2017-09-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-09-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de setembre de 2017.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 13 de setembre de 2017.
Expediente: E-05692-2017-000004-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el projecte de modificació puntual del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00400-2017-000019-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 411/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000262-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 421/16, interposat contra la devolució d'una factura derivada del contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000256-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-998, de 17 de desembre de 2016.
Expediente: E-01002-2015-000463-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una substitució en la contractació de personal docent del projecte T'Avalem Atenció a la Ciutadania.
Expediente: E-01101-2017-000714-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 7651, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2017-001251-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de 'Test selecció d'intendent/a principal i correcció'.
Expediente: E-01101-2017-001426-00 - Aprovat
0010 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i contingut, incloent-hi els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura, i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000023-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar la constitució d'una hipoteca sobre la concessió administrativa de la instal·lació esportiva Piscina València.
Expediente: E-04101-2016-000217-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una sol·licitud de concessió per a ocupar un solar de domini públic municipal per a instal·lar una caravana com a vivenda.
Expediente: O-00501-2017-000018-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer del Riu Tajo.
Expediente: E-05305-2017-000007-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa extingir la servitud de llums i vistes que grava la finca núm. 11829 per a cedir-la a l'Ajuntament en ple domini, atés que la parcel·la passa a tindre la qualificació de vial.
Expediente: E-05307-2014-000008-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000055-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000061-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València en l'àmbit de la promoció i ús de les noves tecnologies i l'administració electrònica.
Expediente: E-00202-2017-000010-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació el subministrament de quatre-cents vint-i-cinc monitors.
Expediente: E-00801-2017-000131-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura corresponent a la certificació del servici de neteja de les dependències municipals del proppassat mes de juliol.
Expediente: E-01201-2017-000485-00 - Aprovat
0020 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Proval V-VI', situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000229-00 - Aprovat
0021 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E-01601-2017-000001-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació d'ingressos.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2017-000382-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material per al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2015-000520-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de restauració i conservació dels cartells anunciadors de la festa de les Falles del Museu Faller de diversos anys.
Expediente: E-01904-2016-000571-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició d'un moble per al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2016-000589-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2018 i part de l'any 2019.
Expediente: E-01904-2017-000548-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del cànon d'explotació del centre cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2017-000104-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una addenda al conveni de col·laboració amb diverses associacions d'arts escèniques per a crear un espai comú (Coworking) en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2017-000143-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2017-000053-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la pròrroga del conveni amb la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez per a la difusió de l'obra i figura de Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2012-000277-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la resolució de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2017/2018.
Expediente: E-02201-2017-000132-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar 2017.
Expediente: E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Iniciatives Solidàries per a col·laborar en el programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a este.
Expediente: E-02201-2017-000281-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per ECOSOL del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució sol·licitada per JARIT del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució sol·licitada per l'Associació Jóvens i Desenvolupament del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar el règim jurídic de la concessió directa d'una subvenció a favor de CESAL per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
Expediente: E-02250-2017-000017-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la convocatòria de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000329-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per al pagament de factures corresponents a l'activitat 'Dia de la Música' de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2017-000676-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als actes culturals realitzats amb motiu de les festes majors de Carpesa.
Expediente: E-02310-2017-000222-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de retirada i destrucció de restes biològiques de la via pública.
Expediente: E-02401-2017-002430-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la concessió de subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2017-000014-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa l'import corresponent a l'any 2017 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
Expediente: E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
Expediente: E-02902-2017-000077-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar la subcontractació de les activitats subvencionades en l'àmbit del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada als carrers del Palància i de Rubén Darío.
Expediente: E-03103-2012-000003-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03103-2014-000035-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de la finca núm. 1-A del projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
Expediente: E-03103-2016-000079-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de la finca núm. 1-B del projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
Expediente: E-03103-2016-000080-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de la finca núm. 1-C del projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
Expediente: E-03103-2016-000081-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al segon trimestre de l'any 2017.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0054 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'execució d'obres d'emergència del passeig Marítim de vianants, enfront del Casbah el Saler.
Expediente: E-03401-2017-000412-00 - Aprovat
0055 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1039, de 10 de març de 2017, per la qual no s'accepta el desistiment i es denega una sol·licitud de llicència.
Expediente: E-03501-2007-000157-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2139, de 26 de maig de 2017, d'impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació d'una vivenda.
Expediente: E-03803-2017-000637-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de tanca de protecció dels jardins de la plaça de l'Ajuntament durant les passades festes falleres.
Expediente: E-04001-2017-000164-00 - Aprovat
0058 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el segon semestre de 2017.
Expediente: E-04103-2017-000068-00 - Aprovat
0059 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració del 9 d'Octubre.
Expediente: E-04103-2017-000070-00 - Aprovat
0060 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació del Teatre El Musical corresponent al quart trimestre de 2017.
Expediente: E-01905-2016-000248-00 - Quedar assabentat
0060 - PRECS I PREGUNTES
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord sancionador recaigut en l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000243-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar un conveni de col·laboració amb el Capítol Metropolità de València per a l'any 2017.
Expediente: E-01904-2017-000487-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-01909-2017-000038-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Creu Roja.
Expediente: E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba 'José Martí' per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2017-000329-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la convocatòria de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2017-000330-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la sol·licitud de revisió de la Resolució núm. GO-3287, d'1 de juny de 2017.
Expediente: E-02901-2015-001198-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Mascota.
Expediente: E-03103-2014-000051-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Mascota.
Expediente: E-03103-2014-000052-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa arxivar un expedient de diligències prèvies.
Expediente: E-01101-2017-000396-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subaltern.
Expediente: E-01101-2017-001233-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de nomenament dels membres de la Comissió de Valoració per a la provisió de huit llocs de treball de cap de secció (TD), amb categoria de tècnic/a d'administració general.
Expediente: E-01101-2017-001253-00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ del tinent d'alcalde i regidor delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre el Pla Especial de la Zona d'Activitats Logístiques del Port de València (ZAL).
Expediente: E-03001-2017-000170-00 - Aprovat amb esmenes
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Estudis Fallers.
Expediente: E-01904-2017-000468-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'associació Moviment Escolta València per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2017-000330-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball de tècnic/a mitjà/na de treball social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
Expediente: E-01101-2017-000282-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000054-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E-02227-2016-000085-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la segona aportació de fons de l'any 2017 a favor de la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
Expediente: E-03201-2017-000060-00 - Aprovat
0081 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa acceptar la liquidació definitiva per a l'any 2015 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat.
Expediente: E-04302-2017-000015-00 - Aprovat
0082 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte dels decrets de l'Alcaldia-Presidència en relació amb la celebració de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: E-00400-2017-000023-00 - Quedar assabentat
0083 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 13 d'octubre de 2017.
Aprovat