2018-12-28 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-12-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de desembre de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'increment retributiu de l'1,5 per cent per a una auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-002452-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 1459, en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja.
Expediente: E-01101-2018-002571-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc enginyers/eres tècnics/tècniques industrials.
Expediente: E-01101-2018-004914-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000086-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de zones de socialització de gossos als barris de Torrefiel, Malva-rosa i Magúncia (dividit en 3 lots), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000171-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del subministrament i muntatge de cinc pèrgoles fotovoltaiques i cinc carregadors de vehicles elèctrics (associats a les pèrgoles), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000172-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament i instal·lació per a la 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València (dividit en 6 lots), procés de participació ciutadana 2018', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000196-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres corresponents al projecte d'intervenció arqueològica del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000202-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici que s'ha de construir al carrer de Velázquez.
Expediente: E-05304-2018-000086-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Inserció Socio-Laboral un local situat al carrer del Bloc dels Portuaris.
Expediente: E-05304-2018-000156-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Godofred Ros.
Expediente: E-05307-2018-000107-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
Expediente: E-05307-2018-000111-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment i conservació d'edificis i dependències municipals.
Expediente: E-01201-2018-000742-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el gasto corresponent a una actuació en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2018-000027-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000287-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'auditoria de qualitat 2018.
Expediente: E-02201-2018-000196-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la congregació de las 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados'.
Expediente: E-02201-2018-000353-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de gener i febrer de 2019.
Expediente: E-02201-2018-000370-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió d'una subvenció directa a favor de la fundació Amigó.
Expediente: E-02250-2018-000336-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat de València en l'exercici 2018 i reconéixer l'obligació del tercer pagament.
Expediente: E-02501-2017-000035-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació del gasto de la pròrroga per a l'any 2018 del conveni de col·laboració amb la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
Expediente: E-02501-2017-000036-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2019 del conveni de col·laboració amb la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
Expediente: E-02501-2018-000033-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2019 del conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2018-000034-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València'.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002318-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'adhesió al 'Conveni de col·laboració entre el Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al desenrotllament i posada en marxa de dos punts Servef mòbils a la Comunitat Valenciana'.
Expediente: E-02902-2018-002322-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a la finca núm. 58-59 del projecte d'expropiació per a l'execució del Parc de Capçalera.
Expediente: E-03103-2005-000058-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici relatiu a l'estudi i viabilitat que reculla les gestions necessàries per a programar la urbanització integral del barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: E-03301-2016-000010-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
Expediente: E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
Expediente: E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
0038 - MOCIÓ de suport de l'Ajuntament de València a la ciutat d'Hebron-Palestina.
Expediente: O-C1517-2018-000369-00 - Aprovat
0038 - PRECS I PREGUNTES
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 13857.
Expediente: E-01305-2016-000099-00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00113 2015 35509.
Expediente: E-01305-2015-000519-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un inspector de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000172-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa prorrogar l'autorització demanial a Aumsa sobre la porció de domini públic ocupada per l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
Expediente: E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
0043 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer de material d'il·luminació per a l'exposició del Tio Pep al Teatre El Musical per a la celebració de la Setmana de la Mobilitat 2018.
Expediente: E-01801-2018-002973-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
Expediente: E-01801-2018-004687-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Baloncesto Teodoro Llorente Abastos.
Expediente: E-01903-2017-000272-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el nou modificat núm. 2 del projecte d'obres de construcció de la infraestructura esportiva del Complex Esportiu Nou Moles, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000464-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-000968-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2018-000564-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos de publicitat de l'últim trimestre de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000572-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada d'un gasto de publicitat de l'exercici 2018.
Expediente: E-01905-2018-000574-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02001-2018-001569-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reposició de llibres al CM Profesor Santiago Grisolía, dins del programa Xarxa Llibres.
Expediente: E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació d'un servici de transport.
Expediente: E-02101-2018-000489-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria per a 2018 a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000157-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000205-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia Francisco Jarque 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2018-000370-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Poesia Curta 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2018-000382-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000428-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000057-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestión y Desarrollo Sostenible, SL.
Expediente: E-03602-2018-000238-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000205-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
Expediente: E-05307-2018-000094-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
Expediente: E-05307-2018-000095-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
Expediente: E-05307-2018-000097-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia).
Expediente: E-05307-2018-000099-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
Expediente: E-05307-2018-000118-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
Expediente: E-05307-2018-000119-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2018.
Expediente: E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-2915, de 28 de novembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-004847-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 3029, en el Servici de Palau de la Música i Congressos.
Expediente: E-01101-2018-005051-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-004153-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat banda ajudant direcció (p. mov.), referència núm. 1159, en lloc d'arxiver copista.
Expediente: E-01101-2018-004323-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament al primer Pla contra l'exclusió financera a la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02310-2018-000450-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació i l'abonament de la subvenció derivada del conveni marc de col·laboració firmat amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València.
Expediente: E-02401-2017-003151-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la realització de festivals i circuits escènics 2019.
Expediente: E-01905-2018-000546-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes artístics d'especial interés 2019.
Expediente: E-01905-2018-000547-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere 2019.
Expediente: E-02230-2018-000097-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la I edició dels Premis als tres millors treballs fi de màster en gènere i polítiques d'igualtat.
Expediente: E-02230-2018-000105-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de sanció a l'Ajuntament de València derivada de la Resolució de la Direcció General de Treball i Benestar Social de 3 d'agost de 2018.
Expediente: E-01904-2018-000915-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de publicitat per a informar la ciutadania sobre la consulta d'inversions en barris, edició 2108.
Expediente: E-02301-2018-000811-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2018.
Expediente: E-02901-2018-001128-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02901-2018-002107-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a les activitats de la 'Cátedra Tierra Ciudadana'.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generada per ingressos.
Expediente: E-03102-2018-000048-00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ 'in voce' de l'alcalde president sobre la disparà de focs artificials que el Consorcio Valencia 2007 realitzarà a l'esplanada de graderies situada a la zona de Marina Nord de la Marina de València el propvinent 31 de desembre.
Aprovat