2018-03-02 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-03-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE MARZO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de febrer de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 676/12, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-00501-2012-000541-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 736/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000059-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la correcció dels errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2018.
Expediente: E-01101-2017-000804-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de transformació del lloc de treball de bomber/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 3698, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2017-001215-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de canvi del lloc de treball de bomber/a bussejador/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 2796, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2017-001217-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds d'assignació del factor JP3 formulades per personal de l'Hemeroteca i de la Biblioteca Històrica Municipal.
Expediente: E-01101-2017-001755-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-000350-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional de tres administratives per millora d'ocupació en llocs de personal administratiu secretaria de grup polític o habilitats.
Expediente: E-01101-2018-000453-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació amb el contracte del servici de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al parc mòbil.
Expediente: E-04101-2017-000004-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la regularització patrimonial d'immobles a l'àmbit del Campus de Tarongers.
Expediente: E-05305-2017-000037-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a la tramitació de la garantia de diversos projectes aprovats en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
Expediente: E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la III edició dels Premis d'Innovació Social Ciutat de València.
Expediente: E-00202-2018-000004-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del servici.
Expediente: E-01201-2018-000123-00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 215/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2014-000298-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual del contracte de lloguer de vehicles en sistema de renting per a la Policia Local.
Expediente: O-01401-2018-000279-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el cànon de l'exercici 2013 corresponent a l'aparcament públic de vehicles situat al carrer d'Alfons Verdeguer.
Expediente: E-01801-2013-000036-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació del projecte d'obres del pas inferior de vianants a la Gran Via de les Germanies i a la Gran Via de Ramón y Cajal.
Expediente: E-01801-2018-000469-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escuderia Bengala per a la realització de l'esdeveniment 'XVIII Ral·li Ciutat de València-Memorial Javi Sanz'.
Expediente: E-01903-2017-000364-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per a desenvolupar el programa de prevenció i maneig de la violència en l'esport de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2017-000419-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors d'Expojove 2017.
Expediente: E-01904-2017-000575-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la implementació d'un servici d'audioguies per al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2017-000579-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització d'una vitrina per a l'exposició de peces històriques tèxtils al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2017-000620-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Dóna compte del veredicte emés per la comissió qualificadora de la XV beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2017-000098-00 - Quedar assabentat
0025 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-01909-2018-000029-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València' 2018.
Expediente: E-02000-2018-000014-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de restauració del paviment de la primera planta de la Llotja.
Expediente: E-02001-2016-000725-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de servici d'intervenció social, capacitació professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes i inserció laboral de persones inserides en programes de servicis socials.
Expediente: E-02201-2013-005394-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de 'Menjar a casa'.
Expediente: E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Transvía Tours, SL, per al 'Concurs de pintura ciutat de València' per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000054-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació de dones Antígona en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
Expediente: E-02230-2016-000024-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per SETEM CV, del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici d'assistència sanitària, salvament i socorrisme i ajuda al bany a les persones amb discapacitat a les platges de València.
Expediente: E-02410-2014-000095-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures del servici.
Expediente: E-02902-2018-000088-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la primera aportació de fons de l'any 2018 a favor de la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
Expediente: E-03201-2018-000013-00 - Aprovat
0039 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Reurbanització de travessies al mar, el Cabanyal-el Canyamelar', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2017-000288-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa declarar l'extinció del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer d'en Bou.
Expediente: E-05302-2017-000616-00 - Aprovat
0041 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 3a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2018 (Fons de contingència).
Expediente: E-05501-2018-000004-00 - Aprovat
0042 - MOCIÓ conjunta de les regidores delegades d'Educació, Joventut, Gestió de Patrimoni Municipal, Vivenda i Acció Cultural, i d'Agricultura, Horta i Pobles de València de suport a l'IES Orriols per a oferir el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Producció Agroecològica.
Expediente: E-C1504-2018-000004-00 - Aprovat
0043 - MOCIÓ de la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal entaule accions en relació amb els actes vandàlics realitzats en els casalicis del Pont de la Mar.
Expediente: E-02001-2018-000201-00 - Aprovat
0043 - PRECS I PREGUNTES
0044 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de pagament a favor dels socis integrants del projecte 'MAtchUP'.
Expediente: E-00202-2017-000023-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar l'estructura i competències del Servici de Secretaria General (abans Servicis Generals).
Expediente: E-00209-2018-000005-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats en 2017.
Expediente: E-00801-2018-000025-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres per a la insonorització dels seus casals fallers.
Expediente: E-01904-2017-000517-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2018.
Expediente: E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar la subvenció concedida al CEIP Ciudad de Bolonia.
Expediente: E-02101-2016-000318-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar preus contradictoris per a l'execució del projecte d'obres de reurbanització del carrer de la Murta, 1a fase.
Expediente: E-03301-2017-000257-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa anul·lar el reconeixement d'obligació pendent de pagament a favor de l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED).
Expediente: E-03202-2009-000016-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la resolució del contracte d'execució de les obres 'Ampliació xarxa ciclista 2015'.
Expediente: E-04101-2017-000184-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa els nomenaments d'intendents/es principals Policia Local (comissaris/àries).
Expediente: E-01101-2016-000296-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'adscripció en comissió de servicis del lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 4202.
Expediente: E-01101-2016-000299-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'adscripció en comissió de servicis del lloc de cap de secció (TD), referència núm. 5916.
Expediente: E-01101-2016-000944-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa ratificar l'extensió dels efectes de l'adscripció en comissió de servicis de quaranta agents de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000009-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició relativa a la convocatòria per a proveir en propietat cinc places d'oficial/a de bombers/es.
Expediente: E-01101-2018-000842-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap d'oficina (TD), referència núm. 8882.
Expediente: E-01101-2018-000570-00 - Aprovat
0059 - MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa sol·licitar autorització per a l'ús del mòdul de licitació electrònica de la Plataforma de Contractes del Sector Públic (PCSP).
Expediente: E-04101-2018-000020-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a atendre el gasto de la tercera consulta ciutadana d'inversions en barris.
Expediente: E-02301-2018-000002-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Abreviat núm. 484/16.
Expediente: E-01101-2016-000371-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar instruccions en matèria de contractació.
Expediente: E-01101-2018-000853-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalterns/es per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-000795-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2018-000942-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Instrucció sobre els contractes menors de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2018-000011-00 - Aprovat
0066 - DECLARACIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN sobre llibertat d'expressió.
Aprovat
0067 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 16 de març al día 15 de març de 2018, per coincidir amb festiu.
Aprovat