2017-11-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-11-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs PO núm. 950/16, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals.
Expediente: E-00501-2017-000316-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Recurs PA núm. 487/12, que es confirma, i deixa sense efecte una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2012-000563-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Recurs PA núm. 538/12, que es confirma, i deixa sense efecte una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2012-000437-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Recurs PA núm. 624/12, que es confirma, i deixa sense efecte una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2012-000562-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Recurs PA núm. 16/13, que es confirma, i deixa sense efecte una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2013-000129-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Recurs PA núm. 97/14, que es confirma, i deixa sense efecte una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2014-000150-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 109/17, interposat contra la devolució d'una factura corresponent al contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000315-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 396/16, sobre devolució d'una factura derivada del contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000318-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 561/12, interposat contra la imposició de multes coercitives com a mitjà d'execució forçosa de l'orde de demolició d'unes obres sense llicència.
Expediente: E-00501-2012-000463-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 442/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000040-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 382/16, interposat contra la no admissió d'una proposta de legalització.
Expediente: E-00501-2017-000319-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de catering per al sopar organitzat amb motiu de la reunió anual i cimera d'alcaldes del MUFPP 2017.
Expediente: E-8RE05-2017-000067-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2017, sobre horaris especials per als anys 2016-2019.
Expediente: E-01001-2017-000563-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto relatiu a la diferència de la indemnització per finalització de contracte del personal amb destinació al pla d'ocupació 'Orriols es mobilitza'.
Expediente: E-01101-2017-000399-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació nominal de les persones que s'integren com a components del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a Auditoria.
Expediente: E-01101-2017-000893-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
Expediente: E-01101-2017-000987-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva per concurs de mèrits del lloc de treball de cap secció mitjana (TD) en el Servici de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
Expediente: E-01101-2017-001468-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits per ampliació del capítol II.
Expediente: E-01101-2017-001629-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar un recurs de reposició interposat contra la constitució de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva.
Expediente: E-01101-2017-001793-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
0023 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar, per mitjà de procediment negociat sense publicitat, la prestació dels servicis complementaris als servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2017-000047-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'acceptació del canvi de titularitat de la concessió administrativa per a ocupar subsòl públic per a aparcament privat a la plaça de l'Arbre, núm. 1, per integració de l'IVVSA en l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat.
Expediente: E-05302-2005-000347-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer dels Pescadors.
Expediente: E-05307-2017-000075-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer dels Pescadors.
Expediente: E-05307-2017-000076-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2018 del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i l'entitat pública empresarial Red.es, per a la prestació transitòria del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
Expediente: E-00801-2009-000012-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per International Business Machines, SA.
Expediente: E-00801-2017-000147-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equips informàtics, cofinançat pel FEDER de la Unió Europea.
Expediente: E-00801-2017-000171-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 44778.
Expediente: E-01305-2016-000222-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: E-01801-2016-001979-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació de Pilota Valenciana per a la realització de diversos esdeveniments esportius.
Expediente: E-01903-2017-000140-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Reial Federació Espanyola de Voleibol per a l'organizació de l'esdeveniment Madison Beach Volley Tour 2017-'València International Open'.
Expediente: E-01903-2017-000314-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club Ciclista Escapada per a l'organizació de l'esdeveniment 'Setmana Ciclista Valenciana- 4a etapa'.
Expediente: E-01903-2017-000065-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club de Tennis València per a l'organizació de l'esdeveniment 'BBVA Open Ciutat de València-Torneig ITF 25.000K de València'.
Expediente: E-01903-2017-000365-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana per a l'organizació de l'esdeveniment 'XXV Travessia a nade al Port de València'.
Expediente: E-01903-2017-000384-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la liquidació definitiva del contracte per a la gestió i explotació del teatre 'El Musical'.
Expediente: E-01905-2014-000138-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria de xec escolar per al curs 2017/2018.
Expediente: E-02101-2017-000129-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la tercera i última pròrroga del conveni amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto de licitació del contracte de gestió de la residència i centre de dia 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2016-000339-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la disposició i el reajustament del gasto corresponent al contracte del servici d'acompanyament en itineraris d'inserció laboral de majors de 30 anys en situació d'exclusió social.
Expediente: E-02201-2016-000534-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la Intervenció Col·laborativa 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació Alanna i la Fundació Apip-Acam per al desenvolupament del nou projecte 'València Inserix'.
Expediente: E-02201-2017-000322-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del 'XXII Certamen de targetes de Nadal elaborat des dels centres municipals d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual 2017'.
Expediente: E-02201-2017-000347-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats relatives a les ajudes per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2017-000375-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la 'Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu'.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000495-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la primera pròrroga de conveni de col·laboració amb l'Associació d'Ames de Casa i Consumidors Tyrius per a desenvolupar un programa d'acollida a dones immigrants i a dones en situació de risc d'exclusió social.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Projecte bàsic i d'execució de les obres de rehabilitació de la nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València'.
Expediente: E-02230-2017-000027-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere, per a l'any 2018.
Expediente: E-02230-2017-000059-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ACOLVALLE del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Espanya amb Acnur per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària a l'Iraq.
Expediente: E-02227-2016-000124-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per INTERED del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució sol·licitada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat (MPDL) del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Cruz Roja del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor d'UNRWA-Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02250-2017-000146-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Concert musical el Palmar' organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2017-000864-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització del VIII Concurs d'All i pebre' del Palmar.
Expediente: E-02310-2017-000301-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització de fotografies d'agricultors per a la campanya ApHorta.
Expediente: E-02310-2017-000312-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la Resolució dictada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de 24 de febrer del 2017, per la qual s'aprova el finançament ordinari per al trienni 2016 al 2018.
Expediente: E-02701-1996-000846-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el gasto i l'abonament a favor de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de la Conca del Carraixet d'una quantitat en concepte de part alíquota corresponent a les anàlisis d'abocaments d'obligada realització.
Expediente: E-02701-2017-000226-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la pròrroga del servici de beneficència amb arreplegada de persones sense sostre difuntes en el terme municipal de la ciutat de València.
Expediente: E-02802-2016-000370-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases per a la selecció de personal dins del projecte 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2017-001377-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat en relació a una sol·licitud d'abonament de l'IVA corresponent a l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2010-000046-00 - Aprovat
0070 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa ampliar el termini per a l'execució de les obres 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch, entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2015-000317-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa no admetre, per extemporani, un recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2016, de concessió de les ajudes municipals al lloguer social 2016.
Expediente: E-03910-2017-000721-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - ALCALDIA. Declaració de suport a l'Ajuntament de Wilaya Auserd (República Àrab Sahrauí Democràtica).
Expediente: E-00400-2017-000032-00 - Aprovat
0073 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2017-000023-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Conama per a l'organització i desenvolupament del Conama Local 2017.
Expediente: E-00202-2017-000055-00 - Aprovat amb esmenes
0075 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Servici Valencià d'Ocupació i Formació per a facilitar l'intercanvi de dades estadístiques.
Expediente: E-00810-2017-000119-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures d'electricitat i de servicis postals.
Expediente: E-01201-2017-000642-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2016-000096-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000111-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar les bases reguladores del règim jurídic aplicable a la concessió directa d'una subvenció Futplaya, SL, per a l'organització de l'esdeveniment 'XXIV Torneig Futbol Platja Ciutat de València'.
Expediente: E-01903-2017-000150-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa regularitzar el gasto del contracte de prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de CERAI d'ampliació del termini d'execució i modificació del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de Farmacèutics Mundi per al desenvolupament del projecte 'Intervenció per a l'atenció sanitària d'emergència a la població sud sudanesa refugiada i sol·licitant d'asil en el districte d'Adjumani (Uganda)'.
Expediente: E-02250-2017-000064-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció destinada al projecte 'Vacances en pau 2017' presentada per la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble sahrauí del País Valencià.
Expediente: E-02250-2017-000154-00 - Aprovat
0086 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local destinat a un acte de participació pública del PEP de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000035-00 - Aprovat
0087 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del servici de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-04101-2016-000004-00 - Aprovat
0088 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació de l'execució de les obres 'Reparació i reforç en la nau de pescateria del mercat de Russafa'.
Expediente: E-04101-2016-000125-00 - Aprovat
0089 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'assistència i col·laboració a la inspecció tributària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2016-000197-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de 'Restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000140-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar la terminació del recurs de reposició interposat contra els plecs de la licitació per a contractar la prestació dels servicis de personal necessari per a l'atenció i organització dels esdeveniments festius a celebrar per l'Ajuntament, per carència sobrevinguda d'objecte.
Expediente: E-04101-2017-000152-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat i retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior al requeriment aprovat per Resolució núm. CF-2439, de 8 de novembre de 2017.
Expediente: E-04101-2017-000048-00 - Aprovat
0093 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la publicació d'anuncis oficials en premsa.
Expediente: E-04103-2016-000052-00 - Aprovat
0094 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa entendre amb Editora de Medios de Valencia, Alicante y Castellón, SL, les actuacions aprovades i pendents a favor d'Editora de Medios de Valencia, Alicante y Castellón, SA.
Expediente: E-04103-2017-000061-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural'.
Expediente: E-02001-2017-000707-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia del coordinador general de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-01101-2017-001869-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball de caporal de bombers/es.
Expediente: E-01101-2017-001874-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 8094, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
Expediente: E-01101-2017-001884-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa sol·licitar l'adhesió al conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques.
Expediente: E-01101-2017-001893-00 - Aprovat
0100 - MOCIÓ de la regidora delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal sobre coordinació amb les regidories i servicis que impulsen processos participatius.
Expediente: O-C1517-2017-000143-00 - Aprovat amb esmenes
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
Expediente: E-01101-2017-001887-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'acta de la Comissió de Valoració i la disposició del gasto en concepte de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit de l'exercici 2017.
Expediente: E-03001-2017-000107-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat l'Escorxador per a Arxiu Històric', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02001-2016-001229-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-01101-2017-001875-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament i nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Compromís.
Expediente: E-01101-2017-001890-00 - Aprovat