2019-03-01 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
01-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de febrer de 2019.
Aprovat
0002 - COMISSIÓ MUNICIPAL D'UNIFICACIÓ DE CRITERIS TÈCNICS. Dona compte del dictamen núm. 1/19, de 14 de febrer.
Expediente: E-05692-2019-000001-00 - Retirat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 199/14, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va ordenar la restauració de la legalitat urbanística en relació amb la construcció d'una casa d'obra.
Expediente: E-00501-2019-000070-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 4/139/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000061-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el Recurs PO núm. 660/14 i establix el preu just per expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2019-000071-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 308/15, interposat contra les bases per a la provisió definitiva de llocs de treball de cap de secció.
Expediente: E-00501-2019-000068-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 35/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2019-000066-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva de tres llocs de cap de secció (TD) i dos llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) amb categoria d'economistes.
Expediente: E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 321, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2019-000211-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional de set administratius/ives per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2019-000072-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 5822, en el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2018-004205-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de set auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2019-000249-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits vacants de gener de 2019.
Expediente: E-01101-2019-000808-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del capítol I al capítol II.
Expediente: E-01101-2019-001092-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per al subministrament i implantació d'un sistema informàtic en modo 'on premise' que implemente una plataforma única de gestió per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-04101-2018-000055-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis informàtics de manteniment del software de la firma Novell/Microfocus i Net IQ ja instal·lat en els sistemes d'informació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2018-000084-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres d'habilitació de l'immoble municipal situat al carrer de Guillem de Castro, núm. 37, cantonada amb el carrer d'Espartero, com a centre d'ocupació, formació i emprenedoria.
Expediente: E-04101-2018-000161-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Vivenda una parcel·la municipal situada al carrer del Pintor Sabater per a la construcció d'un edifici de vivendes de protecció pública per a lloguer social i de joves.
Expediente: E-05304-2019-000017-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives un local municipal situat al carrer de Dalt per a la instal·lació de l'Oficina de No Discriminació de la ciutat (ONDIS).
Expediente: E-05304-2019-000018-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el pagament d'una quantitat corresponent a la resta del preu pendent d'abonar respecte a una parcel·la alienada per raó de contigüitat.
Expediente: E-05305-2019-000008-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar el document denominat 'Pla de formació municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2019' i declarar l'inici d'este.
Expediente: E-00208-2019-000015-00 - Aprovat
0022 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA PER A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar la modificació del Manual de Procediments EDUSI 3C.
Expediente: E-00630-2019-000001-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa acceptar la sol·licitud de Fontilles, Fundació de la Comunitat Valenciana, de modificació en la denominació de l'associació 'Fontilles' com a beneficiària d'una subvenció concedida per a un projecte de la convocatòria d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2018.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto.
Expediente: E-00801-2019-000040-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'emissió en el Canal EMTV Buses de València de la 'Campanya Diàlegs'.
Expediente: E-01902-2018-000236-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Valencia Club de Halterofilia.
Expediente: E-01903-2017-000224-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000228-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Esgrima Ágora.
Expediente: E-01903-2017-000234-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000255-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Sala d'Armes València.
Expediente: E-01903-2017-000307-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal de València.
Expediente: E-01903-2019-000050-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a l'emmarcat de cartells de falles del Museu Faller.
Expediente: E-01904-2018-001774-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, a través de l'Institut Confucio, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01909-2018-000011-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01909-2018-000012-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000011-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000015-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000019-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de catàleg arquitectura Goerlich.
Expediente: E-02001-2018-001458-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-000179-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar del perìode de gener a juny de 2018.
Expediente: E-02101-2018-000096-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2019-000033-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018, pel qual es resol la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2018/2019.
Expediente: E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una campanya publicitària de prevenció de les agressions sexuals a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2018-000083-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la sol·licitud de Fontilles, Fundació de la Comunitat Valenciana, de modificació en la denominació de l'associació 'Fontilles' com a beneficiària d'una subvenció concedida per a un projecte de la convocatòria de cooperació internacional 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la sol·licitud de Fontilles, Fundació de la Comunitat Valenciana, de modificació en la denominació de l'associació 'Fontilles' com a beneficiària d'una subvenció concedida per a un projecte de la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la sol·licitud de Fontilles, Fundació de la Comunitat Valenciana, de modificació en la denominació de l'associació 'Fontilles' com a beneficiària d'una subvenció concedida per a un projecte de la convocatòria de cooperació internacional 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de calefactors.
Expediente: E-02250-2018-000328-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2018.
Expediente: E-02310-2019-000060-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE SANITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'adjudicació del servici de posada en funcionament de xarxes socials (Instagram i Facebook) basades en la campanya d'adopció d'animals 'Adopta'l'.
Expediente: E-02401-2018-002866-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de posada en funcionament de xarxes socials (Instagram i Facebook) basades en la campanya d'adopció d'animals 'Adopta'l'.
Expediente: E-02401-2019-000461-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la setena revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
Expediente: E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses entitats per diversos conceptes.
Expediente: E-02701-2018-000476-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000048-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar el reintegrament voluntari de l'import d'una quantitat concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000746-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar el reintegrament voluntari de l'import d'una quantitat concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000807-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002317-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002318-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002327-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002331-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa declarar la no existència d'incompliment de requisits i l'arxiu del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2017'.
Expediente: E-02902-2019-000019-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de l'estudi de detall a l'illa de cases situada als carrers de Jorge Comín, d'Hernández Lázaro i d'Evaristo Crespo Azorín al districte de Campanar.
Expediente: E-03001-2018-000177-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de l'homologació sectorial del planejament vigent a l'àmbit del sòl urbà de la ciutat central.
Expediente: E-03001-2018-000375-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a la finca núm. 58-59 del projecte d'expropiació per a l'execució del Parc de Capçalera.
Expediente: E-03103-2005-000058-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit corresponent al preu just per l'expropiació d'un dret de vol existent sobre dos finques registrals situades al camí nou de Paterna.
Expediente: E-03103-2007-000072-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000141-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la primera aportació de fons de l'any 2019 a favor de la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
Expediente: E-03201-2019-000008-00 - Aprovat
0073 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-5456, de 19 de novembre de 2018, per la qual es va denegar una llicència de legalització d'obres en vivenda.
Expediente: E-03501-2016-000040-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic' en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-08001-2019-000002-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Xarxa Europea d'Energy Cities.
Expediente: E-08001-2019-000006-00 - Aprovat
0075 - PRECS I PREGUNTES
0076 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa abonar l'aportació de l'exercici 2019 a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i compensar drets reconeguts.
Expediente: E-00201-2019-000005-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida a favor de l'entitat Observatorio por la Participación Social y Desarrollo Comunitario.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment i conservació d'edificis i dependències municipals.
Expediente: E-01201-2019-000105-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar els convenis administratius per a la posada a disposició de cans per a la seua adscripció a la Unitat Canina de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000163-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2018-000147-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000169-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició d'un autobús elèctric per a l'EMT i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01801-2017-004289-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició de dos autobusos articulats híbrids per a l'EMT i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01801-2017-004290-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a diverses comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'instal·lació de subministrament de gas en el casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000202-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries del Concurs de Redacció 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000153-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2018-000192-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'Asociación Sordos 2000 de València.
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Impuls Econòmic 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000566-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000058-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000106-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una transferència de crèdit sense modificació pressupostària.
Expediente: E-03201-2017-000099-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'intervenció del Cobert número dos de la Marina del Port de València'.
Expediente: E-03201-2017-000099-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la rectificació de la denominació del projecte 'La Punta: condicionament de la pavimentació a la carretera Rocs. Fase II' i la rectificació del projecte 'Carpesa: projecte de construcció de vorera i entubat de séquies al camí del Calvari' (SOM 2018-19).
Expediente: E-03301-2018-000058-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de llocs de treball i l'organigrama per a l'exercici 2019.
Expediente: E-01101-2018-000084-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de tècnic/a mitjà/ana treball social.
Expediente: E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de tècnic/a integració social.
Expediente: E-01101-2019-001070-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 8603, en el Servici de Pobles de València, Secció 'Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS)'.
Expediente: E-01101-2019-001039-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 1813, en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
Expediente: E-01101-2019-001113-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 1040, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2019-000174-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'intervenció del Cobert número quatre de la Marina del Port de València'.
Expediente: E-03201-2017-000100-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'intervenció del Cobert número cinc de la Marina del Port de València'.
Expediente: E-03201-2017-000101-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de manteniment de la instal·lació d'enllumenat públic de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000016-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a la marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta.
Expediente: E-01801-2017-003763-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en les bases de la convocatòria de cinc places de tècnic/a turisme.
Expediente: E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001118-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001119-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001120-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001123-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001125-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001126-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001127-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001128-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001129-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001130-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001132-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001133-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001134-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001135-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001136-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001137-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001138-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001139-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001140-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001141-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001142-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001143-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001144-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001146-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001147-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001148-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001149-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001150-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001151-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001152-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001154-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001156-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001158-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001160-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001161-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació José María Haro-Intra i les associacions La Casa Grande i El Rastrell per a la gestió de tres-cents contenidors de roba i calçat usat a la ciutat i pobles de València.
Expediente: E-02201-2017-000329-00 - Aprovat
0143 - MOCIÓ d'Alcaldia sobre la candidatura de València per a ser Capital Mundial del Disseny en 2022.
Expediente: E-00400-2019-000006-00 - Aprovat