2019-02-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-02-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE FEBRERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de febrer de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 476/17, interposat contra la imposició d'una multa coercitiva per incompliment de Resolució denegatòria de llicència per a instal·lació de suports publicitaris.
Expediente: E-00501-2019-000044-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 277/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000049-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 26/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2019-000050-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que té per desistit al demandant i declara acabat el procediment de la peça separada núm 16/18, d'extensió d'efectes de la Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16, sobre dret a reconeixement de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2019-000051-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 552/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000046-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament d'indemnitzacions en execució de la Sentència núm. 385/18 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1.
Expediente: E-01101-2016-001264-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'estadístic/a.
Expediente: E-01101-2017-000473-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-000127-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una enginyera industrial.
Expediente: E-01101-2019-000316-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional de quatre tècnics/tècniques d'administració general per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2019-000065-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte 'Projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Oest'.
Expediente: E-04101-2018-000046-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar les pòlisses d'assegurança per a la cobertura dels riscos de responsabilitat civil i patrimonial; d'autoritats i personal; civil i professional dels tècnics; danys materials; i responsabilitat civil i accidents per actes festius organitzats per l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i fundacions, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000118-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social, SAU, de l'empresa Atención Social en Emergencias Grupo 5, SL.
Expediente: E-04101-2016-000024-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació i obra nova dels col·lectors arterials al barri del Cabanyal-el Canyamelar i impulsió de l'EB Malva-rosa de València, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000144-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2017.
Expediente: E-05303-2018-000001-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a disposició de la Universitat de València Estudi General (UVEG) les parcel·les municipals cedides al seu favor en virtut del conveni firmat per a l'execució del tancat del Nou Campus de Tarongers.
Expediente: E-05305-2017-000037-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-05307-2018-000100-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'aules de formació i servicis audiovisuals.
Expediente: E-00208-2018-000007-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament i servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de diversos impresos relatius a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers (comunitaris i extracomunitaris).
Expediente: E-00910-2018-000002-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la prestació dels servicis de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2018-000730-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 119242.
Expediente: E-01305-2015-000559-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2018 26327.
Expediente: E-01305-2018-000176-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda de Burjassot'.
Expediente: E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici als carrers de Manuel Candela-de Tomàs Montañana.
Expediente: E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte europeu 'SPROUT'.
Expediente: E-01801-2019-000477-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de desembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la contractació d'una assegurança per als participants en els campaments interculturals al Marroc, dins del programa per a joves 'Estiu Jove 2018'.
Expediente: E-01902-2018-000048-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Taller de teatre per a joves' dins del programa de tallers 'Apunta't'.
Expediente: E-01902-2018-000117-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de coordinació de seguretat i salut en les obres realitzades a l'Alqueria de Fèlix i en jardinera de l'edifici de la Regidoria de Joventut.
Expediente: E-01902-2018-000229-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització i disseny d'un estand i implantació de tallers educatius a l'Expojove 2018.
Expediente: E-01902-2018-000231-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Esgrima Mediterráneo.
Expediente: E-01903-2017-000179-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sóftbol Antorcha.
Expediente: E-01903-2017-000189-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte d'execució de les obres de construcció de la IDE Soternes al districte de l'Olivereta.
Expediente: E-01903-2017-000090-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte d'execució de les obres del camp de futbol i edifici de vestuaris a Malilla.
Expediente: E-01903-2017-000158-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte de servicis per a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres del camp de futbol i edifici de vestuaris a Malilla.
Expediente: E-01903-2018-000016-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte de servicis per a la redacció del projecte de construcció del mòdul de vestuaris al camp d'hoquei de Tarongers.
Expediente: E-01903-2018-000382-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar al·legacions i aprovar el reintegrament d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització d'un cartell amb la imatge gràfica per a l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001468-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria dels XXII Premis de Falles Innovadores i Experimentals per a l'any 2019.
Expediente: E-01904-2019-000278-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de l'any 2018.
Expediente: E-01905-2019-000029-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de l'associació Red Ciudades AVE en concepte de quota anual 2019.
Expediente: E-01909-2019-000025-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa sol·licitar una subvenció a Turisme Comunitat Valenciana per a l'esdeveniment de la celebració del Dia Mundial de la Paella.
Expediente: E-01909-2019-000030-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'impressió digital.
Expediente: E-02001-2018-000311-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018.
Expediente: E-02101-2010-000427-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de contractació d'una residència artística en col·legis del municipi de València.
Expediente: E-02101-2018-000081-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol del 2018, de concessió del xec escolar per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2019-000015-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de 'Menjar a casa'.
Expediente: E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a la prestació dels servicis d'atenció psicològica durant el passat mes de desembre a les persones usuàries del CAST.
Expediente: E-02201-2017-000404-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació i pagament corresponent a les ajudes de servicis socials per a alimentació i estança de menors en centres educatius o entitats en període estival 2018.
Expediente: E-02201-2018-000190-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa rectificar un error material contingut en la convocatòria de la II edició dels premis CALIU a les falles grans i infantils pel seu caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2018-000095-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación por la Justicia.
Expediente: E-02250-2018-000037-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Unió de Pobles Solidaris.
Expediente: E-02250-2018-000216-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, entre els dies 1 al 20 del passat mes de gener.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, entre els dies 21 al 27 del passat mes de gener.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui en concepte de quota 2019.
Expediente: E-02250-2019-000054-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2018-000773-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Millora de la regulació de la xarxa d'aigua potable a la zona Nord-est de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000271-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la subscripció del contracte de compravenda de reduccions verificades d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle amb el Ministeri de Transició Ecològica.
Expediente: E-02801-2019-000321-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000036-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i el VI Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València per a la realització de fòrums d'ocupació en el marc del pla 'Avalem Territori'.
Expediente: E-02902-2019-000067-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la quarta justificació de subvencions percebudes en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall al carrer de la Reina Violant.
Expediente: E-03001-2018-000144-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres del 'Pla de rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. Plaça de la Mare de Déu de Vallivana, 6', adscrit al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2017-000771-00 - Aprovat
0068 - MOCIÓ del regidor delegat d'Administració Electrònica. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació de servicis informàtics de manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions PIAE, Seu i GIS.
Expediente: O-C1513-2019-000020-00 - Retirat
0068 - PRECS I PREGUNTES
0069 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos i crear el projecte de gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2019-000047-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a l'avinguda de Suècia-carrer de Conca-Pont de Campanar.
Expediente: E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de subvencions a favor d'entitats que han realitzat activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2018.
Expediente: E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte per a la redacció del projecte i execució de les obres de construcció d'una IDE al barri de Jesús.
Expediente: E-01903-2017-000102-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '1a Carrera Popular Galápagos'.
Expediente: E-01903-2019-000052-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis de publicitat.
Expediente: E-01903-2019-000056-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Sofbol Fénix Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000202-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València.
Expediente: E-01904-2018-001197-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001483-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2019-000373-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar la composició de les comissions de valoració per a la concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-01904-2019-000377-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adequació del local llogat situat al carrer del Canoner destinat a centre municipal de servicis socials 'la Saïdia'.
Expediente: E-02201-2017-000327-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una campanya d'informació i difusió sobre envelliment saludable, actiu i participatiu.
Expediente: E-02224-2018-000038-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització d'una falca de ràdio per a la campanya 'València Versus Odi'.
Expediente: E-02230-2018-000102-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02230-2019-000004-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la Fundación Mundubat d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al subministrament de pinso per a les colònies felines.
Expediente: E-02401-2019-000194-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02802-2019-000038-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'una beneficiària de les ajudes municipals 'València Activa Jove: formació anglés 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000466-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres d'urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, adaptació per a vianants del carrer de la volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada als Jardins del Real a la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2015-000138-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000079-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits de llocs vacants del Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-000858-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa addicionar les places de bomber/a de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2018 a la present convocatòria.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 348, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-000908-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit a un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-000149-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arqueòlega.
Expediente: E-01101-2019-000036-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un arquitecte tècnic.
Expediente: E-01101-2019-000483-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern.
Expediente: E-01101-2019-000254-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre un recurs de reposició.
Expediente: E-01101-2019-000952-00 - Aprovat
0102 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
Expediente: O-C1512-2019-000021-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la creació d'una secció administrativa en el Gabinet de Comunicacions i aprovar l'adscripció temporal a lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) en l'esmentat Gabinet.
Expediente: E-01101-2019-000961-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar renúncies a nomenaments per millora d'ocupació derivats d'altres nomenaments per millora com a tècnics/tècniques d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-001015-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001019-00 - Aprovat