2018-10-11 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 d'octubre de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte del preavís d'eleccions sindicals a òrgans de representació del personal laboral i la designació de les treballadores i dels treballadors que han de constituir les Meses Electorals.
Expediente: E-01001-2018-000690-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les pòlisses de responsabilitat civil general per a centres de joventut i per a casals d'esplai.
Expediente: E-01902-2018-000101-00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida a la Asociación Deportiva Benimámet Club de Fútbol.
Expediente: E-01903-2017-000299-00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el contracte privat de lloguer d'espais a la Ciutat de les Arts i de les Ciències per a la 38a edició de la Marató de València Trinidad Alfonso.
Expediente: E-01903-2018-000161-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar la sol·licitud presentada per Bulevar del Arte y la Cultura, SA, per la qual se sol·licita es dicte resolució expressa per al reconeixement de la procedència del reequilibre econòmic del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i explotació del Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-01905-2005-000194-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de la Fundación Turismo València en concepte d'ampliació de l'aportació econòmica 2018.
Expediente: E-01909-2018-000092-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura relativa al servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València el passat mes d'agost.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures relativas a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el passat mes d'agost.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2018-000325-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'ordenança per la qual es regula l'atorgament i ús de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda a la ciutat de València.
Expediente: E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la manutenció dels participants de la passantia Cartagena de Indias.
Expediente: E-02250-2017-000159-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'La nostra ciutat el teu refugi' sol·licitada per CEAR (Comissió espanyola d'ajuda al refugiat).
Expediente: E-02250-2018-000036-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de l'import de la subvenció per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018.
Expediente: E-02250-2018-000066-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de Farmacèutics Mundi per al desenvolupament del projecte 'Protecció i promoció del dret a la salut de la població refugiada de Eastliegh South, Nairob, amb èmfasi en els drets de dones i menors de cinc anys'.
Expediente: E-02250-2018-000257-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases que regiran les convocatòries de subvencions de les Juntes Municipals de Districte destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000056-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6190, de 23 d'agost de 2018, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000146-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al pagament de les beques a les persones beneficiàries del programa 'La Dipu et beca 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000524-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000525-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació al carrer de Joan Piñol.
Expediente: E-03103-2015-000081-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació a la plaça de Sant Sebastià.
Expediente: E-03103-2015-000084-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació a la plaça de Sant Sebastià.
Expediente: E-03103-2015-000085-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació a la senda de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2016-000001-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació al carrer del Gravador Fabregat.
Expediente: E-03103-2016-000043-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Ramon de Rocafull.
Expediente: E-03910-2018-005691-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Pintor Ferrandis.
Expediente: E-03910-2018-005693-00 - Aprovat
0029 - PRECS I PREGUNTES
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra de construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central.
Expediente: E-01801-2017-003029-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al proppassat mes d'agost del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000368-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de l'any 2018.
Expediente: E-01905-2018-000166-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa encarregar les obres de restauració de les Sitges de Burjassot.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
Expediente: E-02201-2018-000244-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2018-000300-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a UNRWA-Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02250-2017-000146-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Comité Español de la UNRWA.
Expediente: E-02250-2018-000280-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002276-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un immoble situat al carrer de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-03103-2016-000053-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar la suspensió de llicències en un edifici situat al carrer del Pintor Salvador Abril per inici del procediment de declaració d'incompliment del deure de rehabilitar per iniciativa privada.
Expediente: E-03A01-2018-000043-00 - Aprovat
0042 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar tècnicament el projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere (inclou carrer del Llavador).
Expediente: E-03401-2018-000288-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Adequació provisional a la unitat d'actuació Natzaret Est-Parc de Desembocadura'.
Expediente: E-04001-2018-000543-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Zones de socialització de gossos als barris de Torrefiel, Malva-rosa i Magúncia'.
Expediente: E-04001-2018-000545-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Zones de socialització de gossos al barri de la Torre (Carrer del Castell de Cullera)'.
Expediente: E-04001-2018-000546-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes d'agost.
Expediente: E-04909-2018-000494-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc d'Inspecció Obres i Servicis, referència núm. 3464, al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2017-001928-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí en el lloc d'auxiliar administratiu/iva referència núm. 363.
Expediente: E-01101-2018-003625-00 - Aprovat
0049 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres del projecte d'adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000155-00 - Aprovat
0050 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació i condicionament del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar, núm 7.
Expediente: E-04101-2018-000016-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar errors i ratificar la Resolució núm. GL-897, de 25 de setembre de 2018, per la qual es va acordar contractar la prestació dels servicis de subministrament i implantació d'un sistema informàtic en modo 'on premise' que implemente una vertadera plataforma única de gestió per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-04101-2018-000055-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs d'alçada interposat contra l'acte de la Mesa de Contractació de proposta d'adjudicació en el procediment obert simplificat del contracte de servici per a assessorament, mediació i intermediació familiar.
Expediente: E-04101-2018-000054-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del programa EMPUJU 2018.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0054 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2314, de 31 de maig de 2016, per caducitat del procediment.
Expediente: E-03501-2004-000629-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8. Parcel·la Museu de Belles Arts San Pius V.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'onze arquitectes tècnics/tècniques.
Expediente: E-01101-2018-003626-00 - Aprovat