2017-11-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-11-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que van tindre lloc els dies 3 i 8 de novembre de 2017, respectivament.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra les llistes definitives de la borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a obres públiques.
Expediente: E-01101-2017-001738-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6509, en la Secretaria d'Àrea II.
Expediente: E-01101-2017-001766-00 - Aprovat
0004 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del servici de gestió i execució de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2016-000165-00 - Aprovat
0005 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació de l'execució de les obres 'Desmuntatge de passarel·les de vianants, millora de l'accessibilitat i semaforització a l'avinguda del Cid'.
Expediente: E-04101-2016-000218-00 - Aprovat
0006 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici per al control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del contracte de servici de 'Senyalització vertical i horitzontal de trànsit a les vies i camins del terme municipal de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000210-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000082-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000111-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reparació de patologies a la nau 3 del mercat de Castella, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000139-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar en l'Inventari Municipal de Béns, per error material, la xarxa viària a la plaça de Cánovas del Castillo i als carrers de Salamanca i del Comte d'Altea.
Expediente: E-05303-2013-000059-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2017 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-00208-2017-000014-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya.
Expediente: E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
0013 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017, d'adjudicació, per mitjà de procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, del subministrament de tres vehicles de comandament i cap.
Expediente: E-01501-2017-000426-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat 2017.
Expediente: E-01801-2017-002944-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2017-003310-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Azcárraga-Ferran el Catòlic, relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2017-000611-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures.
Expediente: E-02001-2017-001129-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació i l'abonament de la resta de les subvencions 'Ciutat educadora'.
Expediente: E-02101-2016-000318-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic municipal per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02101-2017-000099-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Societat Coral el Micalet per a finançar un projecte d'inclusió social.
Expediente: E-02201-2017-000330-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2017-000444-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000445-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa concedir una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació destinada al desenvolupament d'un programa d'atenció integral a dones víctimes de violència de gènere, a les seues filles/fills i familiars.
Expediente: E-02230-2017-000024-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà (UNRWA-Comunitat Valenciana) per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Síria.
Expediente: E-02201-2016-000503-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017, pel qual es va aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de la Fundació Entreculturas per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
Expediente: E-02250-2017-000015-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic de la concessió directa d'una subvenció a favor d'Oxfam Intermon per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a la República Dominicana.
Expediente: E-02250-2017-000168-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2017-000675-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02410-2017-000077-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SR-557, de 2 d'agost de 2017, sobre estudi sonomètric i declaració del barri de Russafa com a ZAS.
Expediente: E-02610-2017-000326-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Nova estació de bombament d'aigua filtrada a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
Expediente: E-02701-2014-000159-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar la disponibilitat dels crèdits continguts en diverses propostes de gastos.
Expediente: O-02701-2017-000048-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora del Realó, 3a fase' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2017-000203-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per al finançament del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2017-001344-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per l'ocupació d'una parcel·la situada entre els carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francesc Tàrrega.
Expediente: E-03103-2014-000040-00 - Aprovat
0038 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2814, de 7 de juliol de 2017, de concessió de llicència per a construcció d'edifici.
Expediente: E-03502-2010-000051-00 - Aprovat
0039 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa alliberar part del crèdit reservat per a cobrir els gastos d'accions publicitàries amb motiu de la declaració de València com a Capital Mundial de l'Alimentació.
Expediente: E-04103-2017-000056-00 - Aprovat
0040 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre participació ciutadana en els projectes d'inversió per als barris de la ciutat.
Expediente: E-04103-2017-000075-00 - Aprovat
0041 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Acció Cultural i del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposen iniciar tràmits per a l'adscripció de l'Auditori-LN3, situat al carrer de Joan Verdeguer, núm. 22 al 24, al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01905-2017-000200-00 - Aprovat
0041 - PRECS I PREGUNTES
0042 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equipament divers.
Expediente: E-00801-2017-000166-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'execució del camp de futbol i edifici de vestidor de Malilla.
Expediente: E-01903-2016-000115-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2017-000408-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
Expediente: E-01904-2016-000445-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2017 al conveni de col·laboració amb Lo Rat Penat per al desenvolupament d'activitats culturals i el sosteniment de les seues infraestructures.
Expediente: E-01904-2017-000379-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2017-000420-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Bona Gent del projecte subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per al pagament de factures corresponents a l'activitat 'Mig any faller' de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2017-000791-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió, exercici 2017-2020' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2017-000326-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2017-000678-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2017-000680-00 - Aprovat
0053 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb el lema 'Igual-Ment Fest' amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'eliminació de la Violència contra la Dona.
Expediente: E-04103-2017-000076-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions relatives a la constitució de la borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana treball social.
Expediente: E-01101-2017-000282-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat a l'increment de l'aportació municipal 2017 a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000086-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Dóna compte de l'adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
Expediente: E-02230-2017-000070-00 - Quedar assabentat
0057 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat.
Expediente: O-02001-2017-000015-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un nou compte restringit de pagaments a justificar.
Expediente: E-02201-2017-000351-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el 'Projecte d'actuacions preparatòries. Ferms i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
Expediente: E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 987, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2017-001798-00 - Aprovat