2017-06-16 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-06-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de juny de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa acceptar el càrrec de patró i designar representant en la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs de Suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16, que va desestimar la demanda interposada contra Resolució de la Seguretat Social relativa a determinació de grau d'incapacitat, Interlocutòries núm. 1115/14.
Expediente: E-00501-2017-000184-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació i el contenciós administratiu PO núm. 1/11, seguit davant del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, contra denegació de llicència per a estació de telefonia mòbil i orde de retirada.
Expediente: E-00501-2011-000051-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 179/16, sobre imposició de sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000188-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 299/16, interposat contra embargaments derivats de l'impagament de liquidacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-00501-2017-000185-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 521/13, interposat contra desestimació del reconeixement del dret a percebre el complement específic establit en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per als qui siguen titulars de direccions generals de la Generalitat.
Expediente: E-00501-2014-000056-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 244/16, interposat contra la imposició d'una sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000189-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 27/17, sobre imposició de sanció per infracció consistent en l'habilitació d'entrada/eixida de vehicles en solar no tenint llicència municipal de gual.
Expediente: E-00501-2017-000186-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 342/16, interposat contra desestimació d'una reclamació relativa a sol·licitud de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2017-000183-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 466/16, sobre denegació de devolució d'una taxa per retirada de vehicles.
Expediente: E-00501-2017-000187-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de gener a juny de 2015.
Expediente: E-04404-2017-000008-00 - Quedar assabentat
0013 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de maig de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000010-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la festa de Cap d'Any de 2016.
Expediente: E-8RE05-2017-000024-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 8718, en el Servici d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: E-01101-2017-000881-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 20, en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2017-000921-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 59, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2017-000923-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 84, en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2017-000896-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'inspector coordinador (MD-DE), referència núm. 3466, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2017-000837-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Dir. Col.) (MD-JP1), referència núm. 1391, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-000260-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació a lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), referència núm. 1492, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-000258-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 6629, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-000259-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), referència núm. 1354, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-000261-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1554, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-000262-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar patrimoni històric i cultura (JP3), referència núm. 5899, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-000336-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 3057, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2017-000427-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en l'acord aprovatori de les bases generals que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació.
Expediente: E-01101-2017-000908-00 - Aprovat
0028 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat en relació amb el procediment obert per a contractar la prestació del servici per a la redacció del projecte d'execució del Centre Esportiu de Sant Isidre.
Expediente: E-04101-2016-000058-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar els codis 1.E1.05.004 i 1.S2.05.039 i donar d'alta la parcel·la sobrant i la xarxa viària en interior d'illa de cases de l'avinguda de la Constitució i un fumeral a l'interior d'illa de cases del carrer de l'Arquebisbe Fabián y Fuero.
Expediente: E-05301-1990-000146-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns la parcel·la amb el codi 1.S1.11.409 i donar d'alta la Biblioteca Municipal del Mar al barri de Natzaret i la xarxa viària en carrer sense denominació.
Expediente: E-05303-2015-000005-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels Premis d'Innovació Social Ciutat de València 2016.
Expediente: E-00202-2016-000034-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2016-000053-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reforma d'entresolat a la planta segona de la Casa Consistorial.
Expediente: E-01201-2017-000365-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a dos factures del contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial, danys i responsabilitat civil i d'accidents de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2017-000379-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura corresponent a la certificació del servici de neteja de les dependències municipals del proppassat mes de maig.
Expediente: E-01201-2017-000385-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 177/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000321-00 - Aprovat
0037 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la primera edició del curs de rescat en altura.
Expediente: E-01501-2017-000200-00 - Aprovat
0038 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle tipus bomba rural pesada.
Expediente: E-01501-2017-000202-00 - Aprovat
0039 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció atorgada a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València.
Expediente: E-01601-2016-000013-00 - Aprovat
0040 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Adagio, SL, dirigit a regular la seua col·laboració en l'àmbit de l'activitat de gestió i producció del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
Expediente: E-01601-2017-000016-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
Expediente: E-01801-2016-005379-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la creació i instal·lació d'un rètol amb el nom 'Mobilitat Sostenible' en el Centre de Gestió de Trànsit.
Expediente: E-01801-2017-001635-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes d'abril del contracte d'obres de construcció del carril bici a la ronda interior.
Expediente: E-01801-2017-001765-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del tercer trimestre de 2017 del Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-01905-2016-000255-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2017 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General Universitat de València.
Expediente: E-02000-2017-000070-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de projecte d'instal·lacions elèctrica, audiovisual i panells informatius en el refugi de l'Ajuntament.
Expediente: E-02001-2016-000964-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del Premi Senyera d'Arts Visuals 2017.
Expediente: E-02001-2017-000321-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a l'exposició 'Distopía'.
Expediente: E-02001-2017-000663-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de subministrament d'un set de fotografia.
Expediente: E-02001-2017-000675-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02001-2017-000690-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Centro de Estudios Albanta, SL.
Expediente: E-02101-2017-000191-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'abril del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'activitat exercida pels col·legis oficials en el Punt de Trobada Familiar durant 2016 i reconéixer l'obligació de pagament de l'aportació municipal corresponent al passat mes de desembre.
Expediente: E-02201-2015-000119-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de juliol i agost de 2017.
Expediente: E-02201-2016-000502-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València per a l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major (Fundació AGM).
Expediente: E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02201-2015-000530-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'Associació Espanya amb Acnur, per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària d'emergència: 'Assistència bàsica per a la població refugiada siriana a Jordània 2017'.
Expediente: E-02250-2017-000007-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Patraix per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2016-000335-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Russafa per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2016-000336-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa alterar la qualificació jurídica d'un bé municipal.
Expediente: E-02301-2017-000227-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de maig per la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2017-000014-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2016 concedida a l'Arquebisbat de València (Comunitat Catòlica de València), derivada del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-02802-2016-000075-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2016 concedida a la Comunitat Islàmica de València, derivada del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-02802-2016-000100-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2016 concedida a la Comunitat Israelita de València, derivada del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-02802-2016-000101-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes de maig del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2017-000211-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2382, de 28 d'abril de 2017, per la qual es va resoldre extingir uns permisos per a l'exercici de la venda no sedentària en el mercat periòdic festiu de la plaça Redona i al passeig Marítim de la Malva-rosa.
Expediente: E-02901-2017-000120-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les quotes municipals 5 i 6 de la reparcel·lació de 'Músic Chapí'.
Expediente: E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de la Diputada Clara Campoamor i de Peníscola.
Expediente: E-03103-2014-000013-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al primer trimestre de l'any 2017.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0072 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Proposa instar el Govern de l'Estat a augmentar els pressupostos generals en l'assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat.
Expediente: O-C1515-2017-000029-00 - Aprovat
0072 - PRECS I PREGUNTES
0073 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-8RE05-2017-000037-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000079-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Falla Mossén Sorell-Corona per a la construcció dels seus monuments fallers de 2016.
Expediente: E-01904-2016-000365-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2017-000491-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reajustar el gasto provisional del contracte de gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000182-00 - Aprovat
0078 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la tercera pròrroga del contracte d'obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2017-000183-00 - Aprovat
0079 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat en relació amb el procediment obert per a contractar la prestació del servici per a la redacció del projecte d'execució del Centre Esportiu de Sant Isidre.
Expediente: E-04101-2016-000058-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 357/17 i aprovar l'ampliació del termini de presentació de proposicions.
Expediente: E-04101-2016-000023-00 - Quedar assabentat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'annex I del plec de clàusules administratives particulars i ampliar el termini de presentació de proposicions del contracte de prestació del servici de prevenció, detecció i tractament del programa municipal d'absentisme escolar.
Expediente: E-04101-2017-000009-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa resoldre el contracte d'execució de les obres de construcció de l'escola infantil de primer cicle amb emplaçament al barri de Sant Llorenç, carrer de la Diputada Clara Campoamor-avinguda d'Alfauir.
Expediente: E-04101-2017-000032-00 - Aprovat
0083 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la concertació de l'operació de préstec de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) per al finançament del projecte d'estalvi i eficiència energètica (2a convocatòria).
Expediente: E-05201-2017-000013-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat trimestral de juny 2017.
Expediente: E-01101-2017-000860-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una veterinària per al Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2017-000622-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar dos nomenaments interins i un nomenament provisional per millora d'ocupació d'oficials de bombers/es.
Expediente: E-01101-2017-000843-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'atribució temporal de funcions del lloc de treball de lletrat major.
Expediente: E-01101-2017-000728-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del capítol I al capítol II.
Expediente: E-01101-2017-000861-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016, relatiu a la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació en l'exercici faller 2014/2015.
Expediente: E-01904-2016-000411-00 - Aprovat
0090 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar instruccions per a l'harmonització i homologació de les entitats del sector públic local en matèria de convenis.
Expediente: E-00601-2017-000013-00 - Aprovat