2018-06-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE JUNIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 31 de maig i 1 de juny de 2018, respectivament.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 estimatòria del Recurs PO núm. 149/14, interposat contra la denegació de llicència per a legalització d'unes obres.
Expediente: E-00501-2014-000190-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 15/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000197-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa T'Avalem 'Dinamitzant la Ciutat'.
Expediente: E-01101-2017-000713-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa T'Avalem 'Atenció a la Ciutadania'.
Expediente: E-01101-2017-000714-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa T'Avalem 'Esport i Salut'.
Expediente: E-01101-2017-000715-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de neteja del Saló d'Actes i de la Sala de Conferències del Complex Municipal de la Petxina.
Expediente: E-01101-2018-001495-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalterns per als Servicis de Jardineria i d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-001906-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT de gener a març de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001969-00 - Aprovat
0010 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per al subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares per a la renovació i millora energètiques en la instal·lació d'enllumenat públic de la zona Nord de la ciutat de València (dividit en 5 lots).
Expediente: E-04101-2017-000142-00 - Aprovat
0011 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres del projecte 'Adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000155-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Rehabilitació del mercat del Grau', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000030-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000032-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny i maquetació de suports amb la imatge gràfica de Falles.
Expediente: E-8RE05-2018-000007-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de materials d'obra.
Expediente: E-01201-2018-000273-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals.
Expediente: E-01201-2018-000350-00 - Aprovat
0017 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici Torres Collverd, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
0018 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Centre Històric'.
Expediente: E-01501-2016-000167-00 - Aprovat
0019 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor del personal instructor i coordinador del curs de formació 'Incendi en interiors'.
Expediente: E-01501-2018-000202-00 - Aprovat
0020 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici d'electricitat i neteja en la jornada 'Drums Day'.
Expediente: E-01501-2018-000227-00 - Aprovat
0021 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de vehicles del Parc de Bombers.
Expediente: E-01501-2018-000233-00 - Aprovat
0022 - BANDA MUNICIPAL. Proposa declarar disponible el crèdit retingut en l'aplicació pressupostària EP630 33020 48100, denominada 'Transf. premis, beques, pens. Estudis i investigació'.
Expediente: E-01601-2017-000043-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2017.
Expediente: E-01902-2017-000040-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Pilota Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000148-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar.
Expediente: E-01903-2017-000166-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Futsal Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000172-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Alter Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000175-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Pintor Segrelles relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit i condicionat per a casal faller.
Expediente: E-01904-2018-001287-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Expediente: E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Casa Àsia.
Expediente: E-01909-2018-000010-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Cla-Cla Films, SL.
Expediente: E-01909-2018-000031-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte de servicis de coordinació de seguretat i salut per a les obres de restauració del refugi del carrer dels Serrans.
Expediente: E-02001-2016-000498-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la instal·lació d'audiovisuals en el refugi de l'Ajuntament.
Expediente: E-02001-2016-000964-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar l'IES Lluís Vives beneficiari del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar del període de setembre a desembre de 2017.
Expediente: E-02101-2018-000035-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto destinat al pagament de la quota corresponent a l'any 2018 de pertinença a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.
Expediente: E-02101-2018-000176-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport als centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Instituto de Mediación y Conciliación (IMECO) del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'una factura de subministrament d'equipament informàtic als centres socials.
Expediente: E-02201-2017-000349-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
Expediente: E-02201-2018-000034-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2018-000035-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
Expediente: E-02201-2018-000036-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2018-000038-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Grupo de Mujeres Malvarrosa de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
Expediente: E-02230-2016-000039-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per JARIT Associació Civil d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Ciutat de l'Esperança.
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Ciutat Vella per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2017-000330-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida a l'AMPA del CEIP 'Mare Nostrum'.
Expediente: E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de la realització d'obres en diverses Juntes Municipals de Districte.
Expediente: E-02301-2017-000741-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000142-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000143-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Dibuix Escolar 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000195-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000205-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa l'import corresponent a l'any 2018 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
Expediente: E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la primera justificació de subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2017 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-000913-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000164-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000165-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a l'organització de l'acte d'entrega dels 'Premis València Emprén', XI edició.
Expediente: E-02902-2018-000418-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures emeses en concepte de subministrament de cartells i d'un pla imprés per a diversos tallers d'ocupació.
Expediente: E-02902-2018-000435-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos professionals per treballs relacionats amb l'acció formativa 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E-02902-2018-000438-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de selecció, tutorització i orientació de l'alumnat del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000445-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte de subministrament de motxilles serigrafiadas amb el logo de l'Ajuntament.
Expediente: E-02902-2018-000446-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte d'impartició de formació en competències digitals.
Expediente: E-02902-2018-000460-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la 17a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2018-000458-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la 18a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2018-000470-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i iniciar el procés per a la selecció del professorat d'anglés a contractar temporalment per a impartir les accions formatives de cursos intensius d'anglés i competències en llengua estrangera-anglés contemplades en el programa València Activa Exprés.
Expediente: E-02902-2018-000484-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall al carrer de la Reina Violant.
Expediente: E-03001-2018-000144-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures corresponents a les quotes municipals 12 a 17 de la reparcel·lació de 'Músic Chapí'.
Expediente: E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte per a la prestació del servici de direcció de les obres, assistència tècnica i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres denominades 'Connexió per als vianants al carrer de Just Ramírez'.
Expediente: E-03301-2017-000272-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres denominades 'Connexió per als vianants en carrer Just Ramírez de València' i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació final.
Expediente: E-03301-2017-000279-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries i de demolició en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2018-000014-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2017-000763-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2018-000092-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2018-000149-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2018-000150-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprobar el projecte per a les obres 'Remodelació del jardí a la plaça del Centenar de la Ploma'.
Expediente: E-04001-2017-000372-00 - Aprovat
0081 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries.
Expediente: E-04103-2018-000009-00 - Aprovat
0081 - PRECS I PREGUNTES
0082 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Expediente: E-01304-2017-000012-00 - Aprovat
0083 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat d'un edifici situat a l'avinguda de la Gola del Pujol i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Acció Ecologista-Agró per a l'organització i desenvolupament del XV Congrés Ibèric 'La bicicleta i la ciutat'.
Expediente: E-01801-2018-000611-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-001837-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU (EMT), exercici 2016.
Expediente: E-01801-2018-002203-00 - Quedar assabentat
0087 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida al Club Percadors Esportius la Senyera.
Expediente: E-01903-2017-000176-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Tennis València.
Expediente: E-01903-2017-000216-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida al Club Escacs Benimaclet.
Expediente: E-01903-2017-000244-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Yoshinkai.
Expediente: E-01903-2017-000278-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Valencià de Natació.
Expediente: E-01903-2017-000309-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de control sanitari i poblacional de coloms urbans i estornells a la ciutat de València.
Expediente: O-02401-2017-000111-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a servicis complementaris a la contracta de control de plagues.
Expediente: E-02401-2018-001081-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes d'abril.
Expediente: E-04909-2018-000274-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria dels recursos especials en matèria de contractació interposats contra els plecs del contracte de gestió del servici públic municipal d'escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal.
Expediente: E-04101-2017-000124-00 - Quedar assabentat
0097 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar convocatòria de les ajudes 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000456-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar modificacions d'obligacions de pagament d'exercicis tancats.
Expediente: E-04301-2018-000103-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de personal subaltern (DE-PH-N1-F2), referència núm. 873, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
Expediente: E-01101-2018-001947-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar modificacions de crèdits del capítol I.
Expediente: E-01101-2018-002063-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud sobre subrogació dels treballadors de l'empresa Site Servicios Comunitarios S. Coop. V, corresponent a l'escola infantil Solc.
Expediente: E-01101-2018-002093-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD), referència núm. 8617, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2018-001971-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2018-001912-00 - Aprovat
0104 - MOCIÓ conjunta dels coordinadors generals de les Àrees de Mobilitat Sostenible i Espai Públic i de Govern Interior. Proposen aprovar el nou disseny de les plaques de carrer de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2018-002235-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'arreplegada i incineració de les restes de dos animals encallats en la platja.
Expediente: E-02410-2018-000049-00 - Aprovat
0106 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa el nomenament de directora tècnica de l'entitat pública empresarial 'Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals'.
Expediente: E-00400-2018-000002-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de comissionat especial per a la Mostra València Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-01101-2018-002104-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de comissionat especial del Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible.
Expediente: E-01101-2018-001530-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar l'addenda de pròrroga i modificacions del conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Tributària, en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i ingressos de naturalesa pública a realitzar fora del terme municipal de València, i l'addenda de modificació del Protocol de Desenvolupament.
Expediente: E-04901-2018-000135-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva 2018.
Expediente: E-01101-2018-002047-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2017-2018.
Expediente: E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Gran Fira 2018.
Expediente: E-01904-2018-001337-00 - Aprovat