2019-01-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-01-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE ENERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de gener de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem que declara que no és pertinent el recurs de cassació interposat contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestimatòria del PO núm. 4/397/14, interposat contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació, que va desestimar el recurs de reposició i va fixar el preu just de diverses finques.
Expediente: E-00501-2016-000118-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Providència del Tribunal Suprem que no admet el recurs de cassació seguit contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va confirmar la dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PO núm. 364/16, relatiu a liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2008 a 2010.
Expediente: E-00501-2018-000239-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima el recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 204/13 interposat contra desestimació de sol·licitud de flexibilitat horària.
Expediente: E-00501-2013-000236-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, en el sentit d'estimar el Recurs PO núm. 444/15 interposat contra desestimació de sol·licitud de subrogació en procediment expropiatori.
Expediente: E-00501-2019-000020-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 170/18, sobre desestimació de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000010-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 228/18, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament de quantitat en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de funcions.
Expediente: E-00501-2019-000014-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 164/18, interposat contra desestimació de reclamació d'interessos moratoris meritats per pagament tardà de factures corresponents al contracte de servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València, lot 2.
Expediente: E-00501-2019-000001-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la regularització juridicopatrimonial de la parcel·la on se situa el Centre d'Acolliment d'Estrangers situat al carrer de València (Mislata).
Expediente: E-05301-1988-000028-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat als carrers d'Eugènia Viñes i de Pavia.
Expediente: E-05307-2016-000046-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS).
Expediente: E-00202-2017-000011-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de software de Microsoft.
Expediente: E-00202-2018-000050-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de videoactes.
Expediente: E-00703-2018-000019-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de productes amb suport publicitari o merchandising.
Expediente: E-00703-2018-000050-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de creació de tres píndoles audiovisuals.
Expediente: E-00703-2018-000051-00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial per perjudicis derivats de denegació de ruïna i posterior denegació de llicència d'obres.
Expediente: E-01305-2011-000004-00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 430/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000033-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el 'Projecte d'execució del centre esportiu de Sant Isidre'.
Expediente: E-01903-2016-000116-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2019 al Palau de Congressos de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2019-000003-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2019 a la Fundació Turisme València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2019-000004-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació del 'Plànol anunciador de València Calvet' de 1878.
Expediente: E-02001-2018-001239-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Villa Teresita del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'actuacions musicals a la Sala Jubiocio.
Expediente: E-02224-2018-000148-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds presentades per diverses entitats d'ampliació del termini d'execució i de reformulació tècnica i econòmica dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar diverses sol·licituds d'ampliació del termini d'execució de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny, maquetació i impressió de l'Estratègia de l'Educació per al Desenvolupament.
Expediente: E-02250-2018-000160-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercici 2016'.
Expediente: E-02701-2016-000241-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ampliar el termini de presentació de la memòria d'autogestió del Mercat Central justificativa de la subvenció concedida per ocupació de parades de l'exercici 2018.
Expediente: E-02901-2017-001073-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ampliar el termini de presentació de la memòria d'autogestió del mercat del Cabanyal justificativa de la subvenció concedida per ocupació de parades de l'exercici 2018.
Expediente: E-02901-2017-001653-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4150, de 31 de maig de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris de València.
Expediente: E-02901-2018-001647-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002312-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002317-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002327-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002331-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2017'.
Expediente: E-02902-2019-000019-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico per a la implantació del projecte 'Llançadores d'Ocupació' en el marc del projecte cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundación Telefónica.
Expediente: E-02902-2018-002330-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02902-2019-000003-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del pla parcial 158 'Polígon Vara de Quart'.
Expediente: E-03001-2018-000246-00 - Aprovat
0038 - PRECS I PREGUNTES
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter molt greu.
Expediente: E-01404-2015-000171-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa no admetre els recursos de revisió i d'alçada formulats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2018, d'incoació d'expediente disciplinari.
Expediente: E-01404-2018-000050-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000008-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer drets i reintegrar part de la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana en concepte d'ajuda als itineraris d'inserció sociolaboral per al barri d'Orriols.
Expediente: E-02201-2018-000046-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una transferència de crèdits a favor de l'organisme autònom municipal Universitat Popular corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02230-2019-000007-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa acceptar el reintegrament parcial de la quantitat percebuda i no aplicada en el marc de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra de Govern Obert i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a sessions de dinamització del portal de transparència en centres escolars.
Expediente: E-00703-2018-000004-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de càrrega de dades pressupostàries i liquidacions.
Expediente: E-00703-2018-000047-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la indexació dels enregistraments audiovisuals dels consells de les Juntes Municipals de Districte.
Expediente: E-00703-2018-000048-00 - Aprovat
0048 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa designar representants en diversos grups o comissions al Consorci València 2007.
Expediente: E-00601-2019-000005-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el projecte de Reglament de Govern Obert i Transparència.
Expediente: E-00703-2018-000011-00 - Aprovat