2018-02-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-02-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE FEBRERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 de febrer de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que declara caducat el Recurs PO núm. 1/93/17, interposat contra Decret del Consell núm. 16/17 pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de València per la forma exclusiva en valencià de València.
Expediente: E-00501-2018-000038-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 251/17, interposat contra desestimació presumpta d'abonament de determinats complements salarials.
Expediente: E-00501-2018-000034-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 307/12, sobre denegació de llicència de reforma.
Expediente: E-00501-2012-000305-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 635/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2012-000569-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs de Protecció de Drets Fonamentals núm. 169/17, interposat contra desestimació de reclamació per transmissió de sorolls en relació a una activitat de pub.
Expediente: E-00501-2018-000037-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 216/17, interposat contra desestimació de sol·licitud de reintegrament de quantitats deduïdes en nòmina per situació d'incapacitat laboral temporal.
Expediente: E-00501-2018-000030-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 338/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000031-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 182/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000029-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 215/17, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000032-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de llocs de treball 2018.
Expediente: E-01101-2017-000804-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs de mèrits, de diversos llocs de treball de cap de secció.
Expediente: E-01101-2017-001441-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat trenta places de tècnic/a gestió d'Administració general.
Expediente: E-01101-2017-001090-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'inspector/a d'obres i servicis per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2017-000228-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un agent de desenvolupament local per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2017-002009-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir una borsa de treball d'enginyer/a industrial.
Expediente: E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de 'Construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000135-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les actuacions necessàries per a procedir a la reclamació judicial d'una quantitat deguda derivada de la compravenda d'una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-1993-000310-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa accedir a la sol·licitud de subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E-05302-2017-000493-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alterar la qualificació jurídica d'un immoble municipal situat al carrer d'Alfonso de Córdoba.
Expediente: E-05304-2017-000125-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la reversió, prèvia desafectació aprovada per Resolució del conseller d'Hisenda i Administració Pública, d'una parcel·la situada al carrer de Castellonet cedida per acord de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2007.
Expediente: E-05307-2004-000015-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa segregar i agrupar les parcel·les que conformen la parcel·la qualificada com a educativocultural on s'ubica el col·legi d'educació infantil i primària 'Sanchis Guarner', a l'efecte de la seua regularització jurídicpatrimonial.
Expediente: E-05307-2008-000116-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa agrupar les parcel·les que conformen la parcel·la qualificada com a servici públic esportiu posada a disposició del Consell Valencià de l'Esport per a la construcció del Centre Esportiu de Malilla, a l'efecte de la seua regularització en el Registre de la Propietat.
Expediente: E-05307-2010-000014-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la situada a la Ciutat de les Arts i de les Ciències.
Expediente: E-05307-2018-000012-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte aprovat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de manteniment d'impressores HP i de manteniment d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2018-000057-00 - Aprovat
0027 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle autoescala.
Expediente: E-01501-2018-000028-00 - Aprovat
0028 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de 2017.
Expediente: E-01501-2018-000044-00 - Aprovat
0029 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València per a l'any 2018.
Expediente: E-01601-2018-000002-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent a la primera aportació de l'anualitat de 2018.
Expediente: E-01801-2018-000432-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la instal·lació, muntatge i desmuntatge de la infraestructura dels espectacles musicals celebrats als jardins de Vivers en el marc de la Gran Fira de València 2017.
Expediente: E-01904-2017-000401-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis d'instal·lació gràfica de l'exposició temporal dedicada a la saga dels Puche (artistes fallers) al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2017-000570-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de pintura en la planta baixa del Museu Faller.
Expediente: E-01904-2017-000591-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la realització i el gasto d'activitats derivades de les relacions d'Agermanament de València amb altres ciutats durant l'exercici 2018.
Expediente: E-01909-2018-000003-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2018 a la Fundació Turisme València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2018-000023-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000072-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions municipals.
Expediente: E-02000-2018-000005-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura núm. 1 del contracte d'execució del projecte de rehabilitació i adaptació a ús cultural d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-02001-2017-000708-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació del grup escultòric 'Callejeros'.
Expediente: E-02001-2017-001307-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de gastos corrents de 2017.
Expediente: E-02001-2017-001629-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2017, pel qual es va resoldre la convocatòria d'ajudes per a material escolar, curs 2016/2017.
Expediente: E-02101-2016-000460-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2018-000035-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
Expediente: E-02201-2018-000036-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer dels Carters.
Expediente: E-02201-2018-000039-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'any 2017 presentada pels centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000199-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reformes en centres municipals de dia i d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000458-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diversos treballs realitzats en el centre municipal d'activitats per a persones majors 'el Perellonet'.
Expediente: E-02224-2017-000461-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una sol·licitud d'ampliació del termini d'execució i una sol·licitud d'ampliació del termini de justificació de projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una sol·licitud d'ampliació del termini d'execució i una sol·licitud d'ampliació del termini de justificació de projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del projecte 'Carpeta educativa: tots i totes a una per la diversitat', curs 2017-2018, sol·licitada per JARIT i La Casa Grande.
Expediente: E-02250-2017-000001-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2017-000807-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de patrocini en l'edició del llibre 'El barri que vam imaginar. Cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcel·lí'.
Expediente: E-02301-2017-000853-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l'exercici 2018.
Expediente: E-02701-2017-000615-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar l'addenda al conveni amb la Comunitat Islàmica de València per a la pràctica de soterraments seguint els ritus funeraris islàmics al Cementeri General.
Expediente: E-02802-2018-000044-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3031, de 23 de maig de 2017, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda al mercat periòdic festiu de la plaça Redona.
Expediente: E-02901-2016-000506-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures pendents de l'exercici 2017.
Expediente: E-02901-2018-000325-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Expediente: E-02902-2017-000193-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2017.
Expediente: E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant els mesos de gener a desembre de 2018.
Expediente: E-H4962-2018-000002-00 - Aprovat
0061 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar les cartes de conformitat d'operacions de lísing a concertar per l'Empresa Municipal de Transports amb el BBVA i amb el Banc Sabadell per a l'adquisició d'autobusos.
Expediente: E-05201-2018-000004-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici d'educació ambiental a l'Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
Expediente: O-08001-2018-000001-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de divulgació del Pla de Conscienciació Ciutadana.
Expediente: O-08001-2018-000002-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de tallers i manualitats infantils.
Expediente: O-08001-2018-000003-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar els objectius col·lectius genèrics i específics per a l'any 2018.
Expediente: E-00209-2018-000002-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2016-000053-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000018-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000019-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al treball de fabricació de l'espolí de la fallera major 2018.
Expediente: E-01904-2017-000480-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als 'Balls al carrer'.
Expediente: E-01904-2017-000556-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la restauració de la corona de la roca de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2017-000573-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2017.
Expediente: E-01904-2017-000575-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici integral de cinquanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Alqueria de la Puríssima', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000060-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa arxivar un expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2017-000385-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria de cinc places de tècnic/a turisme.
Expediente: E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'acumulació de funcions del lloc de 'Professorat conservatori fagot'.
Expediente: E-01101-2018-000414-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'acumulació de funcions del lloc de 'Professorat solista clarinet (P. Mov.)'.
Expediente: E-01101-2018-000423-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'acumulació de funcions del lloc de 'Professorat conservatori clarinet'.
Expediente: E-01101-2018-000426-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa delegar la competència dels nomenaments en comissió de servicis de diversos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000560-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en les bases de la borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a.
Expediente: E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'alienació de paper i cartó obtingut mitjançant recollida selectiva a la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions.
Expediente: E-04101-2017-000151-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats en fase 'A' del contracte de control de l'avifauna.
Expediente: O-02401-2017-000111-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE SANITAT. Proposa anul·lar la proposta de gastos núm. 2017/05630 per a elaborar nova proposta de gastos actualitzada destinada als servicis complementaris a la contracta de control de plagues.
Expediente: O-02401-2017-000155-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la revisió de preus per al 2017 del contracte de servicis de control de l'execució i coordinador de seguretat i salut de la contracta de senyalització vertical i horitzontal del trànsit a les vies i camins del terme municipal de València.
Expediente: E-01801-2009-003107-00 - Aprovat
0085 - ALCALDIA. Proposa delegar les gestions derivades de l'adhesió al Pacte Estatal per a la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori.
Expediente: E-00601-2018-000006-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la denominació i competències de la Coordinació General d'Activitats i Inspecció per Coordinació General d'Espai Públic, Inspecció i Control Ambiental.
Expediente: E-01101-2016-000990-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-000018-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acte de la Mesa de Contractació pel qual s'acorda l'exclusió d'una mercantil en el procediment obert per a contractar la substitució del sistema de climatització del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-04101-2016-000208-00 - Aprovat