2018-11-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de novembre de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 72/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000371-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 512/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000350-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 52/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000374-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 62/18, interposat contra la imposició d'una segona multa coercitiva per incompliment de l'ordre de restauració per obres realitzades en un terreny no urbanitzable.
Expediente: E-00501-2018-000381-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara desistida a la recurrent del Recurs PA núm. 248/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra la denegació de la devolució d'una taxa per retirada de vehicle de la via pública.
Expediente: E-00501-2018-000375-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el Recurs PO núm. 250/18, interposat contra la cancel·lació per un període de nou mesos d'una autorització d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-00501-2018-000378-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 199/15, interposat contra una orde de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
Expediente: E-00501-2018-000379-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 796/17, interposat contra la designació dels membres del tribunal de selecció per a la convocatòria de dèsset places d'inspector/a de Policia Local.
Expediente: E-00501-2018-000383-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 436/18, interposat contra la desestimació de la modificació d'un nomenament com a tècnic d'administració general (TAG).
Expediente: E-00501-2018-000373-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció d'un treballador com a personal laboral indefinit no fix.
Expediente: E-01101-2016-000551-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció de dos treballadores com a personal laboral indefinit no fix.
Expediente: E-01101-2017-000003-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició d'abonament de quantitats referides al lloc d'intendent principal.
Expediente: E-01101-2017-001286-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició d'abonament de quantitats referides al lloc d'intendent principal.
Expediente: E-01101-2017-001940-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició d'abonament de quantitats referides al lloc d'intendent principal.
Expediente: E-01101-2017-001941-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació del lloc de treball de cos oficial de servicis genèrics (JP3), referència núm. 6705, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2018-003832-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc reservat de personal tècnic mitjà referència núm. 4080, en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2018-003833-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament interí d'una auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-003935-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa renunciar a la celebració del procediment de servicis de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000034-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa suspendre el procediment de contractació per a la prestació del 'Servici de redacció d'estudi històric-arqueològic, estudis previs, estudi geotècnic i projecte bàsic de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre'.
Expediente: E-04101-2017-000100-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució del 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits de la plaça del Doctor Collado, 2 i 3, del barri del Mercat, entorn Llotja de la Seda', finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000033-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2018, pel qual es va adjudicar el contracte de subministrament, suport i manteniment de llicències SAP.
Expediente: E-04101-2018-000094-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000079-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Centre Esportiu-Cultural la Petxina, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000107-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del projecte denominat 'Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de València', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000158-00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 9858.
Expediente: E-01305-2016-000055-00 - Aprovat
0027 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de vehicles.
Expediente: E-01501-2018-000649-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-003743-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Sociedad Deportiva Correcaminos per al finançament del muntatge de les infraestructures de les zones d'eixida i de meta de la 38a edició de la 'Marató València Trinidad Alfonso'.
Expediente: E-01903-2018-000207-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Baloncesto Claret Benimaclet i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000225-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Esgrima Ágora i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000234-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Fútbol Americano Valencia Giants i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000249-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Real Club Náutico Valencia i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000283-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Expediente: E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001451-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública-La Red, en concepte de quota anual de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000493-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de revisió d'una plataforma unipersonal per al Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2018-000517-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte de prestació de servicis de publicitat del Teatre El Musical i l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2018-000520-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte de prestació de servicis de publicitat del Teatre El Musical i l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2018-000530-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000011-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2018-001396-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2018-2019 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació de Futbolistes del València, CF, en relació al conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del programa 'Futbol als poblats marítims'.
Expediente: E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local pel qual es va autoritzar el gasto necessari per a la concessió de prestacions econòmiques per protecció de menors durant 2018.
Expediente: E-02201-2018-000156-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la redacció del projecte d'execució per a la rehabilitació d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-02301-2016-000380-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a la Unió de Consumidors de València.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública en relació a la proposta de mesures definitives de la Zona Acústicament Saturada del barri del Carme i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del Mercat Central per a l'any 2019.
Expediente: E-02901-2018-003274-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000162-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001799-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001842-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002299-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar la concessió d'una ajuda municipal 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de remodelació de l'enjardinament a la plaça de Maria Beneyto (escriptora).
Expediente: E-04001-2017-000157-00 - Aprovat
0060 - PRECS I PREGUNTES
0061 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el projecte de canvi del règim jurídic de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i el projecte dels seus estatuts.
Expediente: E-00400-2018-000010-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals de correu ordinari (lot 1) i de correu certificat (lot 2).
Expediente: E-01201-2018-000687-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al lloguer d'un conjunt modular amb la funció de dependències de la Policia Local per a prestar servici al barri del Cabanyal.
Expediente: E-01401-2018-006561-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2018-006573-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000167-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'unes factures del festival Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-001684-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de València.
Expediente: E-01902-2018-000215-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Esgrima Mediterráneo i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000179-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Baloncesto Petraher i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000181-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Valencia Club de Atletismo i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000184-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Karate Kumiai Valencia i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000196-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Sofbol Fènix València i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000202-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000255-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a Estudiantes Rugby Club Valencia i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000281-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Sala d'Armes Valencia i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000307-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '18a Volta a Peu al Cabanyal'.
Expediente: E-01903-2018-000378-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2018-001324-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la diferència de la factura del passat mes de juliol del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents l'Amistat.
Expediente: E-02224-2018-000390-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000460-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis del II Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2018-000010-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de ponent de la Mesa Redona inclosa en els actes de celebració del Dia d'Amèrica 2018.
Expediente: E-02250-2018-000284-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa suspendre la tramitació i l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició a l'àmbit del pla especial de protecció del nucli històric tradicional de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior als acords de la Junta de Govern Local de 6 i 27 de juliol de 2018, anul·lats pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, i adjudicar el contracte de prestació del servici d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de València (010).
Expediente: E-04101-2017-000085-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en 4 lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'oficials/ales de servicis genèrics (MD-PH-N1-F2) amb destinació en el Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003916-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de l'associació AMBIT.
Expediente: E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Natania.
Expediente: E-02201-2018-000344-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Cruz Roja de modificació econòmica i ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000051-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 276, del Servici d'Esports al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2018-003452-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una oficiala de servicis genèrics al Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003950-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una oficiala de servicis genèrics al Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003951-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficiales de servicis genèrics.
Expediente: E-01101-2018-003952-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en el procés convocat pel sistema de lliure designació per a proveir onze llocs de treball de cap de servici (TD).
Expediente: E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini per als patrocinis privats de la Cavalcada de Reis de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001473-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2018-000059-00 - Aprovat