Ajuntament de València per al projecte Grow Green.
Expediente: E-08001-2019-000046-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un trasllat per motius de salut.
Expediente: E-01101-2018-003723-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2019-004803-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2019-004804-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7473, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2019-004808-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 7724, en el Grup Municipal Compromís.
Expediente: E-01101-2019-004853-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal administratiu, referència núm. 9025, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-004854-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 656, en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2019-004855-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar de servicis, referència núm. 8664, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2019-004856-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 529, per al Servici Fiscal de Gastos.
Expediente: E-01101-2019-004814-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 618, per al Servici Fiscal de Gastos.
Expediente: E-01101-2019-004816-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament com a personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-004927-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud de revisió d'ofici.
Expediente: E-01101-2019-003968-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les quantitats corresponents a servicis extraordinaris realitzats per personal adscrit al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics durant el segon semestre de 2018 i primer semestre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003056-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa concedir una subvenció nominativa i aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació 'Ciutat Vella Batega'.
Expediente: E-04001-2019-000352-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les directrius per a les autoritzacions d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000935-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Societat de la Informació en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions del 28 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002845-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Societat de la Informació en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions del 26 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002844-00 - Aprovat