2018-03-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-03-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE MARZO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de març de 2018.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 14 de març de 2018.
Expediente: E-05692-2018-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors en les parcel·les 5D i 5G, blocs C i E de l'Estudi de Detall i annex a l'Estudi de Detall de la UE-1 del Pla Parcial Sector NPR-7 'Quatre Carreres'.
Expediente: E-03001-2018-000071-00 - Aprovat
0004 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa retolar els viaris interiors dels Jardins del Real.
Expediente: E-04001-2018-000126-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Entrada Faba 6 com 'Carrer de Blas Gámez Ortiz' (Subinspector de la Policia Nacional).
Expediente: E-02000-2018-000035-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Font de Sant Lluís 5 com 'Rafael Contreras Juesas' (Cartellista).
Expediente: E-02000-2017-000003-00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en execució de la Sentència dictada en el Recurs núm. 22/13, sobre compensació de deutes.
Expediente: E-00501-2013-000079-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el PA núm. 423/16 (peça núm. 5/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix al sol·licitant el dret a disfrutar o que se li retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000096-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el PA núm. 423/16 (peça núm. 6/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix a la sol·licitant el dret a disfrutar o que se li retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000095-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el PA núm. 423/16 (peça núm. 9/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix al sol·licitant el dret a disfrutar o que se li retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000093-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el PA núm. 423/16 (peça núm. 10/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix al sol·licitant el dret a disfrutar o que se li retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000103-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el PA núm. 423/16 (peça núm. 13/17) pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix al sol·licitant el dret a disfrutar o que se li retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000094-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que no admet el Recurs PA núm. 437/14, interposat contra liquidació per actuació d'emergència executada per la contracta municipal en un edifici.
Expediente: E-00501-2018-000102-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 69/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000097-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 367/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000101-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 226/17, interposat contra una orde de restauració de la legalitat urbanística.
Expediente: E-00501-2018-000106-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 273/17, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000083-00 - Quedar assabentat
0018 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PO núm. 144/13, sobre indemnització per responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000140-00 - Quedar assabentat
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 127/17, interposat contra diverses penalitzacions per comissió d'infraccions en el plec de clàusules administratives del contracte de gestió del servici de retirada de vehicles.
Expediente: E-00501-2018-000088-00 - Quedar assabentat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament d'intendents de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000301-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de puntuació en la borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques.
Expediente: E-01101-2017-000229-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-298, de 26 de gener de 2018, sobre subvenció sanitària.
Expediente: E-01101-2018-000241-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 489, en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2018-000130-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 4317, en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2018-000843-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7519, en el Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2018-000844-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 5844, en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2018-000845-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7352, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2018-000846-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 3489, en el Jurat Tributari.
Expediente: E-01101-2018-000847-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 528, en el Servici de Planejament.
Expediente: E-01101-2018-000848-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 5856, en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2018-000849-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 4337, en el Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2018-000850-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 3658, al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2018-000851-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de catorze auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2018-000292-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2018-000891-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre subalterns/es per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-000863-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud relativa a l'abonament del factor d'atenció al públic.
Expediente: E-01101-2018-000962-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000029-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la prestació dels servicis de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables diverses màquines municipals.
Expediente: E-01201-2018-000215-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació als centres municipals de Joventut.
Expediente: E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'educació ambiental als casals d'esplai de Rocafort i el Saler i a l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria de Fèlix.
Expediente: E-01902-2016-000029-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al CF Base Unió Esportiva Atletic Amistat i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000240-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Associació d'Amics del Corpus de la ciutat de València.
Expediente: E-01904-2017-000582-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides per a la realització de festivals i circuits escènics, convocatòria 2017.
Expediente: E-01905-2017-000044-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses persones i entitats de les subvencions concedides a la producció escènica, convocatòria 2017.
Expediente: E-01905-2017-000045-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides a projectes d'especial interés, convocatòria 2017.
Expediente: E-01905-2017-000046-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per les persones beneficiàries d'ajudes a residències de creació, convocatòria 2017.
Expediente: E-01905-2017-000047-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del segon trimestre de 2018 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2017-000237-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el Protocol de Bones Pràctiques per al Turisme al Mercat Central.
Expediente: E-01909-2017-000023-00 - Aprovat amb esmenes
0050 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici d'informació editorial i venda de publicacions a la llibreria municipal.
Expediente: E-02000-2018-000032-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02000-2018-000036-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de restauració del paviment de la primera planta de la Llotja.
Expediente: E-02001-2016-000725-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de coordinació de la seguretat i salut de l'obra de reparació del tancat de Vivers.
Expediente: E-02001-2017-001249-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2018.
Expediente: E-02101-2017-000427-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per l'Associació de la Comunitat Valenciana d'Esclerosi Múltiple (ACVEM) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: O-02224-2018-000016-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000135-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'edició d'adhesius amb el contingut i imatge predeterminada 'Casal segur i lliure de masclisme i LGTBIFÒBIA'.
Expediente: E-02230-2017-000056-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació tècnica i econòmica presentada per JOVESOLIDES del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Farmamundi per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Uganda.
Expediente: E-02250-2017-000064-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions als alcaldes i les alcaldesses dels pobles de València corresponents a l'any 2018.
Expediente: E-02310-2018-000009-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del contracte d'obres de renovació i obra nova dels col·lectors arterials al barri del Cabanyal-el Canyamelar i impulsió de la EB Malva-rosa a la ciutat de València, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02701-2014-000702-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de l'Espart.
Expediente: E-05302-2018-000043-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de l'Espart.
Expediente: E-05302-2018-000044-00 - Aprovat
0069 - MOCIÓ de la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals. Proposa que s'inicien tràmits per a declarar bé d'interés cultural, com a monument, els Palaus dels Exarchs.
Expediente: E-02001-2018-000406-00 - Retirat
0069 - PRECS I PREGUNTES
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2018-000019-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la beca 'Casa Velázquez' per al curs acadèmic 2018-2019.
Expediente: E-02001-2018-000103-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida en 2017 a l'Associació Taller d'Independència.
Expediente: E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2018.
Expediente: E-02301-2018-000056-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-19, de 3 de gener de 2018, per la qual es va disposar no autoritzar la instal·lació d'una màquina de café en una parada del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2017-002094-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-868, d'1 de febrer de 2018, per la qual es va disposar extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat de Rojas Clemente.
Expediente: E-02901-2017-002003-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa justificar diverses subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar les garanties establides.
Expediente: E-02902-2016-000117-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar les bases que regiran l'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04001-2016-001207-00 - Aprovat
0078 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2018.
Expediente: E-04103-2018-000011-00 - Aprovat
0079 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació del sistema de monitorització i domotitzatió SIDEINFO® de defensa contra incendis forestals al parc natural de la Devesa-Albufera.
Expediente: E-04101-2017-000093-00 - Aprovat
0080 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de reparació de patologies a la nau 3 del mercat de Castella, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000139-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a una sol·licitud de nomenament provisional per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2018-000400-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a una sol·licitud de nomenament provisional per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2018-000402-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a una sol·licitud de nomenament provisional per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2018-000403-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar a la Fundació Turisme València de la Comunitat Valenciana concedir una subvenció a la Reial Federació Espanyola de Tennis amb motiu de la Copa Davis.
Expediente: E-01909-2018-000041-00 - Aprovat
0086 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la 1ª edició del Festival Internacional de Circ Contorsionista.
Expediente: E-04103-2018-000026-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència núm. 367 dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1 de València.
Expediente: E-01101-2016-000551-00 - Aprovat