2017-07-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-07-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE JULIO DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de juliol de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 65/16, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de caducitat de llicència d'activitat per a pub.
Expediente: E-00501-2017-000232-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 235/15, sobre impagament en període voluntari de la quota 'O' del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Palleter'.
Expediente: E-00501-2017-000234-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 171/17, interposat contra la desestimació de la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en relació a una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2017-000231-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que estima el Recurs PO núm. 257/10 i anul·la les llicències d'obres, activitat i funcionament concedides per a un restaurant.
Expediente: E-00501-2010-000331-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 108/17, interposat contra la imposició de penalitats per infraccions de caràcter greu en el contracte per a la gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000219-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0008 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000012-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 127/17 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8.
Expediente: E-01101-2015-001243-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries de les Falles 2016 a determinat personal de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001252-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries de les Eleccions Generals de juny de 2016 a determinat personal de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001253-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar els servicis extraordinaris per assistència a juís ordinaris i ràpids a determinat personal de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-000847-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 7317, en el Servici d'Educació, en lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1).
Expediente: E-01101-2017-000304-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de negociat administratiu, referència núm. 4035, en el Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
Expediente: E-01101-2017-000984-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola, en el Servici de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de reurbanització del carrer del Pare Barranco, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000158-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regixen la contractació de la prestació del servici d'assistència i col·laboració a la inspecció tributària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2016-000197-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05302-2017-000316-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa agrupar les parcel·les que conformen la parcel·la qualificada com a servici públic esportiu posada a disposició del Consell Valencià de l'Esport per a la construcció del Centre Esportiu de Malilla.
Expediente: E-05307-2010-000014-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada pels beneficiaris de les ajudes municipals a projectes d'innovació social 2015.
Expediente: E-00202-2015-000429-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a la redacció del 'Projecte de voreres de protecció en contigüitats no urbanitzades fatxades Sud i Este. Nau 3 Auditori'.
Expediente: E-00202-2017-000026-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la renúncia al conveni de col·laboració amb la Delegació Espanyola de la Fundació Europea per a la Societat de la Informació per a fomentar el coneixement de les noves vies d'accés a l'Administració i l'extensió de l'accés a la Societat de la Informació i noves vies del coneixement.
Expediente: E-00801-2013-000050-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de prestació dels servicis informàtics de redisseny i actualització del portal web oficial de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00801-2016-000097-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la donació de teles per a la confecció de cortines per al Saló de Cristalls de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2017-000308-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura corresponent a la certificació del servici de neteja de les dependències municipals del proppassat mes de juny.
Expediente: E-01201-2017-000433-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar les factures corresponents a servicis postals del proppassat mes de juny.
Expediente: E-01201-2017-000444-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 249/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000335-00 - Aprovat
0028 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle tipus furgó de salvament aquàtic.
Expediente: E-01501-2017-000303-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió de la XVII edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2017-000284-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01904-2017-000471-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar els criteris i normes de cessió d'ús per a la ciutadania dels Espais d'Iniciativa Cultural de les Biblioteques Municipals de Vàlencia (EICs).
Expediente: E-01905-2017-000124-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Dóna compte de les adaptacions estatutàries de la Fundació Turisme València.
Expediente: E-01909-2017-000009-00 - Quedar assabentat
0033 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Turisme València de la Comunitat Valenciana respecte a l'aportació econòmica municipal concedida per a l'exercici 2016.
Expediente: E-01909-2017-000024-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats per a l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000071-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de 'Projecte bàsic per a la rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat l'Escorxador per a Arxiu Històric'.
Expediente: E-02001-2016-001163-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'exposició 'Distopía'.
Expediente: E-02001-2017-000619-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la quinta revisió de la tarifa per servicis complementaris del contracte per a la gestió del servici públic municipal de l'escola infantil General Urrutia.
Expediente: E-02101-2014-001241-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Payasospital del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per l'Associació Valenciana d'Espina Bífida (AVEB) i la Fundació Itaka Escolapios dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Futbolistes del València, CF, per al desenvolupament del programa 'Futbol als poblats marítims'.
Expediente: E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2017-000112-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) per a donar suport a les activitats de l'esmentada associació, especialment el seu programa d'acolliment en famílies educadores, extenses i afins. Any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000182-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2017-000258-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2017-000259-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000290-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
Expediente: E-02224-2017-000291-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000292-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000293-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000306-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000307-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa denegar la reformulació sol·licitada per l'Associació Casa del Valle (ACOLVALLE) del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'Assemblea de Cooperació per la Pau del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Fundació de la Justícia per al desenvolupament de distintes activitats relacionades amb la realització del VIII Festival Internacional de Cine i Drets Humans.
Expediente: E-02227-2017-000011-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Integra 2 Món.
Expediente: E-02301-2016-000334-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el projecte de Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercici 2016' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2016-000241-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç i artesania.
Expediente: E-02901-2016-001505-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta d'una parada.
Expediente: E-02901-2017-000623-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta de diverses parades.
Expediente: E-02901-2017-000624-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'indemnització en un 25 % per via de fet en l'expropiació d'una reserva d'aprofitament de la plaça de Benimarfull.
Expediente: E-03103-2014-000044-00 - Aprovat
0063 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4970, de 2 de desembre de 2016, confirmatòria de la denegació de llicència d'obres per a rehabilitació integral d'un edifici.
Expediente: E-03502-2009-000142-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures emeses per diversos conceptes.
Expediente: E-04001-2017-000536-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Internacional Teléfono de la Esperanza.
Expediente: E-00201-2016-000028-00 - Aprovat
0066 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (Avetid).
Expediente: E-00201-2017-000015-00 - Aprovat
0067 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 en el PO núm. 698/14, que estima la demanda interposada per l'Ajuntament de València i declara l'existència d'una servitud relativa a la col·locació del tradicional tendal a la plaça de la Mare de Déu.
Expediente: E-00501-2017-000236-00 - Quedar assabentat
0068 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar les instruccions per a l'aplicació del factor 1 d'avaluació de l'exercici dels servicis i unitats administratives de l'Ajuntament de València i del document denominat 'Compromisos d'objectius col·lectius (Document COC)'.
Expediente: E-00207-2017-000007-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000103-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000104-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residència Religiosa Esclaves de Maria Immaculada.
Expediente: E-02227-2017-000014-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02401-2017-001619-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als drets d'ús de la marca 'Q Qualitat Turística' a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal, Pinedo i el Saler.
Expediente: E-02410-2017-000060-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre la sol·licitud de suspensió de l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de març de 2017, d'aprovació dels criteris per a autoritzar l'activitat de venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2017.
Expediente: E-02901-2016-001821-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro'.
Expediente: E-03202-2009-000005-00 - Aprovat
0076 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un gasto necessari per a realitzar obres de reparació puntual del paviment de diversos carrers de la ciutat.
Expediente: E-03401-2017-000289-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2017-000655-00 - Aprovat
0078 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent Màrtir (tram comprés entre el carrer del Periodista Azzati i la plaça de Sant Agustí) i carrers del Periodista Azzati i de Padilla.
Expediente: E-04101-2017-000003-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València en l'exercici 2016.
Expediente: E-04301-2017-000162-00 - Aprovat
0080 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Comptabilitat.
Expediente: E-05501-2017-000030-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a una petició de compensació econòmica per hores extraordinàries.
Expediente: E-01101-2016-000501-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incardinar i transformar el lloc de treball referència núm. 1670, en lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1), en el COM Isabel de Villena.
Expediente: E-01101-2017-000515-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball referència núm. 6867.
Expediente: E-01101-2017-000800-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 3595, en l'Oficina de Coordinació Tècnica OAMUP-Vivendes Inserció Social i Laboral.
Expediente: E-01101-2017-001016-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7395, en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2017-001054-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants d'abril a desembre de 2017.
Expediente: E-01101-2017-001099-00 - Aprovat
0087 - MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa requerir al Servici de Planejament perquè inicie els tràmits oportuns per a tramitar la modificació del PEPEBIC 8.
Expediente: E-C1509-2017-000004-00 - Aprovat
0088 - MOCIÓ del regidor delegat d'Espai Públic. Proposa limitar les autoritzacions de terrasses d'hoteleria en determinades vies públiques de la ciutat de València.
Expediente: E-C1514-2017-000008-00 - Aprovat
0089 - MOCIÓ del regidor delegat de Cultura Festiva. Proposa sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni que la Batalla de Flors siga declarada Bé d'Interés Cultural Immaterial.
Expediente: E-01904-2017-000535-00 - Aprovat
0090 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
Expediente: E-C1512-2017-000003-00 - Aprovat
0091 - ALCALDIA. Proposa ratificar les rectificacions puntuals (no essencials) al protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2017.
Expediente: E-00400-2017-000015-00 - Aprovat
0092 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Bombers.
Expediente: E-01501-2017-000279-00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2017 i la resta d'extrems.
Aprovat
0094 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'1 de setembre de 2017.
Aprovat