2018-12-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-12-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de desembre de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el nomenament de representant en l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia.
Expediente: E-00201-2018-000026-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs núm. 286/16, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en relació amb l'inici d'expedient d'expropiació pregada d'una parcel·la situada al carrer de Palomino, inclosa a la UE 6 del PEPRI Barri del Carme, a l'àmbit de la muralla musulmana.
Expediente: E-00501-2018-000411-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada en el Recurs núm. 44/16 (i acumulat núm. 285/16) que estima el recurs interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'inici d'expedient d'expropiació d'unes parcel·les situades al carrer de Baix, incloses a la UE 10 del PEPRI Barri del Carme, a l'àmbit de la muralla musulmana, i desestima el recurs interposat contra Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Expediente: E-00501-2018-000410-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 86/14, interposat contra denegació de llicència de legalització d'obres.
Expediente: E-00501-2014-000127-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 87/18, interposat contra Resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2018-000413-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 172/18, d'imposició de sanció per infracció de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00501-2018-000423-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 430/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000414-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 95/17, interposat contra denegació de llicència de legalització d'estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2018-000424-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 270/17, interposat contra declaració d'ineficàcia de concessió de llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2018-000384-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 56/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, i Interlocutòria d'aclariment, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000421-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 75/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, i Interlocutòria d'aclariment, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000392-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16, Procediments núm. 724, 725 i 726/18, en matèria d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2018-000422-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de l'Acte de Conciliació celebrat en el Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 18, Procediment núm. 138/18, pel qual es reconeix la improcedència d'un acomiadament.
Expediente: E-00501-2018-000415-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de l'Acte de Conciliació celebrat en el Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16, Procediment núm. 720/18, pel qual es reconeix la improcedència de diversos acomiadaments.
Expediente: E-00501-2018-000416-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de l'Acte de Conciliació celebrat en el Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17, Procediment núm. 748/18, pel qual es reconeix la improcedència d'un acomiadament.
Expediente: E-00501-2018-000417-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'oficials/ales de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa 'Activa jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-01101-2017-001455-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de novembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-004155-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003638-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2018-003869-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 3100, del Servici de Policia Local, en el sentit que resulte definit com a cos oficial servicis genèrics (MD-PH-F2).
Expediente: E-01101-2018-003950-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 6549, del Servici de Policia Local, en el sentit que resulte definit com a cos oficial servicis genèrics (MD-PH-F2).
Expediente: E-01101-2018-003951-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de personal mèdic cap salut laboral (TD), referència núm. 3758, en el Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2018-004849-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'increment retributiu de l'1,5 per cent de dos tècniques mitjanes de treball social interines.
Expediente: E-01101-2018-002620-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres enginyers industrials.
Expediente: E-01101-2018-004880-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de conversió en zona de vianants del carrer d'Eivissa, des del carrer de Luis García Berlanga fins a l'avinguda de França, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000188-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a la disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports una parcel·la per a la regularització del CEIP 'Jaume I' i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-05307-2008-000023-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000749-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la novena revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102 2016 642.
Expediente: E-01305-2016-000075-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les factures dels passats mesos de juliol, agost i setembre del lloguer d'un conjunt modular amb la funció de dependències de la Policia Local per a prestar servici a la platja de la Malva-rosa.
Expediente: E-01401-2018-006362-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de cinc furgonetes.
Expediente: E-01401-2018-007044-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de tres pickups.
Expediente: E-01401-2018-007045-00 - Aprovat
0036 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar la convocatòria de la 133a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2018-000039-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte de liquidació de gastos corresponent a l'anualitat de 2017 del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers/eres entre el municipi de València i altres municipis.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de vinils per a l'exposició del Tio Pep al Teatre El Musical per a la celebració de la Setmana de la Mobilitat 2018.
Expediente: E-01801-2018-002973-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de novembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '7ª Carrera Universitat de València-Servei d'Educació Física i Esports'.
Expediente: E-01903-2018-000404-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2019 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2018-000575-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Secretariado Gitano en relació a la segona pròrroga del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb IDCQ Hospitales y Sanidad, SL.
Expediente: E-02201-2018-000264-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral del centre de dia 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa desestimar una sol·licitud i aprovar diverses sol·licituds d'ampliació del termini d'execució de projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la manutenció de les persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000238-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-02250-2018-000326-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries del Certamen Literari 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000149-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar desert el Concurs de Dibuix Escolar 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000195-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2018-000218-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de dos entitats inscrites en la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor d'AESCO per a un projecte de promoció de la salut i consum responsable.
Expediente: E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici de proveïment d'aigua potable i altres activitats connexes a este.
Expediente: E-02701-2018-000394-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinada a la reforma del mercat de Jesús.
Expediente: E-02901-2018-000991-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central de València.
Expediente: E-02901-2018-002107-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingressos de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E-02902-2016-000980-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall a l'illa de cases situada als carrers de Jorge Comín, d'Hernández Lázaro i d'Evaristo Crespo Azorín al districte de Campanar.
Expediente: E-03001-2018-000177-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000053-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura relativa al contracte de prestació de servicis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució i estudi geotècnic per a la construcció d'equipament sociocultural a la plaça del Bisbe Laguarda del barri de Torrefiel.
Expediente: E-03201-2018-000092-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de la plaça de Sant Pere Nolasc a València'.
Expediente: E-03301-2018-000164-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7970, de 16 d'octubre de 2018.
Expediente: E-03530-2018-003593-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança per a la protecció contra la contaminació lumínica del Parc Natural de l'Albufera inclòs al terme municipal de València.
Expediente: E-03602-2018-000152-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la impressió de cartells, mupis i marcapàgines.
Expediente: E-03602-2018-000233-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8316, de 25 d'octubre de 2018.
Expediente: E-03901-2018-001055-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de remodelació de la mitjana al carrer del Músic Ginés, entre els carrers de Campoamor i de l'Alguer, per a crear una zona de socialització de gossos.
Expediente: E-04001-2017-000154-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al curs 'Gestió pressupostària i comptabilitat pública local'.
Expediente: E-04301-2018-000163-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar, disposar, aprovar i compensar el reconeixement de l'obligació practicada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) pels servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram.
Expediente: E-H4962-2018-000016-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2018-000019-00 - Aprovat
0073 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (AVETID).
Expediente: E-00201-2018-000028-00 - Aprovat
0074 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
Expediente: E-00201-2018-000032-00 - Aprovat
0075 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de revisió d'autoescales.
Expediente: E-01501-2018-000688-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01902-2018-000204-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000412-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-000968-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diferents gastos realitzats en l'exercici 2018.
Expediente: E-01905-2018-000408-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de dos factures de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000570-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'entitat Cla-Cla Films, SL, en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la citada entitat.
Expediente: E-01909-2018-000031-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2018.
Expediente: E-02000-2018-000098-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte de disseny, maquetació i catàleg de l'exposició de Javier Goerlich.
Expediente: E-02001-2018-001562-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la liquidació d'interessos de demora pel reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'Associació Natania per a la creació d'un centre d'acollida de baixa exigència en 2016.
Expediente: E-02201-2016-000442-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació i abonar a Sant Joan de Déu-Serveis Socials València el tercer pagament de la primera anualitat del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa d'atenció a persones sense sostre i indomiciliades i aprovar la justificació de l'activitat desenvolupada durant este període.
Expediente: E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació i abonar a Sant Joan de Déu-Serveis Socials València el primer pagament de la segona anualitat del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa d'atenció a persones sense sostre i indomiciliades.
Expediente: E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana de Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial de Treball Social en virtut dels servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis del 'XXIII Certamen de targetes de Nadal elaborat des dels centres municipals d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual 2018'.
Expediente: E-02201-2018-000335-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-759, de 13 de setembre de 2018.
Expediente: E-02221-2018-000613-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000140-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria dels Concursos Literaris 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000234-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'AMPA CEIP San Juan de Ribera per a la realització d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar per exclosa la sol·licitud presentada per una entitat a la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota fundacional 2018 a la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
Expediente: E-C1504-2018-000002-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Unió Europea per a la realització del projecte Value Waste (Posada en valor dels residus) i aprovar la participació de l'Ajuntament en este projecte.
Expediente: E-02310-2018-000443-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a prestar durant l'any 2019 a la Zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2018-001276-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a prestar durant l'any 2019 a la Zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2018-001221-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a prestar durant l'any 2019 a la Zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2018-001180-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000412-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2018.
Expediente: E-02901-2018-001128-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa prorrogar el conveni d'autogestió del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2018-003355-00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001771-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02902-2018-002278-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades o no per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de la Diputada Clara Campoamor i de Peníscola.
Expediente: E-03103-2014-000013-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa acceptar la dació en pagament proposada per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, de la liquidació emesa en concepte d'Indemnització per defecte d'aprofitament Reparcel·lació Sector la Torre'.
Expediente: E-03107-2014-000008-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa resoldre la convocatòria de les ajudes municipals al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-000126-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte de 'Remodelació del jardí del carrer del Rocío ampliant la zona de jocs amb instal·lació de nous elements i canvi de paviment de seguretat, instal·lació d'enllumenat a la zona de socialització canina del carrer d'Ador i instal·lació de biosaludables al jardí d'Ador (II) a Castellar-l'Oliverar'.
Expediente: E-04001-2018-001053-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de jardí al carrer d'Emili Lluch, entre els carrers de José María Mortes Lerma i de Torrent.
Expediente: E-04001-2017-001087-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre.
Expediente: E-04909-2018-000626-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05307-2018-000101-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05307-2018-000103-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer del Doctor Monserrat.
Expediente: E-05307-2018-000105-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer de José Grollo.
Expediente: E-05307-2018-000108-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Riu Cabriol.
Expediente: E-05307-2018-000110-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la travessera de Pinedo a la Mar.
Expediente: E-05307-2018-000112-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Utiel.
Expediente: E-05307-2018-000113-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05307-2018-000114-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: E-05307-2018-000117-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002172-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002307-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a una funcionària municipal.
Expediente: E-01101-2018-003446-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2018-003868-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar dos recursos d'alçada.
Expediente: E-01101-2018-003871-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2018-005023-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres tècniques mitjanes de treball social per a l'execució del programa 'Barris inclusius' gestionat pel Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-004153-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació del personal per a substitucions en el pla municipal d'ocupació 'OPORTUNITATS +55'.
Expediente: E-01101-2018-002599-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'T'Atenem II'.
Expediente: E-01101-2018-004338-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
Expediente: E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
Expediente: E-01101-2018-004793-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal de personal amb destinació al programa EMCORD 2018.
Expediente: E-01101-2018-004952-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal de personal amb destinació al programa EMCORP 2018.
Expediente: E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
0136 - MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa iniciar tràmits per a contractar una plataforma de licitació electrònica.
Expediente: E-04101-2018-000020-00 - Aprovat
0137 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa aprovar la continuïtat de la gestió de la residència cafeteria del complex esportiu cultural la Petxina mitjançant arrendament, com a forma de gestió de servicis.
Expediente: E-01903-2002-000119-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
Expediente: E-02310-2018-000230-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE SANITAT. Proposa concedir una subvenció a la Unió de Consumidors de València-UCV.
Expediente: E-02401-2018-002903-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Cruz Roja del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0142 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la campanya de publicitat realitzada amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre.
Expediente: E-04103-2017-000070-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la revisió per arredoniment de les tarifes aplicables en el servici de tanatori-crematori municipal 'Ciutat de València' per a l'any 2019.
Expediente: E-02802-2018-000440-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Personalitzat del transport col·lectiu urbà de València per a família nombrosa o monoparental per a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-004944-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Infantil del transport col·lectiu urbà de València per a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-004945-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Jove del transport col·lectiu urbà de València per a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-004946-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la guanyadora del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
Expediente: E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
0148 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per reposició de llibres al CM Benimaclet i al CM Fernando de los Ríos, dins del programa Xarxa de Llibres.
Expediente: E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a gastos d'allotjament.
Expediente: E-02250-2018-000334-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'enjardinament al carrer de José María Haro, confluència amb el camí del Cabanyal.
Expediente: E-04001-2016-000730-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'enjardinament al carrer de José María Haro, confluència amb el camí del Cabanyal.
Expediente: E-04001-2017-000148-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'enjardinament entre els carrers del Pintor Maella, de Carolina Álvarez, de Samuel Ros i l'avinguda de les Balears.
Expediente: E-04001-2017-001084-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'encàrrec i reconéixer una obligació de pagament a favor de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
Expediente: E-03910-2016-000022-00 - Aprovat
0154 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre tècnics/tècniques mitjans/anes de treball social.
Expediente: E-01101-2018-004152-00 - Aprovat
0155 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica mitjana de treball social en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-004970-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un tècnic mitjà de treball social en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-004971-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de l'Organigrama de la Corporació.
Expediente: E-01101-2018-004939-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de coordinació tècnica mitjana (TD) en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-004926-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis del lloc de personal tècnic mitjà, a lloc de personal tècnic mitjà (Direcció CMSS) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració, CMSS l'Olivereta.
Expediente: E-01101-2018-004940-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis del lloc de personal tècnic mitjà, a lloc de personal tècnic mitjà (Direcció CMSS) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració, CMSS Malva-rosa.
Expediente: E-01101-2018-004941-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal tècnic superior AG en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2018-005072-00 - Aprovat
0162 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 4 de gener de 2019.
Aprovat
0163 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-01801-2018-004687-00 - Aprovat