2016-12-01 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
01-12-2016
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de novembre de 2016.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització per finalització de contracte de personal adscrit al programa Eurodisea 2016.
Expediente: E-01101-2016-000388-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal adscrit al pla d'ocupació 'Treball València Activa Emplea 2016'.
Expediente: E-01101-2016-000758-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2016-000800-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap secció (TD) en el Servici d'Energies Renovables i Canvi Climàtic.
Expediente: E-01101-2016-001836-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalterns/es per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-001834-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una biòloga per al Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2016-001864-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de gratificacions per servicis extraordinaris a determinat personal de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001250-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats en el Palau de l'Exposició el passat mes de juny.
Expediente: E-01101-2016-001251-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa inadmitir, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la base segona, epígraf b, per al torn lliure de la convocatòria per a proveir huit places d'intendent/a principal Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001131-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer del Riu Cabriol i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000446-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago, núm. 8 baix-detra i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000447-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago núm. 8 baix-esquerra i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000448-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer de Godofredo Ros i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000452-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat a la travessera de Pinedo a la Mar i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000459-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer d'Utiel i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000460-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de dos places d'aparcament per a vehicles oficials situades en l'aparcament 'Oeste-Parcent' situat a la plaça de la Ciutat de Bruges i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000476-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part de la terrassa de l'edifici situat al carrer de Xàtiva (antena policia) i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000484-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de la terrassa de l'edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora (antena policia) i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000485-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal l'edifici oficines municipals en l'avinguda d'Aragó amb codi 1.E3.06.050, i donar d'alta els immobles per a xarxa viària, espais lliures i dret d'aprofitament urbanístic adjudicats en el Projecte de Reparcel·lació Forçosa de la Fase 1 de la Zona A 'Antic Mestalla'.
Expediente: E-05303-2016-000153-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de International Business Machines, SA.
Expediente: E-00801-2016-000195-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de la Universitat CEU Cardenal Herrera.
Expediente: E-01902-2016-000122-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó en concepte de prestació del servici de gestió, informació i animació en els Centres Municipals de Joventut durant el mes d'octubre de 2016.
Expediente: E-01902-2016-000236-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament a favor de la mercantil Domo Studio Consultores Urbanistas, SLP, corresponent a l'execució de Sentencia dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 de València.
Expediente: E-01903-2010-000216-00 - Aprovat
0025 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre El Musical corresponent al primer trimestre de 2017.
Expediente: E-01905-2016-000248-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar recurs de reposició contra acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2016 sobre concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el gasto d'arrendament dels locals situats al carrer dels Carters i al carrer del Reverend Josep Noguera per a l'any 2017.
Expediente: E-02101-2016-000498-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb 'Sant Joan de Déu Serveis Socials València' per al desenvolupament d'un programa d'atenció social dirigit a persones sense sostre i no domiciliades.
Expediente: E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Sant Joan de Déu Serveis Socials València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i no domiciliades.
Expediente: E-02201-2016-000185-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació 10 sentits i la participació en la celebració de la V edició del 'Festival 10 sentits'.
Expediente: E-02201-2016-000439-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni amb la Universitat de Vàlencia per a la realització del programa de beques 'Juan Castello-Universitat de València' per a estudiants universitaris de països en desenvolupament que cursen estudis oficials.
Expediente: E-02201-2016-000447-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a fer front a les ajudes d'emergència durant els mesos de novembre i desembre del 2016.
Expediente: E-02201-2015-000547-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de les clàusules sexta i dècima del conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament de València i Cáritas Diocesana de València, per a dur a terme el programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tràfic de persones en els carrers de la ciutat de València (Jere-Jere), any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000370-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE VM13 Vareser-Monrabal, corresponent a la factura d'octubre de 2016 relativa al contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2011-000424-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sonilight SL per serveis de so i il·luminació en el concert de col·laboració amb motiu del 'Dia Mundial de l'Alzheimer'.
Expediente: E-02201-2016-000496-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'Associació Espanya amb ACNUR per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària d'emergència 'Accés a necessitats bàsiques essencials per a població desplaçada interna a Iraq'.
Expediente: E-02227-2016-000124-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Geroresidencias per la gestió integral de 30 places en Centre de Dia per a Persones Majors Dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000211-00 - Aprovat
0038 - SERVICIO DE SANIDAD. Proposa reconeixer l'obligacióde de pagament a favor de diverses empreses per serveis prestats en relació a les campanyes publicitàries del 'Pla Colonial Felí' i 'No l'Abandones'.
Expediente: E-02401-2016-002138-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte del Projecte Tercer Mòdul de 50.000 m3 en la Planta Potabilitzadora El Realón.
Expediente: E-02701-2014-000030-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat contra Resolució núm. SM-2470, de 11 de desembre de 2015.
Expediente: E-02701-2015-000191-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora El Realón (2a fase)'; i encarregar la seua execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2015-000519-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus aplicable a la conservació de la gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament 2016.
Expediente: E-02701-2016-000457-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa atorgar la conformitat per a tramitar l'increment de l'aportació municipal a la Fundació Comunitat Valenciana del Pacte per a l'ocupació 2016.
Expediente: E-02902-2016-000094-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000977-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de condicionament en els carrers Sant Salvador-del Caroig.
Expediente: E-03301-2016-000053-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa inadmitir a tràmit la modificació puntual del PGOU, relativa a canvi d'ús d'un solar qualificat com dotacional a ús dotacional múltiple privat en el carrer Major i carrer Alt del Mar de Natzaret.
Expediente: E-03001-2016-000128-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental territorial estratègic en l'àmbit de l'estudi de detall de la parcel·la núm 6 del Campus de Tarongers.
Expediente: E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
0048 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1360, de 6 d'abril de 2016, relativa a la denegació de llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici situat al carrer de Cervantes.
Expediente: E-03501-1997-000312-00 - Aprovat
0049 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra Resolució SM-2465 de 10 de desembre de 2015.
Expediente: E-03501-2004-000897-00 - Aprovat
0050 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil situada en el carrer de Moratín.
Expediente: E-03501-2009-000558-00 - Aprovat
0051 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat en diversos mitjans publicitaris.
Expediente: E-04103-2016-000086-00 - Aprovat
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa encarregar a Aumsa l'explotació de l'aparcament de la plaça de la Reina i aprovar l'atorgament d'autorització demanial.
Expediente: E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
0053 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació d'octubre de 2016, per la gestió del servici públic estacionament de vehicles en via pública davall control horari a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2016-004922-00 - Aprovat
0054 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar la constitució de la Comissió per a l'estudi i aplicació del desenvolupament de la carrera professional a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000022-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servici com a cap de secció adjunta a cap de servici (TD), en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2016-001890-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servici com a secretària de Junta Municipal de Districte (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal Marítim.
Expediente: E-01101-2016-001891-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2016-001567-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
Expediente: E-01101-2016-001928-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Ministeri de Defensa en concepte de compensació de costos de Seguretat Social, corresponent a empleats municipals, reservistes voluntaris.
Expediente: E-01101-2015-000179-00 - Aprovat
0061 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació a favor d'Iberdrola Comercialización de Último Recurso SA pel subministrament elèctric en baixa tensió en edificis i dependències municipals durant els mesos de juny a octubre de 2016.
Expediente: E-01201-2016-000702-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa corregir un error en el conveni de col·laboració amb la Diputació per a l'actuació de 'Rehabilitació del xalet del carrer Aben al-Abbar'.
Expediente: E-01201-2016-000609-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una rectificació en l'acord número 23 de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2016 i autoritzar i disposar el gasto derivat del contracte del servici de conservació i manteniment dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del Projecte Europeu Carismand, aprovar el projecte de gasto i la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2016-004673-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del Projecte Europeu HASP i la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2016-006545-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària greu.
Expediente: E-01404-2016-000128-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'ONG Jarit Associació Civil, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2015-000248-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar definitivament la liquidació del contracte de concessió de l'immoble de propietat municipal denominat Piscina València i la indemnització per danys i perjuís.
Expediente: E-01903-2015-000060-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes esportius en la ciutat de València per entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E-01903-2016-000368-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa la cessió temporal a precari a la 'Fundació Turisme València Convention Bureau' de l'ús del local quiosc, situat en l'esplanada de plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-01909-2016-000042-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses associacions.
Expediente: E-02201-2016-000305-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a l''Associació d'Estudis de Cant d'Estil' relativa a l'activitat 'Concert de Cant d'Estil' organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000406-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a Catering Ruzafa, SL, relativa a l'activitat 'Itinerari Cicle-Passeig Castellar i l'Oliveral' organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000407-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Servici.
Expediente: E-02410-2016-000070-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar recurs de reposició i iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03103-2014-000035-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació en concepte de preu just per l'expropiació de dos parcel·les situades entre els carrers Senda del Secanet i de Crisòstom Martínez.
Expediente: E-03103-2010-000017-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte tècnic de condicionament de pavimentació en itineraris per als vianants en els barris de Patraix i Tres Forques.
Expediente: E-03301-2016-000124-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa ampliar el termini de tancament comptabilitat i liquidació del Presupost municipal de 2016 respecte a les obres situades al carrer del Pintor Joan Miró i carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03301-2016-000205-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de redisseny i actualització del portal web oficial de l'Ajuntament de València, i convocar procediment obert per a l'adjudicació del referit contracte, així com aprovar els plecs de condicions de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació.
Expediente: E-04101-2016-000139-00 - Aprovat
0080 - MOCIÓN de Alcaldía-Presidencia. Proposa modificar les normes i terminis per a operacions de tancament de la comptabilitat i liquidació del Presupost municipal de 2016.
Expediente: E-00400-2016-000018-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de diversos subalterns/es, una auxiliar de servicis i un auxiliar d'oficis.
Expediente: E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2016-000332-00 - Aprovat