2018-10-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i extraordinària i urgent que van tindre lloc el dia 27 de setembre i de la sessió ordinaria que va tindre lloc el dia 28 de setembre de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa modificar representants del Grup Municipal Ciutadans en la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2018-000011-00 - Aprovat
0004 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2018-000013-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 43/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000328-00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe d'auditoria operativa i de compliment del Palau de Congressos de València.
Expediente: E-00407-2016-000014-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra una exclusió definitiva de la borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
Expediente: E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte d'un professor de religió.
Expediente: E-01101-2017-001433-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament en el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva referència núm. 447.
Expediente: E-01101-2018-003564-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 1090, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2018-003566-00 - Aprovat
0011 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla.
Expediente: E-04101-2017-000101-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Reurbanització dels carrers paral·lels al mar (el Cabanyal-el Canyamelar)', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000037-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del 'Servici d'assistència tècnica per a la governança, el partenariat i la coordinació i comunicació entre tots els agents involucrats en la implementació de l'estratègia EDUSI3C (Operació 13.1) finançada amb fons FEDER dins de l'eix 12: Desenvolupament Urbà del Programa Operatiu Creixement Sostenible 2014-2020', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000052-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns un edifici per a servici públic sanitari assistencial situat al carrer d'Olba.
Expediente: E-05303-2018-000155-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de manteniment correctiu del software Adabas-Natural per procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-00801-2018-000042-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures.
Expediente: E-00801-2018-000126-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Specialist Computer Centres, SL.
Expediente: E-00801-2018-000129-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'excés d'obra 'Reforma zona administrativa i Oficina Turisme en planta baixa Casa Consistorial'.
Expediente: E-01201-2018-000542-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals.
Expediente: E-01201-2018-000585-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de servicis per al 'Control de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
Expediente: E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al festival Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-001684-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-003416-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Fundació Universitat-Empresa València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat l'any 2017.
Expediente: E-01902-2017-000017-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis ocasionats amb motiu de la celebració del programa d'activitats per a joves de la Regidoria de Joventut de 15 de març a juny de 2018.
Expediente: E-01902-2018-000013-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo San Marcelino.
Expediente: E-01903-2017-000190-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a projectes artístics d'especial interés 2018.
Expediente: E-01905-2018-000015-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General Universitat de València.
Expediente: E-02000-2018-000017-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2018.
Expediente: E-02101-2017-000427-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació d'un projecte de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per la fundació Proyecto Vivir del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de setembre i octubre de 2018.
Expediente: E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació de Futbolistes del València, CF.
Expediente: E-02201-2018-000167-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació per Amor a l'Art.
Expediente: E-02201-2018-000221-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundació INTERED d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundación Mundubat de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor d'Acción contra el Hambre (CAHE) per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària d'emergència a Guatemala.
Expediente: E-02250-2018-000215-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de les festes patronals de Benifaraig i el Palmar i del mercat artesanal de Benimàmet-Beniferri.
Expediente: E-02310-2018-000203-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les actuacions musicals del 'Dia de l'orxata i de la xufa de València'.
Expediente: E-02310-2018-000260-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la presentació de la campanya 'Why V? Per què València?' a la fira FITUR 2018.
Expediente: E-02310-2018-000261-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Secretaria d'Estat de Servicis Socials i Igualtat per al desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències 'Viu l'estiu' de l'any 2018 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02501-2018-000003-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercici 2016'.
Expediente: E-02701-2016-000241-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris i aprovar el projecte de reparació i reforç de la infraestructura del col·lector de l'estació de bombament d'aigües residuals denominada 'Eivissa' i encarregar-ne l'execució a Saneamiento de Valencia, UTE.
Expediente: E-02701-2018-000368-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6064, de 9 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000568-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5965, de 2 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000525-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6067, de 9 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000432-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la segona justificació de subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000523-00 - Aprovat
0048 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa esmenar l'omissió de la fiscalització prèvia del gasto previst en la Resolució SM-4058, de 31 d'agost de 2018, per la qual es va aprovar el projecte de repavimentació dels carrers de Jaume Bertran (costat imparell), de Benicarló i de Pascual i Genís (carril Bus).
Expediente: E-03401-2018-000345-00 - Aprovat
0049 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2612, de 21 de juny de 2016, i deixar sense efecte la declaració de caducitat de la llicència d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-03501-2004-000475-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-03602-2018-000025-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa l'assumpció del manteniment del parc públic municipal de viviendes.
Expediente: E-03910-2018-004668-00 - Aprovat
0052 - OFICINA DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar el reajustament d'anualitats del contracte 'Llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol'.
Expediente: E-H4990-2017-000002-00 - Aprovat
0052 - PRECS I PREGUNTES
0053 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte dels decrets de l'Alcaldia-Presidència en relació amb la celebració de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: E-00400-2018-000009-00 - Quedar assabentat
0054 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana per a l'elaboració de projectes que fomenten l'ús del valencià.
Expediente: E-00201-2018-000010-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics de manteniment.
Expediente: E-00801-2018-000120-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de realització de proves especials del contracte de vigilància de la salut.
Expediente: E-01102-2018-000035-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment del sistema SIRE.
Expediente: E-01401-2018-004315-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent i a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000149-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del contracte d'obres d'actuacions preparatòries, fermes i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar.
Expediente: E-01801-2018-002019-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres de reparació de la façana del Museu d'Història de València'.
Expediente: E-02001-2017-001259-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar els contractes corresponents a les actuacions prèvies d'emergència a les Sitges de Burjassot.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instructor/a-expert/a per a la realització dels projectes i programes referits a les Àrees d'Educació Ambiental, Consum Responsable i Activitats Educatives Innovadores.
Expediente: E-02101-2016-000572-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment d'aules d'informàtica en centres educatius municipals.
Expediente: E-02101-2018-000206-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Fundación Secretariado Gitano.
Expediente: E-02201-2018-000256-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2018-000033-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, en concepte de quota 2018.
Expediente: E-02250-2018-000093-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració de les festes patronals de Benifaraig i Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E-02310-2018-000241-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2018, relatiu a la sol·licitud d'una ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització de diverses Inversions Financeres Sostenibles (IFS).
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als drets d'ús de la marca 'Q Qualitat Turística' a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal, Pinedo i el Saler.
Expediente: E-02410-2018-000044-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Construcció de 6 arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València'.
Expediente: E-02801-2018-000948-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades o no per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000193-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat a l'autorització i disposició del gasto de l'aportació municipal al conveni de col·laboració en el marc del VI Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2018-000590-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa sotmetre a informació pública la iniciativa de Programa d'Actuació Integrada a l'àmbit delimitat pels carrers d'Agustín Lara i de Baeza i avinguda de la Constitució de València.
Expediente: E-03003-2017-000013-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el projecte d'habilitació acústica i antiintrusió de la rehabilitació de l'edifici conegut com 'el Casinet'.
Expediente: E-03201-2018-000061-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Adaptació per a vianants del carrer de l'Arquebisbe Olaechea encreuament amb carrer de Sant Marcel·lí'.
Expediente: E-03301-2018-000068-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Projecte tècnic municipal d'adaptació per a vianants del carrer d'Eivissa, des del carrer de Luis García Berlanga fins a l'avinguda de França-Districte 12'.
Expediente: E-03301-2018-000093-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Enjardinament del viari UE1 i UE2 Quatre Carreres'.
Expediente: E-03301-2018-000109-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Reurbanització carrer de Vicent Brull entre Just Vilar i avinguda de la Mediterrània'.
Expediente: E-03301-2018-000110-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en propietat d'inspectors de la Policia Local pel torn de mobilitat.
Expediente: E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció dels contractes de treball de personal EMPUJU.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT d'abril a juliol de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003456-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8179, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2018-002718-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 5716, en el Servici de Jardineria.
Expediente: E-01101-2018-002719-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 4320, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2018-002730-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 3611, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2018-002731-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 1439, en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2018-003393-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de personal tècnic mitjà en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic, Secció Museus i Monuments.
Expediente: E-01101-2018-003467-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis arquitectes tècnics/tècniques.
Expediente: E-01101-2018-003526-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició relativa a diferència de retribucions per acompliment de funcions superiors.
Expediente: E-01101-2017-001937-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del III Concurs de Relat Curt 2018 de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2018-000315-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple (ACVEM).
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa tornar a la Generalitat Valenciana una quantitat amb motiu de la liquidació de l'exercici 2016 corresponent al conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers/eres entre el municipi de València i altres municipis.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat