2018-04-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-04-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE ABRIL DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 d'abril de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit i anul·la la condemna en costes a la demandant de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 428/15 i acumulat núm. 430/15 interposat contra informe que no resultava procedent donar trasllat dels expedients administratius sol·licitats.
Expediente: E-00501-2018-000128-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs PA núm. 217/17, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar reclamacions contra liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000110-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 150/13, interposat contra denegació de la pròrroga d'execució de les obres d'urbanització del PAI de la unitat d'execució 'Brasil-Navarro Cabanes'.
Expediente: E-00501-2013-000208-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 98/15, en relació amb el conveni sobre ordenació urbanística de l'entorn portuari i la seua relació amb la ciutat.
Expediente: E-00501-2018-000127-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 156/17, interposat contra orde de cessament i paralització d'activitat.
Expediente: E-00501-2018-000122-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 203/17, interposat contra l'aprovació de la borsa de treball de lletrats de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2018-000120-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 estimatòria del Recurs PO núm. 90/14, interposat contra resolucions que van deixar sense efecte una llicència d'instal·lació d'estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2014-000111-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 estimatòria del Recurs PA núm. 317/17, sobre desestimació de reclamació econòmica relativa a embargament de devolucions tributàries.
Expediente: E-00501-2018-000109-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en el Recurs PA núm. 197/17, que reconeix el dret al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000118-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en el Recurs PA núm. 819/17, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000117-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 434/17, sobre designació dels membres del tribunal de selecció de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'intendent/a de Policia Local.
Expediente: E-00501-2018-000115-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 298/17, interposat contra l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2018-000116-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 7/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000125-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 8/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000126-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 36/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000121-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 7/18) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000119-00 - Quedar assabentat
0018 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa designar suplents de l'interventor general municipal en la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00407-2018-000008-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la liquidació d'interessos en execució de sentència.
Expediente: E-01101-2017-001526-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Tresoreria, Secció Tresoreria i Comptes.
Expediente: E-01101-2018-000897-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD) en el Servici Economicopressupostari, Secció Econòmica.
Expediente: E-01101-2018-000898-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Comptabilitat, Secció Cost dels Servicis Actius.
Expediente: E-01101-2018-000899-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal tècnic superior AE al Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2018-001062-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres economistes amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2018-001030-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un sociòleg per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-001011-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres arquitectes per al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2018-000970-00 - Aprovat
0027 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres 'Infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2017-000111-00 - Aprovat
0028 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa rebutjar l'única proposició presentada i declarar desert el procediment obert celebrat per a contractar l'alienació de paper i cartó obtinguts mitjançant recollida selectiva a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2017-000151-00 - Aprovat
0029 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a l'alienació per subhasta de sis motocicletes de propietat municipal, dividit en sis lots, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000014-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar el codi 1.S1.16.369 de l'Inventari Municipal de Béns, 'Parcel·la residencial plurifamiliar situada a l'avinguda dels Germans Machado', que varia la seua situació dominical.
Expediente: E-05303-2018-000054-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra de Govern Obert.
Expediente: E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto.
Expediente: E-00801-2018-000033-00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 470/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000276-00 - Aprovat
0034 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2018, aprovar la 11a modificació de crèdits generats per ingressos i crear el projecte de gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2018-000041-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu al contracte de redacció del projecte per a la instal·lació d'elevadors en diversos aparcaments públics subterranis.
Expediente: E-01801-2017-003299-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) corresponent a la segona aportació de l'anualitat de 2018.
Expediente: E-01801-2018-000432-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny de la imatge corporativa de la Setmana Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-000898-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte de sistema d'il·luminació d'entrenament per a la pista d'atletisme de l'Estadi de Túria (Tram III).
Expediente: E-01903-2017-000440-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una actuació en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2018-000054-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió d'una subvenció a favor de Cla-Cla Films, SL.
Expediente: E-01909-2018-000031-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres 2018 i el gasto corresponent.
Expediente: E-01909-2018-000032-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a CulturArts Generalitat l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000058-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de maquetació gràfica: textos i fotografies.
Expediente: E-02001-2017-000669-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a l'exposició 'La veu de la ciutat'.
Expediente: E-02001-2017-000812-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del Programa de formació en prevenció i intervenció de l'assetjament escolar en centres educatius de la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2017-000480-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial de Treball Social en virtut dels servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar durant gener de 2018.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació anual corresponent a l'exercici 2017 a favor de l'associació Amics de la Gent Major.
Expediente: E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del quart trimestre de 2017 del curs d'art floral i jardineria per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000245-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000200-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la instal·lació d'un mural al balcó de l'Ajuntament per a anunciar la jornada 'De l'horta a la plaça' 2018.
Expediente: E-02310-2018-000036-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de canvi de panys del nou edifici municipal de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-02310-2018-000046-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment de la web de València Capital Sostenible.
Expediente: E-02310-2018-000071-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar i disposar el gasto plurianual destinat als servicis complementaris a la contracta de control de plagues.
Expediente: O-02401-2017-000155-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Expediente: E-02902-2017-000193-00 - Aprovat
0062 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'inserció de publicitat en els monitors de l'EMT.
Expediente: E-04103-2018-000004-00 - Aprovat
0063 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures relatives al contracte de servicis d'assistència tècnica per a la gestió, manteniment, actualització i seguiment dels perfils institucionals de l'Ajuntament de València en les xarxes socials.
Expediente: O-04103-2018-000025-00 - Aprovat
0064 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000005-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de març de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000008-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables en concepte d'autors d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2017-000143-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables en concepte d'autors d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2018-000008-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000050-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000006-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a les comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-001279-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Arca de Noé, en relació al conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
Expediente: E-02201-2017-000244-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria del II Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2018-000010-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda dels Salesians.
Expediente: E-03103-2014-000071-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació 2018.
Expediente: E-01905-2018-000013-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la realització de festivals i circuits escènics 2018.
Expediente: E-01905-2018-000014-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes artístics d'especial interés 2018.
Expediente: E-01905-2018-000015-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la producció escènica 2018.
Expediente: E-01905-2018-000016-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en el plec de clàusules administratives particulars per a contractar el servici de menjador i monitors als col·legis municipals 'Profesor Santiago Grisolía', 'Benimaclet' i 'Fernando de los Ríos', suspendre el procediment i ampliar el termini de presentació de proposicions.
Expediente: E-04101-2017-000117-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en el plec de clàusules administratives particulars per a contractar el servici de menjador i monitors a les escoles infantils 'Gent Menuda', 'Quatre Carreres' i 'Solc', suspendre el procediment i ampliar el termini de presentació de proposicions.
Expediente: E-04101-2018-000012-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat vint-i-nou places de bomber/a.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de Secretaria de Junta Municipal Districte (TD), referència núm. 1126.
Expediente: E-01101-2018-000888-00 - Aprovat
0084 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000006-00 - Aprovat
0085 - MOCIÓ del regidor delegat d'Espai Públic per a establir els criteris i requisits d'autorització per al 2018 de les parades de venda al tradicional mercat de l'Escuraeta.
Expediente: E-C1514-2018-000007-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2018.
Expediente: E-01905-2018-000017-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura relativa a la redacció del projecte d'execució de les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2018-001199-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de Secretaria de Junta Municipal Districte (TD), referència núm. 1224.
Expediente: E-01101-2018-000909-00 - Aprovat