2019-03-22 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de març de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 11/19-C, interposat contra la desestimació d'una reclamació economicoadministrativa seguida contra autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000084-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la realització i execució de les activitats previstes en el programa d'activitats físiques inclòs en el programa d'activitats socioculturals per a persones majors, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000082-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de plaça enjardinada a l'avinguda dels Tarongers cantonada amb Lluís Peixó.
Expediente: E-04101-2018-000159-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres denominades 'Enjardinament del viari en UE1 i UE2 Quatre Carreres', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000181-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la donació de diverses obres musicals per a la seua incorporació a la Biblioteca Musical de Compositors Valencians.
Expediente: E-01905-2019-000108-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Ateneo Mercantil de Valencia l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000037-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació per a l'últim pagament de la subvenció concedida en virtut del conveni amb la Fundación Secretariado Gitano per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est d'Europa.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Secretariado Gitano relativa a la tercera anualitat del conveni de col·laboració per a la complementarietat del programa operatiu d'inclusió social i economia social del fons social europeu POISES 2016-2019.
Expediente: E-02201-2016-000019-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria Col·labora de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Residència Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions a les alcaldesses i als alcaldes dels pobles de València corresponents al primer trimestre de 2019.
Expediente: E-02310-2019-000089-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de control de plagues al municipi de València.
Expediente: E-02401-2019-000166-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000946-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada del 'Pla especial de l'Àrea Funcional núm. 10. Natzaret-Cocoters-Moreres'.
Expediente: E-03001-2019-000063-00 - Aprovat
0017 - PRECS I PREGUNTES
0018 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública, EMT, Fundació Turisme València i a la Junta Central Fallera.
Expediente: E-00601-2019-000012-00 - Aprovat
0019 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa aprovar l'acord de cooperació pel qual s'establixen les bases pel desenvolupament de la integració del ferrocarril a la ciutat de València.
Expediente: O-00201-2019-000011-00 - Aprovat
0020 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació FEIS.
Expediente: E-00201-2018-000025-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de confecció d'un aplicatiu repositori dels compromisos adquirits en distintes cartes de servicis.
Expediente: E-00209-2018-000011-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CEU-Universidad Cardenal Herrera corresponent a la segona justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat en 2017.
Expediente: E-01902-2017-000039-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar els preus contradictoris aplicables al contracte d'execució de les obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02001-2017-001497-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar l'ampliació de terminis per a l'execució de les obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02001-2017-001497-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, de concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació dels servicis informàtics de suport, manteniment i actualització de la plataforma e-participació.
Expediente: E-02301-2017-000237-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'assistència tècnica per a l'elaboració d'un diagnòstic sobre la participació social i ciutadana de les persones d'origen immigrat als barris del Grau i de Marxalenes.
Expediente: E-02301-2018-000822-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Servici de Pobles de València al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-02310-2019-000116-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte modificat d'obres d'enjardinament provisional al costat de la Creu Coberta, entre els carrers de la Torre de la Maçana, de Sant Vicent Màrtir, de Tomàs de Villarroya i Capitular de Gandia.
Expediente: E-04001-2018-000394-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Jardineria.
Expediente: E-04001-2019-000254-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte del canvi de denominació social de la mercantil Plastic Omnium Sistemas Urbanos, SAU, que es passa a denominar Sulo Ibérica, SA.
Expediente: E-04101-2019-000038-00 - Quedar assabentat
0033 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2019.
Expediente: E-05201-2019-000010-00 - Aprovat
0034 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000009-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte R-URBAN.
Expediente: E-08001-2019-000013-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte SERENITY.
Expediente: E-08001-2019-000014-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i una agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ontinyent.
Expediente: E-01101-2019-000561-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de març 2019.
Expediente: E-01101-2019-001024-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a tècnica auxiliar de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001025-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
Expediente: O-01801-2019-000010-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la producció escènica 2019.
Expediente: E-01905-2018-000548-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a tècnica mitjana de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001178-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de febrer del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2019-000402-00 - Aprovat
0044 - SERVICI FINANCER. Proposa convocar procediment negociat per a la selecció d'ofertes d'endeutament a llarg termini destinades a finançar gastos de capital del Pressupost municipal 2019.
Expediente: E-05201-2019-000009-00 - Aprovat
0045 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2019 al dia 18 per coincidir amb festiu (Divendres Sant).
Aprovat