2017-09-22 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-09-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de setembre de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 291/14, interposat contra l'arxiu d'un expedient de restauració de la legalitat urbanística.
Expediente: E-00501-2017-000258-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 123/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000250-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 305/16, sobre desestimació de sol·licitud de pagament de factures derivades del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000257-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 389/16, interposat contra la desestimació de reclamació d'interessos de demora derivats del contracte de senyalització vertical i horitzontal en vies i camins del terme municipal de València.
Expediente: E-00501-2017-000252-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 365/16, d'imposició de penalitats per infraccions previstes en el plec que regix el contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000229-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 381/16, interposat contra la inactivitat municipal en relació a la reclamació d'interessos de demora meritats pel pagament tardà de factures relatives a la concessió de la construcció i explotació del centre cultural de la Rambleta.
Expediente: E-00501-2017-000251-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 388/16, sobre imposició de penalitats per incompliments del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000255-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 60/17, interposat contra la devolució d'una factura derivada del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000254-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Procediment Abreviat núm. 423/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01001-2017-000320-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud formulada per un agent de la Policia Local respecte de l'abonament d'una indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2016-000910-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud formulada per un agent de la Policia Local respecte de l'abonament d'una indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2016-001818-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (PH-F3), referència núm. 793, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2017-000640-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal tècnic mitjà, referència núm. 717, al Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2017-001092-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'encarregat servicis, referència núm. 3201, en el Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: E-01101-2017-001269-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
Expediente: E-01101-2017-000986-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
Expediente: E-01101-2017-000989-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
Expediente: E-01101-2017-000990-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
Expediente: E-01101-2017-000991-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reestructuració dels Servicis de Patrimoni i de Vivenda.
Expediente: E-01101-2017-001155-00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de prevenció, detecció i tractament del programa municipal 'Absentisme escolar' a la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000009-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regixen la contractació de la prestació del servici de redacció del 'Projecte bàsic del parc de les Coves Carolines a Benimàmet'.
Expediente: E-04101-2016-000184-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra el plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de la prestació del servici de redacció del 'Projecte bàsic del parc de les Coves Carolines a Benimàmet'.
Expediente: E-04101-2016-000184-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte d'execució de les obres d'Ampliació xarxa ciclista 2015'.
Expediente: E-04101-2017-000049-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la afectada al servici públic educatiu situada als carrers de Jeroni de Montsoriu i de la Indústria.
Expediente: E-05301-2000-000610-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S3.17.381, xarxa viària en Massarrojos Sud 'Sector 15', donar de baixa el codi 1.S5.17.198 i donar d'alta els jardins en Massarrojos Sud 'Sector 15' situats al carrer del Castell de la Creu.
Expediente: E-05303-2004-000106-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns l'edifici industrial de cinc naus ubicat al carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E-05303-2017-000140-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre la subrogació en la titularitat de la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament subterrani a l'avinguda del Port.
Expediente: E-05304-2009-000114-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2017-000026-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2017-000030-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000035-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000056-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2017-000057-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a l'elaboració del manual de procediments EDUSI.
Expediente: E-00202-2017-000044-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables deu vehicles municipals.
Expediente: E-01201-2017-000465-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reforma d'entresolat a la planta segona de la Casa Consistorial.
Expediente: E-01201-2017-000502-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic, dependències i col·legis municipals i per prestació de servicis postals.
Expediente: E-01201-2017-000512-00 - Aprovat
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 40271.
Expediente: E-01305-2014-000507-00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 177/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000321-00 - Aprovat
0041 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 369/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000491-00 - Aprovat
0042 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, exercici 2017, dirigit a fomentar la labor cultural i musical que realitzen.
Expediente: E-01601-2017-000032-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del contracte 'Millora accessibilitat en l'illot de l'encreuament de la carrera de Malilla amb la ronda Sud'.
Expediente: E-01801-2017-000806-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els projectes d'obra de construcció de 'Carrils bici a l'avinguda de Burjassot, avinguda de la Constitució, avinguda de Suècia, avinguda del Regne de València, carrer de Manuel Candela-de Tomàs Montañana. Consulta ciutadana. Inversions en barris 2016'.
Expediente: E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'informació, assessorament i orientació juvenil dins del programa d'actuacions de l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: E-01902-2017-000106-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny i maquetació d'elements 100 % Youth City.
Expediente: E-01902-2017-000113-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'execució de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Ordinari 390/12.
Expediente: E-01903-2010-000042-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS. Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2016.
Expediente: E-01903-2017-000284-00 - Quedar assabentat
0049 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió i justificació de subvencions a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles de 2017.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la realització d'accions conjuntes d'acostament entre les societats valenciana i xinesa.
Expediente: E-01909-2017-000025-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor del Palau de Congressos de València en concepte de transferència de capital.
Expediente: E-01909-2017-000036-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000066-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Espirelius, SL.
Expediente: E-02001-2017-000240-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Viajes Halcón, SAU.
Expediente: E-02001-2017-000807-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alterar la qualificació jurídica, de bé patrimonial a bé de servici públic, d'un immoble municipal situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-02201-2017-000225-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alterar la qualificació jurídica, de bé patrimonial a bé de servici públic, d'un immoble municipal situat a la plaça de Llorenç de la Flor.
Expediente: E-02201-2017-000227-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el projecte de Reglament de règim intern dels centres de dia municipals per a persones majors dependents de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02224-2017-000295-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny de dos banners per a la pàgina web municipal.
Expediente: E-02301-2017-000478-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de material de difusió per a les activitats organitzades per la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000712-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de material de difusió per a les activitats organitzades per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2017-000713-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02310-2017-000214-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'arreplegada i incineració d'una tortuga varada a la platja.
Expediente: E-02410-2017-000076-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la conformitat a l'acord de la Comissió de Seguiment del conveni marc firmat entre la Generalitat i Ecoembalajes España que prorroga per a l'any 2017 les condicions econòmiques de les clàusules 2 i 3 de l'annex II.
Expediente: E-02801-2014-000076-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió de preus de la contracta de prestació del servici de manteniment i llavat de papereres.
Expediente: E-02801-2017-000769-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto per al 2017 en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1.
Expediente: E-02801-2017-000864-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto per al 2017 en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2.
Expediente: E-02801-2017-000836-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto per al 2017 en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3.
Expediente: E-02801-2017-000850-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
Expediente: E-02902-2016-000319-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
Expediente: E-02902-2016-000322-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
Expediente: E-02902-2016-000329-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
Expediente: E-02902-2016-000333-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia de persones beneficiàries del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca' 2017.
Expediente: E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000982-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000983-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000984-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000985-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació del PGOU per a centre cívic i cultural al carrer del Pintor Ricard Verde, núm. 9 i 11.
Expediente: E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
0080 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del contracte d'obres de 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch, entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2017-000174-00 - Aprovat
0081 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP i Vareser 96, SL.
Expediente: E-03501-2017-000905-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres d'enjardinament provisional al costat de la Creu Coberta, entre els carrers de la Torre de la Maçana, de Sant Vicent Màrtir, de Tomàs de Villarroya i Capitular de Gandia.
Expediente: E-04001-2017-000033-00 - Aprovat
0082 - PRECS I PREGUNTES
0083 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2017, d'aprovació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert.
Expediente: E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Policia Local.
Expediente: E-01401-2017-004649-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar tràmit d'emergència per a procedir a adquirir material d'autoprotecció amb destí a la Policia Local.
Expediente: E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a una oficiala de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2017-000005-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000120-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2017.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a determinades comissions falleres.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Festes Falleres de 2017.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Educació.
Expediente: E-02101-2017-000457-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el 'Protocol d'intervenció amb víctimes de tracta per a l'explotació sexual a la ciutat de València'.
Expediente: E-02230-2017-000014-00 - Aprovat
0094 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la proposta de gasto relativa al contracte d'execució de les obres de desmuntatge de passarel·les de vianants a l'avinguda del Cid.
Expediente: E-04101-2016-000218-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de rehabilitació com a funcionari.
Expediente: E-01101-2016-001885-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball de professor/a de música, especialitat violí, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
Expediente: E-01101-2017-000162-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis subalterns/es per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-001233-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de la comissió de servicis del lloc de personal tècnic superior AG (MD), referència núm. 100, en el Servici de Servicis Generals.
Expediente: E-01101-2017-001274-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual (Secretaria Grup).
Expediente: E-01101-2017-001413-00 - Aprovat
0100 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
Expediente: E-05501-2017-000034-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar les indemnitzacions als nous alcaldes de Benimàmet-Beniferri i Carpesa per al tercer i quart trimestre de 2017.
Expediente: E-02310-2017-000062-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a metgessa-analista.
Expediente: E-01101-2017-001353-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola, en el Servici de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria de tècnic/a mitjà/na treball social, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2017-001212-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió de huit llocs de treball de cap de secció (TD), amb categoria de tècnic/a d'administració general.
Expediente: E-01101-2017-001253-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió de quatre llocs de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD).
Expediente: E-01101-2017-001254-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2017-000385-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'auxiliar administratiu/va.
Expediente: E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de diversos llocs de treball de cap de secció (TD).
Expediente: E-01101-2017-001441-00 - Aprovat
0110 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de l'octava modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000033-00 - Aprovat