2019-03-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de març de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: E-00201-2018-000010-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit, i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 dictada en el PO núm. 108/17, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000088-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 111/18, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000085-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 487/18, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000087-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el Recurs PO núm. 461/18 contra concessió de llicencia d'edificació per a la construcció d'edifici de nova planta al carrer de Jaume Roig.
Expediente: E-00501-2019-000086-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de diferències econòmiques en execució del Decret núm. 203 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17.
Expediente: E-01101-2017-000003-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cos oficial de servicis genèrics (MD-PH-N1-F2), referència núm. 3356, en el Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002127-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de la comissió de servicis del lloc de treball d'agent de Policia Local en la Brigada Canina (DE1-PH-N-F), referència núm. 2234, en el Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003780-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6241, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-003865-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la correcció dels errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2019.
Expediente: E-01101-2018-004846-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de desembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-005075-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de gener de 2019.
Expediente: E-01101-2019-000653-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ontinyent.
Expediente: E-01101-2019-000552-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places de tècnic/a d'igualtat.
Expediente: E-01101-2019-001284-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2019-001285-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
Expediente: E-01101-2019-001350-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-001446-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de subministrament de lluminàries de gran port.
Expediente: E-04101-2018-000080-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària.
Expediente: E-04101-2018-000079-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de construcció de sis arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València.
Expediente: E-04101-2018-000160-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions per a les platges de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000193-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000195-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació per a un nou centre municipal de servicis socials del Cabanyal al carrer de la Reina, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000201-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte aprovat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la IV edició dels Premis d'Innovació Social Ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar els objectius col·lectius específics per a l'any 2019 dels Servicis de Domini Públic i d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-00209-2019-000002-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reordenació i rehabilitació de l'Alcaldia de Massarrojos.
Expediente: E-01201-2019-000163-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 139262.
Expediente: E-01305-2015-000643-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 66397.
Expediente: E-01305-2016-000333-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Associació Cultural Fractals Educació Artística en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2019.
Expediente: E-01902-2019-000059-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Expediente: E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a servicis de personal per a l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001390-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides a projectes d'especial interés, convocatòria 2018.
Expediente: E-01905-2018-000015-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de compromisos adquirits en 2018.
Expediente: E-01905-2019-000032-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2019-000086-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de compromisos adquirits en 2019.
Expediente: E-01905-2019-000092-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2019-000102-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de verificació del sistema de seguretat de l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2019-000103-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Institut Valencià de Cultura l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000020-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a l'associació Espai de no Ficció Notif Docs València.
Expediente: E-02000-2019-000023-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2019-2020.
Expediente: E-02001-2019-000327-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2019.
Expediente: E-02101-2018-000339-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de Servicios de Teleasistencia, SA, de la factura de febrer de 2019 del contracte de prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar corresponents a desembre de 2018.
Expediente: E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar per protecció corresponents a desembre de 2018.
Expediente: E-02201-2018-000146-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0050 - SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2019/2020.
Expediente: E-02201-2019-000040-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació anual corresponent a l'exercici 2018 a favor de l'associació Amics de la Gent Major.
Expediente: E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000141-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer corresponent al contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques' a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000149-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'la Puríssima' a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000157-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches' a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000160-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2018.
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats per a la realització de l'Estudi sobre el Comerç Just a la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2018-000092-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de desenvolupament de la web del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-02250-2018-000315-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'annex I del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 i aprovar el règim jurídic per a la concessió d'una subvenció directa a favor de Intermon Oxfam.
Expediente: E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'assistència tècnica per a la dinamització, gestió i desenvolupament del procés participatiu sobre els possibles usos cívics de l'equipament municipal de la proximitat de la plaça de Goerlich (Federico Mayo).
Expediente: E-02301-2018-000662-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria 2019 del Concurs d'Art Floral de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000088-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de sincronització de la música amb el vídeo del CEMAS en les plataformes digitals.
Expediente: E-02310-2019-000114-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Unió de Consumidors de València (UCV) prevista en la 8a modificació pressupostària.
Expediente: E-02401-2018-002903-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de 'Nova canonada DN 600 per avinguda de Jacinto Benavente, entre plaça d'Amèrica i avinguda de Peris i Valero.' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000413-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6305, de 27 d'agost de 2018, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000683-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets corresponents a la subvenció concedida per a obres de millora i instal·lacions al mercat de Jesús.
Expediente: E-02901-2018-000991-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar en l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció EMCORP 2017-2018.
Expediente: E-02902-2017-000913-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa CONTROL FITOSANITARI II.
Expediente: E-02902-2017-001353-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció 'La Dipu et Beca 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa adjudicar la concessió demanial de diversos immobles a favor de FEVEC-FUNDEC, aprovar el plec de condicions administratives i facultar a la regidora delegada de Formació i Ocupació per a dur a terme les gestions i adoptar els acords necessaris per a la formalització i inscripció de la concessió.
Expediente: E-02902-2018-001616-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002299-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002311-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002328-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000080-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Doctor Soriano Benlloch.
Expediente: E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'annex d'actualització del projecte d'urbanització del PAI 'Avinguda Malva-rosa'.
Expediente: E-03301-2003-000188-00 - Aprovat
0079 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2552, de 24 de maig de 2018, per la qual es va denegar una llicència d'obres al camí del Pouet de la Pedrereta.
Expediente: E-03501-2016-000478-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses viviendes municipals a diferents delegacions.
Expediente: E-03910-2019-000099-00 - Aprovat
0081 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar el document relatiu a les 'Idees orientades a missions, Reptes de València 2030'.
Expediente: E-00202-2019-000013-00 - Aprovat
0081 - PRECS I PREGUNTES
0082 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa imposar una penalitat a Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL, per incompliment del contracte per a la prestació dels servicis postals.
Expediente: E-01201-2017-000048-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de diversos servicis i subministraments.
Expediente: E-01201-2019-000152-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000036-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un intendent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000038-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000041-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el plec de condicions de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'edifici de Joventut i convocar procediment obert simplificat abreviat.
Expediente: E-01902-2018-000234-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de tríptics en diversos idiomes per al Museu del Corpus i el Museu Faller.
Expediente: E-01904-2018-001472-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de focus halògens, cablejat, transport, instal·lació i retirada del material amb motiu de les festes de Nadal 2018.
Expediente: E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la realització de festivals i circuits 2018.
Expediente: E-01905-2018-000014-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la guanyadora del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
Expediente: E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a les visites guiades al refugi de Serrans en els mesos de gener i febrer.
Expediente: E-02001-2019-000419-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Repsol Comercial de Productes Petrolífers, SA, pel subministrament de gasoil 'C' per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València durant el mes d'octubre de 2018.
Expediente: E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de contractació del servici de disseny i execució dels programes i campanyes de l'oferta educativa 2017/2019.
Expediente: E-02101-2016-000289-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer drets derivats del reintegrament de l'import d'una subvenció.
Expediente: E-02230-2019-000024-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
Expediente: E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció a favor de Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02250-2018-000017-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del termini de l'execució del projecte subvencionat d'ajuda humanitària en la convocatòria 2018 a la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2018-000261-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs de Diseny de Cartells amb motiu de l'activitat 'Premis Institucionals' de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000107-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2019 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2019-000213-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana treball social per a nomenaments interins en el Servici de Benestar Social.
Expediente: E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a integració social per a nomenaments interins en el Servici de Benestar Social.
Expediente: E-01101-2019-001070-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica en comunicació per al Servici de Pobles de València (CEMAS).
Expediente: E-01101-2019-001176-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-001263-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre auxiliars administratius/ives amb destinació al Servici de Gestió d'Emisions i Recaptació, i un al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-001310-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subalterna en el lloc de treball referència núm. 5713.
Expediente: E-01101-2019-001359-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a estadístic.
Expediente: E-01101-2019-001383-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) referència núm. 1475, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua, en la Secció de Relació amb Entitats del Domini Hidràulic.
Expediente: E-01101-2019-001247-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8548, en el Servici de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-001333-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa atenció al públic, referència núm. 7668 en el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació.
Expediente: E-01101-2019-001449-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar a Mercavalència per a realitzar les contractacions que resulten necessàries d'acord amb el 'Pla de Negoci de l'Àrea d'Activitats Càrnies'.
Expediente: E-01101-2019-001509-00 - Aprovat
0113 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa aprovar la continuïtat de la gestió de la Instal·lació Esportiva Municipal Piscina Aiora mitjançant concessió administrativa, com a forma de gestió de servicis.
Expediente: E-01903-2002-000173-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001464-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el procés de selecció de projectes de les Falles municipals gran i infantil 2020.
Expediente: E-01904-2019-000470-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de gestió publicitària en autobusos de l'EMT.
Expediente: E-02301-2018-000004-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de neteja del pati de l'edifici situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó (Arquitecte).
Expediente: E-02301-2018-000780-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació i pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
Expediente: E-02901-2019-000197-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2019-000565-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administratiu, referència núm. 456 en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2019-000969-00 - Aprovat