2019-04-26 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
26-04-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE ABRIL DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 d'abril de 2019.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte del dictamen emés per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió extraordinària de 14 de febrer de 2019.
Expediente: E-05692-2019-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa substituir el nom del carrer de Pavia pel de 'Carrer de José Ballester Gozalvo' (Polític).
Expediente: E-01905-2013-000004-00 - Aprovat
0004 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla A com 'Carrer de Vicent Miguel Carceller' (Periodista).
Expediente: E-01905-2015-000111-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla B com 'Carrer de Vicent Marco Miranda' (Polític).
Expediente: E-02000-2017-000006-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla C com 'Carrer d'Aarón Vidal López' (Soldat).
Expediente: E-02000-2016-000159-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla E com 'Carrer de Lluís Alcanyís' (Metge).
Expediente: E-02000-2016-000015-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Barraques de Lluna C com 'Carrer de Manuel Peris Gómez' (Jurista).
Expediente: E-02000-2016-000017-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Santa Bárbara A com 'Carrer del Mas del Cansalader'.
Expediente: E-02000-2019-000062-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública com 'Carrer de la Séquia dels Diables'.
Expediente: E-02000-2018-000101-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública com 'Plaça de la Marató'.
Expediente: E-02000-2019-000038-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar quatre carrers en projecte de la ciutat de València.
Expediente: E-02000-2019-000040-00 - Aprovat
0013 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-00201-2018-000028-00 - Aprovat
0014 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Valenciana d'Empreses Productores de Teatre, Dansa i Circ per a l'exercici 2019.
Expediente: E-00201-2019-000008-00 - Aprovat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 228/15, interposat contra la no acceptació d'una declaració responsable d'obres.
Expediente: E-00501-2019-000128-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 608/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000106-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria de la demanda interposada en el procediment de Protecció de Drets Fonamentals núm. 365/16, seguit contra desestimació presumpta de reclamació per molèsties per soroll causades per pub.
Expediente: E-00501-2019-000130-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds d'abonament de dietes i gastos de desplaçament per la participació en el 'XLII Curs d'Accés a l'Escala Superior' impartit per l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2018-003567-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds d'abonament de dietes i gastos de desplaçament per la participació en un curs de capacitació teòric pràctic impartit per l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2018-003571-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT de gener de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001954-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres del projecte bàsic i d'execució d'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap de València.
Expediente: E-04101-2018-000076-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.
Expediente: E-04101-2018-000107-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis del Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-00209-2019-000003-00 - Aprovat
0024 - SERVICIO DE JUVENTUD. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01902-2019-000018-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 5 i última del contracte per a la redacció del projecte i execució de les obres de construcció d'una IDE al barri de Jesús.
Expediente: E-01903-2017-000102-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les Falles de València.
Expediente: E-01904-2018-000810-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a diverses comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2019.
Expediente: O-01904-2019-000014-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de servicis per a l'organització, obertura al públic, gestió cultural, didàctica, difusió i manteniment de les instal·lacions del Museu de l'Arròs.
Expediente: E-02001-2017-000593-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'organització, obertura i didàctica i de manteniment del Museu de l'Arròs.
Expediente: E-02001-2017-000593-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil C per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València.
Expediente: E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar al CEIP Pare Català el canvi d'ús de la vivenda de conserge a cuina per al centre escolar.
Expediente: E-02101-2018-000471-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la creació del Comité d'Ètica i Bones Pràctiques del Servici de Benestar Social i Integració i les seues normes de funcionament intern.
Expediente: E-02201-2019-000082-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000215-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000219-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Trànsits per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny, elaboració i edició de materials de prevenció comunitària.
Expediente: E-02501-2019-000018-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la proposta de resolució dictada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals per la qual s'aprova la pròrroga de finançament ordinari per a l'exercici 2019.
Expediente: E-02701-2018-000209-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa anul·lar drets reconeguts corresponents a la subvenció per al taller d'ocupació 'Adequació del mercat de Castella'.
Expediente: E-02902-2010-000100-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses 2019.
Expediente: E-02902-2019-000036-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes: Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000089-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2017-000669-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Dramaturg Faust Hernández Casajuana.
Expediente: E-05302-2019-000058-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de les ajudes municipals al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ del regidor delegat de Mobilitat Sostenible. Proposa aprovar l'execució del 'Projecte tècnic de depòsit provisional EMT Safranar'.
Expediente: O-C1507-2019-000165-00 - Retirat
0048 - PRECS I PREGUNTES
0049 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una ampliació del termini de presentació de la documentació addicional relativa a l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.
Expediente: E-01201-2017-000327-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000048-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000054-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000055-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000056-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de 'Traca correguda i cremà de la falla segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO'.
Expediente: E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la decisió dels Comités de Selecció de projectes per a la realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament per a l'any 2020.
Expediente: E-01904-2019-000470-00 - Quedar assabentat
0056 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per INTERED i la sol·licitud d'ampliació del termini de justificació presentada per Oxfam Intermon dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Veterinarios sin Fronteras-VETERMON d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-H4970-2019-000001-00 - Aprovat
0061 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la carta de conformitat per a la concertació per l'EMT del préstec del Banco Europeo de Inversiones destinat al projecte 'València clean urban transport fleet renewal'.
Expediente: E-05201-2019-000013-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat una plaça de tècnic/a de cooperació.
Expediente: E-01101-2018-000136-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2019-002135-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de personal de centres docents.
Expediente: E-01101-2019-002199-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa revocar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'intendent principal de la Policia Local (DE1-PH-N-F) en el Servici de Policia Local, referència núm. 8038.
Expediente: E-01101-2017-001914-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 389/18 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16.
Expediente: E-01101-2018-002093-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 2/19 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16.
Expediente: E-01101-2018-000938-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de març de 2019.
Expediente: E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez per a la difusió de l'obra i figura del Sr. Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2019-000658-00 - Aprovat