2017-01-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-01-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE ENERO DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de gener de 2017.
Aprovat
0002 - MOCIÓ d'alcaldia sobre instal·lació de plaques en el saló consistorial i en la Llotja de Mercaders commemoratives de les reunions de les Corts espanyoles.
Expediente: E-00401-2016-000042-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir als grups polítics municipals l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2017.
Expediente: E-00201-2017-000003-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 72/14, interposat contra la fixació, amb caràcter provisional, del cànon de l'any 2013 corresponent al contracte de concessió de l'aparcament públic subterrani del carrer d'Alfons Verdeguer.
Expediente: E-00501-2014-000119-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2016.
Expediente: E-04302-2017-000001-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament interí com a subaltern.
Expediente: E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar el punt Octau de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
Expediente: E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el punt Primer i deixar sense efecte el punt Quint de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
Expediente: E-01101-2016-001925-00 - Aprovat
0010 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació per a una nova agència de lectura al barri de la Trinitat, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000129-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació amb el contracte del servici d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2015-000064-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la recuperació d'una vivenda municipal situada al carrer de Guillem Escrivà.
Expediente: E-05302-2016-000431-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa iniciar procediment contradictori d'imposició de possibles penalitats contra la UTE Vodafone ONO, SAU i Vodafone España, SAU, per incompliment del contracte de prestació dels servicis de telecomunicacions de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa reconéixer interessos en execució de Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 24/15.
Expediente: E-01305-2013-000472-00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 100040.
Expediente: E-01305-2014-000391-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL, per la certificació de novembre de 2016 del contracte de 'Control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal a les vies i camins del terme municipal de València'.
Expediente: E-01801-2016-005257-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de la UTE Control Gestión Tráfico, per la certificació de desembre de 2016 del contracte de 'Control de la contracta de gestió intel·ligent del trànsit'.
Expediente: E-01801-2016-005342-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2017.
Expediente: E-01903-2017-000003-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar la sol·licitud de revisió de preus del contracte de concessió administrativa d'obra pública per a la construcció i explotació del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2016-000174-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la Diputació Provincial de València una ajuda econòmica per a la restauració del patrimoni moble.
Expediente: E-01905-2017-000008-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2017 al Palau de Congressos de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2017-000001-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització d'alumnat d'educació infantil de primer cicle en l'escola infantil municipal de Pinedo.
Expediente: E-02101-2016-000378-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la concessió d'ajudes per a material escolar de l'alumnat del segon cicle d'educació infantil, curs 2016/2017.
Expediente: E-02101-2016-000460-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per Proyecto Hombre i ASIEM dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a l'allotjament i manutenció de persones immigrants.
Expediente: E-02201-2016-000209-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2015-Fase II'.
Expediente: E-02701-2015-000539-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa rectificar l'acord d'encàrrec a Aumsa de la redacció del planejament del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000219-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar el gasto plurianual de l'encàrrec a Aumsa de l'assistència tècnica per a la gestió urbanística del PGOU.
Expediente: E-03001-2016-000230-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les quotes municipals 1 i 2 de la reparcel·lació de 'Músic Chapí'.
Expediente: E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració en relació amb la finca núm. 1-A del projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
Expediente: E-03103-2016-000079-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració en relació amb la finca núm. 1-B del projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
Expediente: E-03103-2016-000080-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració en relació amb la finca núm. 1-C del projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
Expediente: E-03103-2016-000081-00 - Aprovat
0033 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el gasto plurianual corresponent al projecte 'Modificació planejament PEPRI i UE12 del Carme'.
Expediente: E-03502-2016-000007-00 - Aprovat
0034 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar una transferència de capital a favor d'Aumsa destinada a l'adquisició d'immobles al centre històric.
Expediente: E-03502-2016-000027-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2017-000005-00 - Aprovat
0035 - PRECS I PREGUNTES
0036 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una oficiala de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000005-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000006-00 - Aprovat
0038 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000144-00 - Aprovat
0039 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa entendre retirada l'oferta formulada per Formación Castilla y León, SL, i requerir la tercera oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
0040 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000093-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors materials advertits en el temari de la borsa de treball d'arquitectes tècnics/ques.
Expediente: E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en el temari de la borsa de treball d'arquitectes.
Expediente: E-01101-2016-002012-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa rectificar un error material advertit en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2016, sobre concessió d'ajudes municipals al lloguer social 2016.
Expediente: E-03910-2016-000003-00 - Aprovat
0044 - MOCIÓ d'alcaldia-presidència. Proposa aprovar un Pla-Programa d'harmonització i homologació aplicable a les entitats del sector públic local.
Expediente: E-00400-2017-000001-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'intendent/a de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000301-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000302-00 - Aprovat