2016-11-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-11-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 17 i 18 de novembre de 2016, respectivament.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa substitucions de personal en el pla d'ocupació 'València Activa Treball II 2016'.
Expediente: E-01101-2016-001490-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm CF-1935, que aprova la llista definitiva en la convocatòria per a constituir una borsa de treball de tècnics/es de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2016-001786-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió de patrimoni històric i cultura per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2016-001060-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tretze tècnics/ques mitjans/es de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-001679-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'una tècnic auxiliar de servicis socials per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-001773-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2016-001775-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un técnic auxiliar de delinieació per al Servici de Servicis Centrals Tècnics..
Expediente: E-01101-2016-001840-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-001832-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'inspecció coordinació (DE-N1-F1), referència núm. 6910, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2016-001557-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de servici en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2016-001794-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 5928, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2016-001547-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1348 en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2016-001554-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic superior AG, ref. 7544, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2016-001824-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors, classificar les proposicions i requerir a l'oferta econòmicament més avantatjosa previ a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destí a la Policia Local, classificar les proposicions i requerir a l'oferta econòmicament més avantatjosa previ a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000086-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria del Teatre El Musical.
Expediente: E-04101-2016-000162-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs amb destinació a alcaldia de poble.
Expediente: E-05302-2016-000471-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer de Barcelona amb destinació a alcaldía de poble.
Expediente: E-05302-2016-000473-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet amb destinació a biblioteca.
Expediente: E-05302-2016-000474-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de locals adscrits al Servici d'Educació i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-05302-2016-000529-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el gasto anual de l'arrendament d'uns locals situats al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05302-2016-000531-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de la Glòria.
Expediente: E-05305-2011-000054-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de reversió d'una parcel·la situada a la partida de Malilla per extinció del dret en haver-se declarat la seua caducitat.
Expediente: E-05305-2016-000010-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa desestimar la petició d'abonament d'una subvenció sol·licitada per Encom Games, SL.
Expediente: E-00202-2016-000044-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, per mitjà del procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a HP Printing and Computing Solutions, SLU, el subministrament d'equipament hardware divers.
Expediente: E-00801-2016-000184-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.
Expediente: E-00801-2016-000194-00 - Aprovat
0028 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), l'objecte del qual és la formació de personal en el terreny de l'anàlisi estadístic de la informació d'interés municipal.
Expediente: E-00810-2016-000088-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit destinat al contracte de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per al subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial, danys i responsabilitat civil i d'accidents per actes festius organitzats per l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2014-000001-00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 34/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2013-000447-00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00103 2014 702.
Expediente: E-01305-2014-000094-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 42728.
Expediente: E-01305-2014-000189-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, destinada al Projecte 'Forensor', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2016-004795-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota de finançament de prima d'assegurança del proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-01401-2016-007390-00 - Aprovat
0038 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa deixar sense efecte la proposta de gasto núm. 2016/3472, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016.
Expediente: E-01501-2016-000271-00 - Aprovat
0039 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al pagament per la prestació dels servicis musicals d'un tenor amb motiu del concert oferit per la Banda Municipal, així com de diversos servicis a desenvolupar en distints espais museístics i monuments de la ciutat.
Expediente: E-01601-2016-000029-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de redacció del pla d'emergència per a la patinada del dia 18 de setembre de 2016 en la Setmana de la Mobilitat.
Expediente: E-01801-2016-004303-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Ambulancias Aimos, SL, corresponent a la prestació de servicis sanitaris (ambulàncies) per a la patinada del dia 18 de setembre de 2016 en la Setmana de la Mobilitat.
Expediente: E-01801-2016-004304-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó.
Expediente: E-01902-2016-000217-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Juventud.
Expediente: E-01902-2016-000218-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de l'esdeveniment esportiu 'València Triatló 2016'.
Expediente: E-01903-2016-000196-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000365-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la cancel·lació de la hipoteca per amortització del préstec per a adquisició de local destinat a casal faller, sol·licitada per l'Associació Cultural Falla Dr. Serrano-Carlos Cervera-Clero.
Expediente: E-01904-2016-000587-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2016-000246-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions.
Expediente: E-02000-2016-000130-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, corresponent a factures del proppassat mes de setembre emeses en concepte de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2016-001161-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris de la Xarxa Llibres 2016-2017.
Expediente: E-02101-2016-000397-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2016 a favor de diverses entitats.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Futbolistes del València per a l'execució del projecte 'Escol·la de futbol als poblats Marítims'.
Expediente: E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvenció en el marc de la convocatòria de sensibilització social a favor de la Creu Roja. Any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració entre la Universitat de València-Estudi General i l'Ajuntament de València per a la investigació social local.
Expediente: E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'octubre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000490-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003291-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000208-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases de la convocatòria 2016 del Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Patraix i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-02301-2016-000369-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el text del 'Protocol General de Col·laboració entre l'Àrea de Govern de Participació Ciutadana, Transparència, i Govern Obert de l'Ajuntament de Madrid i l'Àrea de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l'Ajuntament de València', per a la col·laboració en la posada en marxa del model de participació ciutadana en el municipi de València.
Expediente: E-02301-2016-000396-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el conveni amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la província de València.
Expediente: E-02401-2016-002277-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació del tercer pagament a favor de les persones beneficiàries del programa 'La meua primera experiència laboral' 2016.
Expediente: E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'empresa Grupo Eulen per a la intermediació i inserció laboral.
Expediente: E-02902-2016-000806-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'abonar l'IVA referit a l'expropiació de tres reserves d'aprofitament.
Expediente: E-03103-2013-000022-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Algar de Palancia.
Expediente: E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al tercer trimestre de l'any 2016.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0067 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Arquitectura i Urbanisme Singularq, SLP, i de Vareser 96, SL.
Expediente: E-03501-2016-001008-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gecival, SL, per la prestació del servici de treballs de coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un depòsit estanc per a aigües residuals en el Centre de Visitants del Racó de l'Olla.
Expediente: E-03602-2015-000188-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres de 'Remodelació del jardí a l'avinguda del Doctor Ruiz i Comes confluència amb el camí del Tremolar a la pedania de Castellar'.
Expediente: E-04001-2016-000754-00 - Aprovat
0070 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de tres factures a favor de diverses empreses.
Expediente: E-04103-2016-000085-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- AE. Proposa aprovar la modificació dels preus públics pels servicis dels centres gerontològics comunitaris municipals per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000020-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - ALCALDIA. Proposa aprovar l'ampliació del nombre de suplents en les meses de contractació.
Expediente: E-00601-2015-000047-00 - Aprovat
0073 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar la Carta de Servicis del Servici de Cementeris.
Expediente: E-00207-2016-000020-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Xarxa.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya.
Expediente: E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament de combustible i al servici de telefonia.
Expediente: E-01201-2016-000670-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000235-00 - Aprovat
0077 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, exercici 2016, dirigit a fomentar la labor cultural i musical que realitzen.
Expediente: E-01601-2016-000013-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una ajuda econòmica per al finançament parcial dels gastos del Conservatori Municipal José Iturbi.
Expediente: E-02101-2016-000473-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de una subvenció a favor de Moviment per la Pau-MPDL.
Expediente: E-02227-2016-000101-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Verde sobre Negro, CB, corresponent a la confecció d'una lona al·lusiva al Dia Internacional de les Persones Majors.
Expediente: E-02224-2016-000162-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Píndaro Sports, SL, en concepte de subministrament de material per a la realització del Dia Internacional de les Persones Majors.
Expediente: E-02224-2016-000176-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Viajes Transvía Tours, SL, per el servici de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000212-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental, territorial i estratègic de la revisió de l'ordenació a l'àmbit del nucli històric de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa ampliar els terminis de tancament del Pressupost 2016 per a obres en les voreres del carrer de Salvador Perles i d'urbanització al carrer de la República de Romania.
Expediente: E-03301-2016-000205-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament en pràctiques d'oficials de bombers/es.
Expediente: E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de les bases d'intendent/a principal i inspector/a de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000296-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat flauta.
Expediente: E-01101-2016-001905-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars de patrimoni històric i cultura per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2016-001611-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'una coordinadora artística per al Teatre El Musical.
Expediente: E-01101-2016-001136-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'un comissionat especial de l'Ajuntament per a la 'Capital Mundial de l'Alimentació per a l'any 2017'.
Expediente: E-01101-2016-001901-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits per transferència interna del capítol I.
Expediente: E-01101-2016-001725-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar i autoritzar el gasto del Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000157-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Jarit de València.
Expediente: E-01904-2016-000352-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Villanueva de Castellón-Horticultor Galán.
Expediente: E-01904-2016-000422-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Conchita Piquer-Monestir de Poblet.
Expediente: E-01904-2016-000423-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Falla Puebla de Valverde-II República.
Expediente: E-01904-2015-000541-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2015-000543-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Pare Viñas-Agustín Lara.
Expediente: E-01904-2015-000561-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla l'Alguer-Enginyer Rafael Janini.
Expediente: E-01904-2015-000563-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Falla Gran Via Ramón y Cajal-Pintor Benedito (plaça d'Espanya).
Expediente: E-01904-2015-000633-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Ferros-Joan Baptista Perales.
Expediente: E-01904-2015-000637-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2016-001127-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la denúncia formulada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües per la qual manifesta la seua voluntat de no prorrogar el conveni d'1 de gener de 1997.
Expediente: E-02701-1996-000846-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de personal administratiu.
Expediente: E-01101-2016-001726-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional d'auxiliars administratius/es per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2016-001867-00 - Aprovat
0106 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2 de desembre al día 1 de desembre de 2016.
Aprovat