2017-05-10 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
10-05-2017
Hora:
18:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de setembre de 2016.
Aprovat
0002 - Entitats que la Comissió Permanent proposa per a la seua incorporació al Consell. Aprovació si és el cas pel Ple.
Aprovat
0003 - Presentació i aprovació si és el cas de les propostes de les tres comissions de Treball de la Comissió Permanent al Ple del Consell.
Aprovat
0004 - Informació sobre el disseny i elaboració del Programa de Cooperació i Educació per al Desenrotllament i Programa de Migració i Refugi.
Quedar assabentat
0005 - Informació sobre les gestions realitzades respecte a la futura obertura de l'Espai Intercultural.
Quedar assabentat
Precs i preguntes.
0006 - Delegació en la Comissió Permanent de comunicacions o manifestacions en nom del Consell, per delegación d'aquest.
Aprovat