2018-01-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-01-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE ENERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
Expediente: E-00201-2017-000031-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Fundació Francesc Eiximenis.
Expediente: E-00201-2017-000042-00 - Aprovat
0004 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Reial Societat Econòmica Amics del País.
Expediente: E-00201-2017-000045-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar els servicis extraordinaris per assistència a juís ordinaris i ràpids a determinat personal de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-001825-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2017-002077-00 - Aprovat
0007 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de disseny i adaptació dels programes educatius, campanyes i concursos de les propostes educatives de la Regidoria d'Educació, dividit en dos lots, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000172-00 - Aprovat
0008 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert celebrat per a contractar la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament.
Expediente: E-04101-2017-000082-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05302-2017-000505-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adquisició d'un immoble situat a la carretera de Barcelona destinat a la nova seu de l'Alcaldia de les Cases de Bàrcena.
Expediente: E-05305-2017-000076-00 - Aprovat
0011 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa revocar i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 3279-GO, de 23 d'octubre de 2017.
Expediente: E-01306-2017-003667-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la primera anualitat del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers/es entre el municipi de València i altres municipis.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa tornar a la Generalitat Valenciana la liquidació del exercici 2016 corresponent al conveni de col·laboració amb la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers/es entre el municipi de València i altres municipis.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Beisbol Astres en relació a la subvenció concedida per a l'organització dels esdeveniments Copa d'Europa de Clubs i Copa del Rei.
Expediente: E-01903-2017-000071-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada i reconéixer l'obligació en relació a la subvenció concedida a la Reial Federació Espanyola de Voleibol per a l'organizació de l'esdeveniment Madison Beach Volley Tour 2017-'València International Open'.
Expediente: E-01903-2017-000314-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2017.
Expediente: E-02101-2017-000100-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar desert el Concurs de Poesia i el primer premi en valencià de la cateogria A del Concurs de Relat Curt 2017, així com disposar i autoritzar el gasto del Concurs de Relat Curt 2017 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000190-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar beneficiaris/àries dels premis del Concurs de Fotografia 'Francisco Jarque' de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2017-000512-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar beneficiaris/àries dels premis del Concurs Literari 2017 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2017-000532-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Megafonía Torres, SL, corresponent a la realització d'activitats culturals organitzades per la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000857-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València.
Expediente: E-02401-2017-003151-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos corresponent a la subvenció 'Salari Jove en Corporacions Locals 2016'.
Expediente: E-02902-2016-000216-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte 'Et formem adaptació de peces de roba tradicionals', aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2017-000977-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'indemnització fixada judicialment per devolució dels imports de les quotes d'urbanització i reparcel·lació il·legalment imposades i exigides per raó del programa d'actuació integrada del sector SUP núm. 9 de Patraix.
Expediente: E-03107-2017-000005-00 - Aprovat
0025 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa ampliar el termini per a l'execució de les obres 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels, del Pare Lluís Navarro', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2017-000507-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics per la prestació del servici municipal d'ajuda a domicili.
Expediente: E-H4969-2017-000021-00 - Aprovat
0026 - PRECS I PREGUNTES
0027 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament per danys patits en l'exercici de les seues funciones a favor d'un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001258-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de gratificació per servicis extraordinaris en l'operatiu especial de Nit de Cap d'Any 2016 a un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-001071-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament per danys patits en l'exercici de les seues funciones a favor d'un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-001333-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament per danys patits en l'exercici de les seues funciones a favor d'un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-001334-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-001996-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-002099-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament al personal adscrit al Servici de Policia Local pels servicis extraordinaris realitzats durant el mes de desembre del 2017.
Expediente: E-01101-2017-001934-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament al personal adscrit al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, pels servicis extraordinaris realitzats durant el mes de desembre del 2017.
Expediente: E-01101-2017-001935-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de tècnic superior AG, referència núm. 7649, en el Servici d'Innovació.
Expediente: E-01101-2018-000008-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quaranta places d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa concedir una pròrroga per a l'execució del contracte d'obres d'urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer, finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01801-2014-001526-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de novembre de 2017 del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2017-000483-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Poliesportiu les Abelles en relació amb la subvenció concedida per a la celebració del 'II Torneig Internacional de Rugbi Base Pantera'.
Expediente: E-01903-2017-000078-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació de Trialtón i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana en relació amb la subvenció concedida per a la celebració de l'esdeveniment 'Triatlón València 2017'.
Expediente: E-01903-2017-000127-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de Falles de la Secció Especial.
Expediente: E-01904-2017-000585-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2017-000072-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures relatives al Dia d'Amèrica 2017.
Expediente: E-02250-2017-000176-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa a la Campanya contra la Islamofòbia.
Expediente: E-02250-2017-000185-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar beneficiaris/àries dels premis del Concurs de Redacció 2017 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2017-000326-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Jardí discontinu' organitzada per la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2017-000870-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Matí cultural' organitzada per la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2017-000938-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització 'Paelles monumentals de Castellar'.
Expediente: E-02310-2017-000332-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització 'Paelles monumentals de Castellar'.
Expediente: E-02310-2017-000333-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis per a l'elaboració del Mapa conceptual de les jornades Societat Civil, Alimentació i Ciutats Sostenibles, del proppassat mes de setembre 2017.
Expediente: E-02310-2017-000337-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 i aprovar la convocatòria per a la selecció i concessió de beques per a l'alumnat del projecte Activa Jove VLC 2017-2018.
Expediente: E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per l'entitat mercantil Condujere, SLU, contra la Resolució núm. VZ-2668, de data 2 de juny del 2017, per la qual es fixa el cànon de 2017 meritat amb motiu de la concessió administrativa de l'aparcament públic de vehicles al subsòl de l'avinguda de les Tres Creus.
Expediente: E-01801-2016-004982-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per l'entitat mercantil Condujere, SLU, contra la Resolució núm. VZ-2763, de data 14 de juny del 2017, per la qual es fixa el cànon de 2017 meritat amb motiu de la concessió administrativa de l'aparcament públic de vehicles al subsòl de l'avinguda del Primat Reig/avinguda de Catalunya.
Expediente: E-01801-2016-004983-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir els premis de la XX Edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals amb motiu de les Falles de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000396-00 - Aprovat
0055 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de tancament de la pista amb sostre del poliesportiu municipal de Natzaret.
Expediente: E-04101-2016-000074-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat vint-i-nou places de bomber/a.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Domus Pacis-Casal de la Pau per al desenvolupament del projecte 'Junts Podem'.
Expediente: E-02201-2017-000381-00 - Aprovat