2019-05-03 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-05-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE MAYO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 d'abril de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 307/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000136-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 423/18, interposat contra l'extinció d'una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat de Vell de València.
Expediente: E-00501-2019-000137-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 591/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar un recurs d'execució contra Resolució que reconeixia la devolució d'ingressos relatius a taxes per entrada de vehicles.
Expediente: E-00501-2019-000135-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 15, desestimatòria de l'acció reivindicatòria exercitada en el Procediment Civil Ordinari núm. 1381/17, en reclamació de la propietat d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2019-000134-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 600/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de devolució d'aval bancari en garantia de costes d'urbanització de la parcel·la resultant C, en relació al projecte d'urbanització del PAI 'Riu Bidasoa-Joan Piñol'.
Expediente: E-00501-2019-000124-00 - Quedar assabentat
0007 - JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptats en el primer trimestre de 2019.
Expediente: E-00408-2019-000161-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
Expediente: E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal auxiliar administratiu mobilitat/disponibilitat (referència núm. 8803) en No inclosos en unitats orgàniques, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2019-001196-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal tècnic superior AG (MD) (referència núm. 7544) del Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal tècnic superior AG.
Expediente: E-01101-2019-001273-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001607-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic superior d'integració social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002247-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2018 10771.
Expediente: E-01305-2018-000075-00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 9361.
Expediente: E-01305-2018-000059-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida a l'entitat Torrefiel Athletic Club Esportiu.
Expediente: E-01903-2017-000267-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la memòria descriptiva i constructiva de les 'Obres d'eliminació de barreres arquitectòniques al Centre Municipal de Pilota Valenciana de Borbotó per a la construcció d'uns banys adaptats', amb les rectificacions indicades en l'informe de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2019-000029-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Cavalcada del Patrimoni 2018.
Expediente: E-01904-2018-000966-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019 i de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar preus contradictoris de l'execució de les obres de rehabilitació per a una agència de lectura al barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'activitat de circ en biblioteques municipals.
Expediente: E-01905-2019-000162-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'addenda 2018 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E-02000-2018-000017-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb l'associació Àmbit per al període 2017-2018.
Expediente: E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar la inscripció de l'Ajuntament en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, com a entitat tramitadora en el procediment per a la concessió directa d'ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d'emergència habitacional.
Expediente: E-02201-2019-000099-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia.
Expediente: E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació España con Acnur per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària a l'Iraq.
Expediente: E-02250-2018-000256-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al taller de videocreació de Divercinema 2018.
Expediente: E-02250-2018-000267-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'instal·lació d'indemnització substitutòria en el casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa retornar a la Diputació Provincial de València la part proporcional de la bestreta de la subvenció destinada a la realització d'inversions financerament sostenibles 2018 corresponent a l'obra de la Punta.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6266, de 27 d'agost de 2018, relativa a una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2018-002886-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8175, de 23 d'octubre de 2018, relativa a una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2018-002887-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa sol·licitar a la Diputació Provincial de València la cessió de la finca denominada 'La venta taurina del Saler'.
Expediente: E-03602-2019-000009-00 - Aprovat
0033 - PRECS I PREGUNTES
0034 - MOCIÓ d'Alcaldia sobre reconeixement a la trajectòria del comissari principal en cap, amb motiu de la seua jubilació.
Expediente: E-00400-2019-000009-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de 'Servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi) en mode servici, així com la definició i posada en marxa de l'oficina de projectes necessària per a integrar en la dita plataforma els indicadors de ciutat i determinats servicis municipals, inclosos els seus indicadors de gestió'.
Expediente: E-00805-2019-000001-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de productes reactius biològics.
Expediente: E-01102-2018-000004-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de recollida i gestió de residus sòlids.
Expediente: E-01102-2018-000032-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la 17a modificació de crèdits generats per ingressos i els projectes de gastos del pla de cooperació per a l'adequació de centres docents públics (Pla Edificant).
Expediente: E-01201-2019-000297-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-001626-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida a l'entitat Club de Baloncesto Petraher.
Expediente: E-01903-2017-000181-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a treballs de disseny gràfic, impremta i maquetació.
Expediente: E-02201-2018-000346-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa l'adequació de l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017.
Expediente: E-04901-2019-000126-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de 'Reurbanització del carrer dels Àngels (fins a plaça Vallivana). El Cabanyal-el Canyameral', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000183-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000014-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar els preus contradictoris i la modificació del contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim per a trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-04101-2019-000035-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura emesa per Emivasa, en concepte de gestió del cobrament de la taxa de clavegueram corresponent a la liquidació del segon semestre de 2018.
Expediente: E-H4962-2019-000004-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de febrer de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001458-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds d'abonament de dietes i gastos de desplaçament per la participació en un curs de capacitació teòric pràctic impartit per l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2019-002224-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2019-002220-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002295-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte de l'Acord laboral per al personal del Palau de Congressos 2019-2021.
Expediente: E-01101-2019-002315-00 - Quedar assabentat
0052 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2019.
Expediente: E-02000-2019-000040-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1195, de 8 de febrer de 2019.
Expediente: E-02901-2019-000091-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de Comissaria Principal Cap Policia Local (TD), referència núm. 1680.
Expediente: E-01101-2019-002296-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament del tribunal que ha de jutjar el procés selectiu convocat per a proveir en propietat huit places de tècnic/a superior participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2018-000868-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'operador/a de comunicacions per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2018-003576-00 - Aprovat
0057 - PRESIDÈNCIA. Proposa canviar l'hora de celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 10 de maig de 2019.
Aprovat