2018-10-26 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
26-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 d'octubre de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa aprovar la modificació de vocal suplent en el Consell Rector de la Fundació Esportiva Municipal, en representació del Grup Municipal València en Comú.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 290/13, interposat pel demandant contra la decisió de no reconéixer-li com a titular d'una llicència d'activitat de café bar.
Expediente: E-00501-2013-000285-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 416/16, sobre sol·licitud de retaxació de parcel·la.
Expediente: E-00501-2018-000352-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 238/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000345-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 76/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000346-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 64/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000342-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 96/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000343-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 116/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000344-00 - Quedar assabentat
0010 - JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptats en el tercer trimestre de 2018.
Expediente: E-00408-2018-000676-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adaptació d'un lloc de treball per motius de salut.
Expediente: E-01101-2018-002127-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de gratificacions per servicis extraordinaris per assistència a diligències judicials del personal de Policia Local l'any 2017.
Expediente: E-01101-2018-001913-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'agost de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003134-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de setembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003259-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 463.
Expediente: E-01101-2018-003296-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal tècnic superior AG, referència núm. 278, en el Servici de Comptabilitat.
Expediente: E-01101-2018-003624-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de sis TAG per millora d'ocupació amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2018-003419-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí d'un arquitecte.
Expediente: E-01101-2018-003753-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d'un nomenament interí com a tècnica d'administració general.
Expediente: E-01101-2018-003775-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d'un nomenament interí com a químic.
Expediente: E-01101-2018-003783-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a traductor de valencià.
Expediente: E-01101-2018-003859-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
Expediente: E-01101-2018-003852-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres denominades 'Obres d'infraestructures al barri de Patraix, carrers de Salabert, del Venerable Anyés, del Músic Gomis i adjacents'.
Expediente: E-04101-2018-000053-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores HP i EPSON.
Expediente: E-01201-2018-000501-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de Mapfre Seguros de Empresas derivat de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima parcialment el Recurs d'Apel·lació núm. 464/15.
Expediente: E-01305-2013-000095-01 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00108 2015 398-01.
Expediente: E-01305-2015-000288-00 - Aprovat
0027 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa ampliar el termini d'execució del subministrament i instal·lació del sistema de monitorització i domotització SIDEINFO® de defensa contra incendis forestals al parc natural de la Devesa-Albufera.
Expediente: E-01501-2017-000144-00 - Aprovat
0028 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de cinquanta màscares per a equips de respiració i dèsset fundes protectores de botella.
Expediente: E-01501-2018-000437-00 - Aprovat
0029 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València, any 2018.
Expediente: E-01601-2018-000001-00 - Aprovat
0030 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia 2018.
Expediente: E-01601-2018-000021-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis ocasionats amb motiu de la celebració del programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.
Expediente: E-01902-2018-000012-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa convocar la concessió de premis dins del 'Programa de residències per a joves artistes locals' i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2018-000104-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Atletismo Campanar-Redolat Team.
Expediente: E-01903-2017-000197-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Pilota Valenciana Pelayo Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000259-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la 33a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Acció Cultural.
Expediente: E-01905-2018-000470-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la 34a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Acció Cultural.
Expediente: E-01905-2018-000489-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres 2018.
Expediente: E-01909-2018-000032-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2018 a favor de la Fundación Chirivella Soriano.
Expediente: E-02000-2018-000022-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament del segon trimestre de 2018 de la gestió de l'exposició i manteniment del Museu de l'Arròs.
Expediente: E-02001-2016-000247-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'una factura emesa en concepte d'elaboració d'un llibre per a la exposició 'Ens fem un café?'.
Expediente: E-02001-2018-001026-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'intervenció en dos peces exposades en el Museu d'Història de València.
Expediente: E-02001-2018-001192-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa inscriure en el Registre Municipal de Centres diverses escoles infantils.
Expediente: E-02101-2015-000191-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Valenciana de la Caridad, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i gestió del menjador social 'Santa Cruz de Tenerife'.
Expediente: E-02201-2014-000823-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de setembre del contracte de prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF).
Expediente: E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02201-2018-000243-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació 'Aldeas Infantiles SOS'.
Expediente: E-02201-2018-000294-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano.
Expediente: E-02201-2018-000256-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del 'XXIII Certamen de targetes de Nadal' elaborades des dels centres municipals d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual 2018.
Expediente: E-02201-2018-000335-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000429-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02227-2016-000101-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Farmamundi de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la rectificació d'errors materials i la modificació del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
Expediente: E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la l'ampliació del crèdit de la convocatòria de subvencions de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor d'España con Acnur.
Expediente: E-02250-2018-000256-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de l'Asamblea de Cooperación por la Paz.
Expediente: E-02250-2018-000259-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de l'associació Comité Español de la UNRWA.
Expediente: E-02250-2018-000280-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries en el Concurs de Pintura Ràpida de la Junta Municipal de Ciutat Vella 2018.
Expediente: E-02301-2018-000156-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Acavall.
Expediente: E-02401-2018-002271-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor de Saneamiento de Valencia UTE, en concepte de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2018-000420-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7847, de 29 de desembre de 2017, per la qual es va procedir a extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en el mercat periòdic tradicional de Nadal i Reis del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2017-001714-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6138, de 16 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000140-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4999, de 29 de juny de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris de València.
Expediente: E-02901-2018-001589-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic d'execució per a la reparació del forjat del mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2018-000298-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa prorrogar el conveni d'autogestió del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2018-002832-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost corresponents a la subvenció de la 2a fase del projecte de taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
Expediente: E-02902-2014-000113-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia d'una beneficiària del programa Activa Jove VLC 2017-2018 POEJ i procedir al pagament de les beques corresponents als proppassats mesos d'agost i setembre.
Expediente: E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració en el marc del VI Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2018-000590-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001589-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002283-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de la XII edició dels Premis València Emprén.
Expediente: E-02902-2018-001644-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de l'estudi de detall de l'illa de cases 11.1 del sector 6 del pla parcial Malilla Nord de València.
Expediente: E-03001-2018-000107-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació puntual de l'estudi de detall de la sub-illa de cases M1 del pla parcial 'Ciutat de les Arts i les Ciències'.
Expediente: E-03001-2018-000243-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Comte de Lumiares.
Expediente: E-03103-2015-000019-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una finca situada al carrer del Vaixell.
Expediente: E-03103-2016-000096-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una finca situada al carrer del Vaixell.
Expediente: E-03103-2016-000097-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una finca situada al carrer del Vaixell.
Expediente: E-03103-2016-000098-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'indemnització per ocupació il·legal d'una parcel·la situada entre els carrers de Beniarjó i de la Macarena (Natzaret).
Expediente: E-03103-2018-000008-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de rehabilitació de diversos edificis situats als carrers de Josep Benlliure, d'Escalante i d'Empar Guillem, finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2017-000775-00 - Aprovat
0085 - PRECS I PREGUNTES
0086 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del festival Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-001684-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02250-2018-000281-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Bonrepós i Mirambell.
Expediente: E-02310-2018-000281-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7847, de 29 de desembre de 2017, per la qual es va procedir a extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en el mercat periòdic tradicional de Nadal i Reis del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2017-001714-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6130, de 16 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig Marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2018-002794-00 - Aprovat
0091 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar tècnicament el projecte de reurbanització del carrer dels Àngels (fins a plaça Vallivana).
Expediente: E-03401-2018-000424-00 - Aprovat
0092 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-5201, de 21 de novembre de 2017, per la qual es va denegar una llicència d'obres.
Expediente: E-03501-2016-001247-00 - Aprovat
0093 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1674, de 3 de maig de 2017, de denegació de llicència de legalització d'obres.
Expediente: E-03501-2014-000375-00 - Aprovat
0094 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4419, de 4 d'octubre de 2017, de concessió de llicència d'obres.
Expediente: E-03501-2017-001012-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa modificar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2018.
Expediente: E-04301-2018-000132-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del subministrament, suport i manteniment de llicències SAP, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000094-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-2567, de 18 d'octubre de 2018, per la qual es va aprovar contractar la prestació dels servicis d'il·luminació ornamental amb motiu de les festes de Nadal de 2018 i Reis Mags de 2019.
Expediente: E-04101-2018-000126-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-1363, de 29 de maig de 2018.
Expediente: E-01101-2017-000737-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 7552, en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructras.
Expediente: E-01101-2018-003675-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 6446, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2018-003676-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 7482, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2018-003677-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 537, en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2018-003758-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 363, en el Gabinet Municipal de Nomalització Lingüística.
Expediente: E-01101-2018-003768-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 491, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-01101-2018-003769-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de sis auxiliars administratius/ives per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2018-003667-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2017-001593-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2018-003866-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2018-003867-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials.
Expediente: E-02201-2018-000072-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la aprovació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Alanna.
Expediente: E-02201-2017-000322-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'Asociación Valenciana de la Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Betlems 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000530-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 1063, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2018-003718-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0115 - ALCALDIA. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats en l'alerta taronja activada a la ciutat de València els proppassats dies 18 a 20 d'octubre al personal integrant de diversos servicis municipals.
Expediente: E-00601-2018-000042-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de personal tècnic mitjà (Dir C. Social) (MD), referència núm. 6285, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2018-003716-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01904-2018-001060-00 - Aprovat