2018-07-19 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
19-07-2018
Hora:
17:00
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL DE COOPERACIÓ DE 19-07-2018

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - Presentació per part de Sergi Campillo, Coordinador General de l'Àrea de Govern Interior, de les línies d'actuació relatives a Compra Pública Ètica en l'Ajuntament de València.
Quedar assabentat
0003 - "Aprovació de la incorporació de ""Aliança per la Solidaritat i Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció-FAD"" al Ple del Consell de Cooperació.
Aprovat
0004 - Informació sobre l'estat de les Convocatòries de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, corresponents a 2018.
Quedar assabentat
0005 - Presentació i aprovació si escau, aprovació de l'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global en l'àmbit no formal en la ciutat de València.
Aprovat
0006 - Presentació i aprovació si escau, del Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.
Aprovat
0007 - Presentació del balanç de gestió del Programa de Cooperació al Desenvolupament a juny de 2018.
Quedar assabentat
0008 - Presentació de la proposta de les línies de treball i del pressupost del Programa de Cooperació al Desenvolupament per a 2019.
Quedar assabentat
0009 - Informació i reformulació de les Comissions de Treball. Aprovació de nous grups específics, si escau.
Aprovat
0010 - PROPOSTES D'ACTUACIÓ I PREGUNTES
Quedar assabentat