2019-09-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de setembre de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00201-2019-000013-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 322/14, interposat contra la concessió d'una llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2019-000277-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 445/18, interposat contra la imposició de dos sancions per infraccions greus tipificades en la Llei de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats.
Expediente: E-00501-2019-000278-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 508/18, interposat contra la imposició d'una sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2019-000267-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 320/18, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de subrogació com a conseqüència de la finalització de contracte de gestió d'escola infantil.
Expediente: E-00501-2019-000279-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de juliol a desembre de 2017.
Expediente: E-04404-2019-000001-00 - Quedar assabentat
0008 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de l'exercici 2018.
Expediente: E-04404-2019-000014-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a bomber/a, plaça en propietat.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002805-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de setembre 2019.
Expediente: E-01101-2019-003861-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Reurbanització del carrer dels Àngels (fins a plaça Vallivana). El Cabanyal-el Canyameral'.
Expediente: E-04101-2018-000183-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-04101-2019-000078-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00202-2019-000064-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material de farmàcia i parafarmàcia.
Expediente: E-01102-2019-000020-00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 309/17, interposat contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Ordinari núm. 108/17.
Expediente: E-01305-2014-000381-00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 119272.
Expediente: E-01305-2016-000612-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00118 2017 31390.
Expediente: E-01305-2017-000672-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda al Protocol General d'Actuació de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers.
Expediente: E-01904-2018-000785-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001420-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2019-000374-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2019 a favor de la Fundación Chirivella Soriano.
Expediente: E-02000-2019-000068-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
Expediente: E-02001-2019-000248-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de juliol del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-001118-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes d'agost del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-001175-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'un quadro i tres medalles.
Expediente: E-02001-2019-001126-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000221-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AVAPREM del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol per al desenvolupament d'un programa d'atenció social i formació de la població en situació d'exclusió social especialment provinent dels poblats marítims.
Expediente: E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida a la Universitat de València en el marc del conveni de col·laboració per a la creació de la Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impartició del Taller Exprés de Videocreació 2018.
Expediente: E-02250-2018-000322-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'associació PROTED.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Veïns i Cultural Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Veïns de Torrefiel.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió de mupis per a la campanya 'No l'abandones'.
Expediente: E-02401-2019-002069-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny de la campanya 'No l'abandones'.
Expediente: E-02401-2019-002127-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el Realó'.
Expediente: E-02701-2017-000418-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Renovació de les canonades del Pont de Campanar per a reforç del subministrament a la zona Nord de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000286-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE), en concepte de quota anual de 2019.
Expediente: E-02802-2019-000295-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
Expediente: E-02901-2019-000973-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2009-000054-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça de Segòvia.
Expediente: E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
0054 - PRECS I PREGUNTES
0055 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000030-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de juny del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000554-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000118-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-566, de 13 de març de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000541-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2020 i part de l'any 2021.
Expediente: E-01904-2019-000870-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la fonamentació per a una escultura al mercat d'Abastos.
Expediente: E-02001-2019-000812-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar disponible part del crèdit disposat per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2019.
Expediente: E-02201-2019-000009-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Domus Pacis-Casal de la Pau.
Expediente: E-02201-2019-000026-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'ASIEM.
Expediente: E-02201-2019-000122-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02201-2019-000145-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià.
Expediente: E-02230-2018-000070-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Alanna.
Expediente: E-02230-2018-000075-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Cruz Roja Española.
Expediente: E-02230-2018-000082-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'associació provincial d'ames de casa Tyrius.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor del Consell de la Joventut de la ciutat de València i de l'associació Alanna.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Veïns Dehesa D.26-Castellar-l'Oliveral i a l'associació Sostre Arquitectura y Cooperación per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000246-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança per al control de mosquits amb rellevància per a la salut pública al municipi de València.
Expediente: E-02401-2018-001352-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Millora de la regulació de la xarxa d'aigua potable a la zona Nord-est de València'.
Expediente: E-02701-2018-000271-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa alliberar crèdit i aprovar el reajustament del gasto plurianual del 'Contracte de servici per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció d'obra i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla'.
Expediente: O-03201-2019-000006-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa ampliar el termini per a l'execució de les obres 'Reurbanització del jardí Llorenç de la Flor'.
Expediente: E-03401-2018-000296-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2018 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord de la ciutat.
Expediente: E-04001-2019-000768-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació per a la 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València (dividit en 6 lots), procés de participació ciutadana 2018'.
Expediente: E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació, manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2019-000075-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics per la utilització del Palau de la Música i Congressos.
Expediente: E-H4969-2019-000019-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'inspecció obres i servicis, referència núm. 3202, en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2019-002996-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 8904, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-003950-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 439, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-003996-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 3444, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-003997-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 585, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-004004-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 7490, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-003998-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí en lloc de treball d'inspecció obres i servicis.
Expediente: E-01101-2019-003172-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2818, per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-003924-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 6227, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-003907-00 - Aprovat
0092 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de setembre a desembre de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
0093 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa nomenar els membres del Comité Antifrau en l'EDUSI 3C.
Expediente: E-00630-2019-000003-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2018-000072-00 - Aprovat
0095 - ALCALDIA. Proposa designar representant en la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP.
Expediente: E-00601-2019-000054-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit corresponent al pagament anticipat per obres d'urbanització d'una parcel·la adjudicada a l'Ajuntament en virtut de Sentència.
Expediente: E-03102-2012-000010-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
Expediente: E-01904-2019-000504-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica superior d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-003234-00 - Aprovat