2017-12-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-12-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PA núm. 203/17, interposat contra providència d'apremi per impagament de sanció per incompliment de l'horari màxim de terrassa.
Expediente: E-00501-2017-000361-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 160/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000350-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 162/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000362-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 125/17, interposat contra la imposició de quaranta-set penalitats per infraccions comeses en execució del contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000370-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la caducitat i la terminació i l'arxiu del Recurs PO núm. 206/17, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reequilibri econòmic del contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000360-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'endarreriments dels subfactors específics N i F a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001881-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a bussejador/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 2721, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2017-001221-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'intendent/a principal de la Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2017-001914-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2017-001996-00 - Aprovat
0011 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de retoping de l'anell complet de la pista d'atletisme de l'Estadi del Túria.
Expediente: E-04101-2017-000131-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000101-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim, per a trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000177-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció del carril bici a la marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta, seleccionat a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000178-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de catering.
Expediente: E-00703-2017-000016-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2018 del conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya.
Expediente: E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01201-2017-000719-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del contracte de servicis per al control i coordinador de seguretat i salut del contracte de senyalització i abalisament al terme municipal de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2017-003267-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'aportació atorgada per la Fundació Bracara Augusta per al desenvolupament del programa europeu '100 % Youth City' 2017.
Expediente: E-01902-2017-000272-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les subvencions corresponents al Programa Aniversaris 2017.
Expediente: E-01904-2017-000479-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar els convenis de col·laboració amb entitats privades per a la realització de la Cavalcada de Reis 2018.
Expediente: E-01904-2017-000692-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2018 del Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-01905-2017-000237-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir els premis literaris Ciutat de València, XXXV edició.
Expediente: E-02000-2017-000028-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2017-000138-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a la seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2017-001562-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni amb la Universitat de València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu conjunt a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2016-000363-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instructor/a-expert/a dels projectes i programes referits a les Àrees d'Educació per al Patrimoni Històric-Artístic, Educació en Valors i Educació per a la Participació Ciutadana.
Expediente: E-02101-2016-000573-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil de primer cicle a l'escola infantil municipal de Pinedo, curs 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000251-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre del servici de monitors per a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2017-000537-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de monitors per a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2017-000537-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal en funció de l'IPC per al conveni de col·laboració amb l'Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E-02201-2014-000823-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació 'La Caixa' per a implementar programes amb els escolars.
Expediente: E-02201-2016-000068-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del centre de dia la Puríssima per a persones majors dependents.
Expediente: E-02224-2017-000552-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000553-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'associació Dones Sordes de València per a projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per a l'any 2016.
Expediente: E-02230-2017-000075-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'associació Gayvalencia per a projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per a l'any 2016.
Expediente: E-02230-2017-000076-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de carteleria per a l'Exposició del Café.
Expediente: E-02250-2017-000197-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de vint menús al casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000200-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos ocasionats amb motiu de l'activitat de contacontes explicatiu dels projectes del procés de la Consulta Ciutadana d'Inversions per a la Ciutat i els Pobles de València.
Expediente: E-02301-2017-000941-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a prestar durant l'any 2018 a la zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2017-001214-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a prestar durant l'any 2018 a la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2017-001205-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a prestar durant l'any 2018 a la zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2017-001179-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la revisió de preus de les tarifes del tanatori-crematori municipal 'Ciutat de València' per a l'anualitat 2018.
Expediente: E-02802-2017-000477-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02901-2017-002128-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reintegrar al Servef la quantitat transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000982-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000983-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental del PAI 'Agustín Lara'.
Expediente: E-03001-2017-000335-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa resoldre els recursos de reposició interposats contra l'aprovació del Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A-Àmbit A.4-1 'Actuació urbanística Parc Central'.
Expediente: E-03102-2016-000001-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL, i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03801-2017-000344-00 - Aprovat
0058 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a publicitat realitzada amb motiu de la Campanya de Participació Ciutadana.
Expediente: E-04103-2017-000075-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-01306-2017-003802-00 - Aprovat
0059 - PRECS I PREGUNTES
0060 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 23/13, interposat contra sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2013-000111-00 - Quedar assabentat
0061 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima en part l'apel·lació i revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 dictada en el Recurs PO núm. 43/14, interposat contra desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva de la liquidació del contracte d'obres de construcció del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: E-00501-2014-000107-00 - Quedar assabentat
0062 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 263/13, sobre denegació de renovació de llicència d'estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2013-000231-00 - Quedar assabentat
0063 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 88344.
Expediente: E-01305-2015-000361-00 - Aprovat
0064 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 124575.
Expediente: E-01305-2014-000506-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto.
Expediente: E-01401-2017-007673-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de jupetins de protecció antibala.
Expediente: E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un inspector de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2017-000077-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000109-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de l'exercici 2017.
Expediente: E-01905-2017-000221-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instructors/es-experts/es per a la realització dels projectes i programes referits a les Àrees d'Educació Ambiental, Consum Responsable i Activitats Educatives Innovadores.
Expediente: E-02101-2016-000572-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos arrendaticis de part de 2017 d'un local situat al carrer de Tirant lo Blanch.
Expediente: E-02101-2017-000431-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de diverses entitats destinada al projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de desembre de 2017.
Expediente: E-02250-2017-000177-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la campanya publicitària en autobusos de l'EMT de la Consulta Ciutadana d'Inversions per a la Ciutat i els Pobles de València.
Expediente: E-02301-2017-000793-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les activitats culturals organitzades per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2017-000850-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2017.
Expediente: E-02901-2017-000739-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Ande Comunitat Valenciana del projecte subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a les entitats COTLAS i ALCE per a projectes d'intervenció col·laborativa 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0080 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2017.
Expediente: E-03502-2009-000149-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-000513-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar diverses renúncies a nomenaments interins i per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2017-002114-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de vint-i-dos auxiliars administratius/ives per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2017-002082-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de cap de negociat administratiu, referència núm. 206, en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2017-001851-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 600, en el Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.
Expediente: E-01101-2017-001973-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 361, en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
Expediente: E-01101-2017-001974-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 386, en el Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: E-01101-2017-001976-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6593, en el Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: E-01101-2017-001977-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7529, en el Servici d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: E-01101-2017-001978-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6222, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-001981-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 631, en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja.
Expediente: E-01101-2017-001983-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-001866-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-001688-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar la borsa de treball de tècnic/a d'administració general.
Expediente: E-01101-2016-001928-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar un recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir dèsset places d'inspector/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-002136-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva per concurs de mèrits de huit llocs de cap de secció (TD) TAG.
Expediente: E-01101-2017-001253-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva per concurs de mèrits de quatre llocs de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD).
Expediente: E-01101-2017-001254-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2017.
Expediente: E-01101-2017-002037-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions en lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 4387, en el Servici de Drogodependències.
Expediente: E-01101-2014-001555-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de la comissió de servicis del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7662, en el Servici Fiscal Gastos.
Expediente: E-01101-2017-001672-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional de nou tècnics/tècniques d'administració general per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2017-002099-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament l'Estudi de la via ciclista i de vianants Natzaret amb Quatre Carreres'.
Expediente: E-03301-2017-000205-00 - Aprovat
0103 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre augment salarial de personal de les entitats de l'Administració perifèrica de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-C1512-2017-000129-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'anualitat de 2017 dels dominis d'internet 'anellciclista.com; anellciclista.es i anellciclista.org'.
Expediente: E-01801-2017-004173-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de matrícula del curs de natació per a persones amb discapacitat en la piscina municipal d'Aiora.
Expediente: E-02201-2017-000407-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació de València en el marc del Pla Provincial d'Obres i Servicis 2017.
Expediente: E-02310-2017-000355-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Pro Fundació Escola amb Ànima per al desenvolupament de dos jornades al entorn del PAES.
Expediente: E-02227-2017-000019-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
Expediente: E-03107-2016-000008-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL.
Expediente: E-03801-2017-000532-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de Cadersa i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03801-2017-000685-00 - Aprovat
0112 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2017-000018-00 - Aprovat
0113 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi extraordinari del Conservatori José Iturbi al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2016/2017.
Expediente: E-02101-2017-000538-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea destinada al projecte 'MEDIA4SEC'.
Expediente: E-01401-2017-004078-00 - Aprovat
0115 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Universitat-Empresa de València.
Expediente: E-01903-2017-000442-00 - Aprovat
0116 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals València Activa Impuls Econòmic 2017.
Expediente: E-02902-2017-000049-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Aspanion del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Psicòlegs sense Fronteres del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2017 'Col·labora'.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat