2018-06-01 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
01-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE JUNIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de maig de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 i estima el Recurs PO núm. 589/12, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa del PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-00501-2012-000472-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 357/17, d'imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de neteja urbana.
Expediente: E-00501-2018-000196-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 367/17, interposat contra imposició de sanció per infracció tipificada en l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució a la via pública.
Expediente: E-00501-2018-000195-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria aclaridora del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 261/14, interposat contra inactivitat municipal relativa a la sol·licitud de cessament en l'obertura d'un nou carril a l'encreuament dels carrers de les Garrigues i del Baró de Càrcer (actualment avinguda de l'Oest).
Expediente: E-00501-2014-000252-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de desembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-002051-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de gener de 2018.
Expediente: E-01101-2018-000183-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de febrer de 2018.
Expediente: E-01101-2018-000584-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de març de 2018.
Expediente: E-01101-2018-000999-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'abril de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001130-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 8181, a 'No inclosos en unitats orgàniques', Delegació de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2018-001904-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Protocol.
Expediente: E-01101-2018-001917-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert celebrat per a contractar el servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa' i requerir l'única oferta i, per tant, l'econòmicament més avantatjosa, prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000039-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert convocat per a la contractació del servici d'atenció ciutadana (010) de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000085-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió gratuïta a favor de la la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de dos locals situats a l'avinguda del Doctor Waskman i al carrer de les Illes Canàries per a destinar-los a centres de majors.
Expediente: E-05301-1994-000336-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat de dos parcel·les municipals situades als carrers de Rubiols i de Reus.
Expediente: E-05305-2016-000043-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana, exercici 2018.
Expediente: E-00202-2018-000019-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2017.
Expediente: E-00801-2018-000014-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000009-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diverses empreses corresponents a l'execució de distintes obres.
Expediente: E-01201-2018-000336-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. GO-2863, de 19 d'abril de 2018, i estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 70695.
Expediente: E-01305-2016-000362-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de pupil·latge dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: O-01401-2018-000349-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa prorrogar l'autorització demanial a Aumsa sobre la porció de domini públic ocupada per l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
Expediente: E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club de Baloncesto Campanar.
Expediente: E-01903-2017-000157-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Futbol Base Unió Esportiva Atlètic Amistat.
Expediente: E-01903-2017-000240-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000168-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Bádminton Drop Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000288-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria de la XVIII edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2018-000129-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2018.
Expediente: E-01903-2018-000130-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2017, els justificants de gastos corresponents i la proposta d'activitats per al 2018 de la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2012-000277-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una transferència a favor del Consorci de Museus.
Expediente: E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de treballs artístics per a la intervenció d'art urbà per a la revitalització de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: E-02001-2017-001374-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de gener del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2018-000136-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat de la Beca Velázquez 2018-2019.
Expediente: E-02001-2018-000103-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-02001-2018-000551-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració amb l'Associació de Venedors del Mercat Central de València per a la inserció de persones que provenen del programa 'València Inserix'.
Expediente: E-02201-2014-007722-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Secretariat Gitano per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Salut i Comunitat del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres de reforma en diverses vivendes municipals.
Expediente: E-02201-2017-000350-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'equipament de mobiliari per als centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000442-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000221-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000225-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000227-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación por la Justicia.
Expediente: E-02227-2017-000011-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament.
Expediente: E-02250-2017-000036-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000200-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció destinada al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02250-2018-000036-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides en 2017 a diverses entitats.
Expediente: E-02301-2017-000329-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Acció Ecologista Agró.
Expediente: E-02310-2016-000167-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dues factures corresponents a les obres de reforma del centre cívic de Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E-02310-2017-000359-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en matèria de comerç, consum i artesania.
Expediente: E-02901-2017-000657-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02901-2017-001653-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa rectificar els errors continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2018, pel qual es va aprovar la convocatòria 2018 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2018-001128-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia presentada.
Expediente: E-02902-2016-000354-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000368-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000163-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Ocupa 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000398-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Ocupa 2016'.
Expediente: E-02902-2018-000400-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000401-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a l'acció formativa FPE 2017 'Control fitosanitari II'.
Expediente: E-02902-2018-000442-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte de subministrament de cartelleria informativa per al projecte 'Activa jove VLC'.
Expediente: E-02902-2018-000450-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents als programes d'iniciativa social EMCORP i EMCORD.
Expediente: E-02902-2018-000452-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8. Parcel·la Museu de Belles Arts San Pius V.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les certificacions núm. 1 i 2 corresponents a les obres d'adaptació per a vianants al carrer d'Agustí Centelles Ossó.
Expediente: E-03301-2017-000286-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material.
Expediente: E-03901-2017-002138-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2018-000047-00 - Aprovat
0069 - UNIVERSITAT POPULAR. Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan de Déu.
Expediente: E-70008-2018-000034-00 - Aprovat
0069 - PRECS I PREGUNTES
0070 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació de l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna, adscrita al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
Expediente: E-02201-2017-000420-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) per a donar suport a les activitats de l'esmentada associació, especialment el seu programa d'acolliment en famílies educadores, extenses i afins. Any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE SANITAT. Proposa interposar recurs d'alçada contra la Resolució del director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es declara el desistiment de la sol·licitud d'inscripció del Centre Municipal d'Acolliment d'Animals Exòtics i Avifauna en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02401-2012-000759-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a l'acció formativa FPE 2017 'Control fitosanitari I'.
Expediente: E-02902-2018-000441-00 - Aprovat
0075 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-455, de 30 de gener de 2018, per la qual es va declarar la caducitat d'una llicència de rehabilitació d'edifici.
Expediente: E-03502-2007-000019-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure diverses parcel·les a la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-05304-2018-000059-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Persones Majors una parcel·la situada al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05304-2018-000068-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en les festes falleres de 2018.
Expediente: E-8RE05-2018-000007-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici a l'avinguda del Mestre Rodrigo.
Expediente: E-01801-2017-004236-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-01801-2017-004239-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici als carrers de Manuel Candela-de Tomàs Montañana.
Expediente: E-01801-2017-004240-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici als carrers de Vicent Sancho Tello-de Jeroni de Montsoriu.
Expediente: E-01801-2017-004241-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici a l'avinguda del Regne de València.
Expediente: E-01801-2017-004242-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici a la marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta.
Expediente: E-01801-2017-004243-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes per a centre cívic i cultural per a persones majors i Museu de l'Oli'.
Expediente: E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa modificar l'acord de la Junta Govern Local de 25 de maig de 2018.
Expediente: E-03201-2017-000045-00 - Aprovat
0087 - SERVICI FINANCER. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2018.
Expediente: E-05201-2018-000007-00 - Aprovat
0088 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000012-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases reguladores de la 4a edició dels pressupostos participatius d'inversions per a la ciutat i els pobles de València.
Expediente: E-02301-2018-000150-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants d'abril de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001832-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 8955, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's).
Expediente: E-01101-2018-001882-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 656, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's).
Expediente: E-01101-2018-001883-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal en lloc de cap de secció (TD), referència núm. 135, en l' Oficina Tècnica de Suport a la Mostra de València.
Expediente: E-01101-2018-002043-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva 2018.
Expediente: E-01101-2018-002047-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la resolució del contracte d'obres 'Ampliació xarxa ciclista 2015'.
Expediente: E-04101-2017-000184-00 - Aprovat