2018-09-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-09-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de setembre de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 81/12, interposat contra l'acord que va rebutjar la proposta d'alternativa tècnica de PAA per a regularització de fites als carrers de la Visitació i de Yáñez.
Expediente: E-00501-2012-000137-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 535/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000043-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 75/14, sobre denegació de llicència d'obres de reforma.
Expediente: E-00501-2014-000133-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 67/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000312-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 172/18, interposat contra resolucions del Jurat Tributari referents a liquidacions de sanció tributària i de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000308-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16, desestimatòria del Juí Verbal núm. 844/15, en matèria d'incapacitat permanent parcial per a la professió habitual.
Expediente: E-00501-2018-000306-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8 en el Procediment núm. 1102/15, desestimatòria de la demanda interposada per l'interessat perquè es declarara que la situació d'incapacitat temporal havia de ser qualificada com a accident de treball.
Expediente: E-00501-2018-000307-00 - Quedar assabentat
0009 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2018.
Expediente: E-04906-2018-000016-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral de personal amb destinació al programa 'Activa jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-01101-2017-001455-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002277-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de juliol de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002868-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud de reconeixement del caràcter indefinit d'una relació de servici.
Expediente: E-01101-2018-002280-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal de València.
Expediente: E-04101-2017-000036-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E-04101-2017-000070-00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'assistència tècnica per a la implementació, seguiment, avaluació i control de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França de l'Ajuntament de València (EDUSI 3C), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000008-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 713/18, estimatòria del recurs interposat contra els acords d'exclusió en els procediments de licitació dels contractes de servicis per a la gestió dels centres de dia municipals per a persones majors dependents 'Alqueria de la Puríssima' i 'Arniches'.
Expediente: E-04101-2017-000060-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar les cessions de parcel·les per concessió de diverses llicències d'edificació.
Expediente: E-05301-1997-000416-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2018, pel qual es va donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la biblioteca municipal 'Carmelina Sánchez-Cutillas'.
Expediente: E-05303-2015-000099-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici per a centre de servicis socials, centre municipal d'activitats de persones majors i centre de joventut 'Patraix' i regularitzar els codis 1.S1.08.472 i 1.S3.08.742.
Expediente: E-05303-2017-000213-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2016-000032-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2018-000064-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000012-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Institut Nacional d'Estadística, Delegació Provincial de València, en concepte de 'Treballs actualització del Cens Electoral 2017'.
Expediente: E-00910-2018-000014-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de gasolina sense plom i gasoil A per al Parc Mòbil.
Expediente: E-01201-2016-000062-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convalidar la Resolució CF-1558, de 19 juny de 2018, per la qual es va aprovar el reconeixement d'obligació de pagament de diverses factures relatives al subministrament d'uniformitat per al personal d'ofici.
Expediente: O-01201-2018-000144-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 18/18 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000345-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte 'ROCSAFE' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2018-002966-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte 'beAWARE' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2018-003034-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte 'TAKEDOWN' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2018-003159-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018.
Expediente: E-01401-2018-003400-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les factures de maig i juny del lloguer d'un conjunt modular necessari perquè la Policia Local prestara el servici de platges.
Expediente: E-01401-2018-003871-00 - Aprovat
0033 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Proval V-VI', situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000229-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa determinar la data d'inici del termini de duraciò del contracte per a la gestió indirecta, mitjançant concessió administrativa, del poliesportiu municipal de la Rambleta.
Expediente: E-01903-2013-000070-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Dominicos.
Expediente: E-01903-2017-000180-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Valencia Club de Hockey.
Expediente: E-01903-2017-000205-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Hockey Xaloc.
Expediente: E-01903-2017-000210-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Orriols Marni.
Expediente: E-01903-2017-000218-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Trial A Trasera.
Expediente: E-01903-2017-000222-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Arcadi.
Expediente: E-01903-2017-000261-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Ajedrez Ciutat Vella.
Expediente: E-01903-2017-000269-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo de Personas Sordas de Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000270-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Pescadores Deportivos de Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000271-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Judokan Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000286-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'una factura emesa en concepte de fotogrametria de les obres de restauració del paviment de la primera planta de la torre de la Llotja.
Expediente: E-02001-2015-000440-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte del servici per al disseny i execució de projectes educatius de la Regidoria d'Educació.
Expediente: E-02101-2016-000289-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de servici de monitors per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2016-000469-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició de llibres de text en els col·legis municipals, curs 2018/2019, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Secretariat Gitano de la segona anualitat del conveni de col·laboració per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per tres entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les normes d'organització i funcionament intern del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2018-000306-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000389-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació econòmica presentada per la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'Associació CESAL de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme' 2017.
Expediente: E-02250-2017-000008-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de l'import de la subvenció nominativa concedida a l'associació Ciutat de l'Esperança (CIDES).
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2018-000223-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió definitiva dels preus aplicats en la quarta anualitat del contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant l'arreplegada selectiva.
Expediente: E-02801-2012-000827-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000283-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001771-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-001842-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un edifici situat als carrers dels Tomasos i de les Argenteries.
Expediente: E-03103-2016-000036-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer del Bomber Ramon Duart.
Expediente: E-03103-2016-000055-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer d'Antonio Ponz.
Expediente: E-03103-2016-000128-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer d'Antonio Ponz.
Expediente: E-03103-2016-000129-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible part del crèdit i aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual relatiu al 'Contracte de servici per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció d'obra i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla'.
Expediente: O-03201-2017-000020-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
0070 - PRECS I PREGUNTES
0071 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposa el nomenament de director-gerent de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70012-2018-000009-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de festivals i circuits escènics 2018.
Expediente: E-01905-2018-000014-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2018.
Expediente: E-01905-2018-000017-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000388-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2018, relatiu al Concurs de Còmic de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000143-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2018, sobre el Concurs de Dibuix Escolar de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000195-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió de preus 2018 del contracte de prestació del servici de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2012-000044-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1, durant l'exercici 2015.
Expediente: E-02801-2014-000940-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2, durant l'exercici 2015.
Expediente: E-02801-2014-000912-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3, durant l'exercici 2015.
Expediente: E-02801-2014-000816-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018, d'aprovació del conveni per a l'establiment de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE).
Expediente: E-02902-2018-000395-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit.
Expediente: E-03001-2017-000107-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la segona aportació de fons de l'any 2018 a favor de la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
Expediente: E-03201-2018-000055-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Obres de connexió per als vianants al carrer de Just Ramírez Fase II'.
Expediente: E-03301-2018-000075-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Ampliació de vorera al carrer de Santa Cruz de Tenerife entre el carrer del Músic Ayllón i la plaça de Magúncia'.
Expediente: E-03301-2018-000077-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Obres de conexió del carrer dels Germans Rivas amb el carrer de l'Art Major de la Seda'.
Expediente: E-03301-2018-000079-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Eliminació de barreres arquitectòniques al districte de Patraix'.
Expediente: E-03301-2018-000097-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora del mercat d'Algirós i reurbanització del carrer de l'Actor Llorens al tram de la plaça de Sant Felip Neri'.
Expediente: E-03301-2018-000101-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions d'emergència realitzades en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2018-000039-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió de quatre llocs de cap de secció (TD) i dos llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) amb categoria d'economistes.
Expediente: E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió d'onze llocs de cap de servici (TD) pel procediment de lliure designació.
Expediente: E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar parcialment el recurs d'alçada interposat contra l'acord de l'òrgan de selecció que jutja el procés selectiu per a la provisió en propietat de dèsset places d'inspector/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002732-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament en el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva referència núm. 7685.
Expediente: E-01101-2018-003403-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de modificació de la plantilla 2018.
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària.
Expediente: E-01101-2018-003446-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'acumulació de funcions del lloc de treball de cap del Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2018-003363-00 - Aprovat
0100 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
Expediente: E-C1512-2018-000006-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E-01904-2018-001318-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Central Vicentina.
Expediente: E-01904-2018-001326-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació de l'increment de retribucions del 0,25 % addicional que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.
Expediente: E-01101-2018-003136-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el tribunal selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat vint-i-nou places de bomber/a.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'error material detectat en l'annex dels horaris especials per als anys 2016-2019 i aprovar l'horari especial per a l'Espai Intercultural del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01001-2017-000563-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat a la plaça de Tavernes de la Valldigna.
Expediente: E-03103-2018-000022-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el segon modificat del projecte de les obres d'urbanització 'Els horts de la Rambleta'.
Expediente: E-04001-2017-000043-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als actes d'homenatge a Salvador Allende.
Expediente: E-02250-2018-000210-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible part del crèdit i aprovar el reajustament del gasto plurianual del 'Projecte d'execució d'obres de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes per a centre cívic i cultural per a persones majors i Museu de l'Oli'.
Expediente: E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
0111 - Celebració sessió extraordinària de la Junta de Govern Local el dia 27 de setembre de 2018 a les 9:30 hores.
Aprovat