2016-11-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-11-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de novembre de 2016.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2016-000006-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs PA núm. 170/16, interposat contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2016-000280-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 429/15, sobre sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2016-000279-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 46/16, interposat contra la imposició de sanció per exercir la venda ambulant sense autorització municipal.
Expediente: E-00501-2016-000281-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària d'un lloc de treball en el Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001537-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de l'adscripció orgànica de llocs de treball vacants.
Expediente: E-01101-2016-001700-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2016-001610-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2016-001755-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 713, en la Delegació de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
Expediente: E-01101-2016-001779-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional al lloc de treball d'inspector bombers (DEB-PH-NFB), referència núm. 6832, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2016-001709-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'inspector cap Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències (TD), en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2016-001710-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert celebrat per a contractar l'adquisició de vivendes al terme municipal de València, a excepció de les vivendes incloses a l'àmbit d'aplicació de les normes transitòries d'urgència aplicables a l'àmbit ordenat per l'Homologació modificativa i el PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-04101-2016-000160-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte derivat de l'acord marc per a la prestació del servici de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular, respecte als servicis de titularitat de l'Ajuntament.
Expediente: E-04101-2016-000202-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte la cessió a precari del local municipal situat al carrer d'en Bou.
Expediente: E-05301-1994-000166-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns diverses parcel·les inventariades, aportades i substituïdes per les resultants adjudicades en el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució en sòl urbà 'Carrer del Brasil' que es donen d'alta.
Expediente: E-05303-2015-000042-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una servitud de pas i ús públic de diverses illes de cases del pla parcial sector I Ademús a l'avinguda de les Corts Valencianes.
Expediente: E-05303-2015-000095-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar les al·legacions formulades en relació amb l'ocupació d'unes propietats municipals situades a l'avinguda de les Tres Creus.
Expediente: E-05304-2014-000048-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió d'ús de locals inclosos en el catàleg de locals lliures de titularitat municipal a associacions i entitats privades sense ànim de lucre (1a convocatòria).
Expediente: E-05304-2016-000061-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2017 del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i l'entitat pública empresarial Red.es, per a la prestació transitòria del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
Expediente: E-00801-2009-000012-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2016 pel qual es va aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Finances i el Col·legi Oficial d'Administradors de Finques.
Expediente: E-00801-2015-000001-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte firmat amb IBM España, SA, per a la prestació de diversos servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2016-000067-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Global Rosetta, SL, en concepte de servicis informàtics d'operació de l'ordinador central.
Expediente: E-00801-2016-000190-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2016, sobre imposició d'una penalitat a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, per incompliment del contracte per a la prestació dels servicis postals.
Expediente: E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables diverses fotocopiadores i màquines d'escriure.
Expediente: E-01201-2016-000455-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-01201-2016-000581-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'unes factures emeses per Degeser Demoliciones, SL.
Expediente: E-01201-2016-000657-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-01201-2016-000682-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 14564.
Expediente: E-01305-2015-000067-00 - Aprovat
0030 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Edifesa Obras y Proyectos, SA, corresponent a la certificació núm. 9 de les obres de construcció de dos naus auxiliars en el Parc Central de Bombers.
Expediente: E-01501-2016-000369-00 - Aprovat
0031 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses.
Expediente: E-01601-2016-000031-00 - Aprovat
0032 - BANDA MUNICIPAL. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València amb destinació a l'organització de certàmens de bandes de música i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01601-2016-000032-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes d'agost del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2016-004127-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes de setembre del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2016-004557-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Idiomes de la Comunitat Valenciana (ACEICOVA), per a afavorir l'aprenentatge d'idiomes dels jóvens.
Expediente: E-01902-2016-000202-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una segona subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2016-000371-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim, per a sufragar els gastos de 'La Gesta del Mío Cid' Ambaixades-Desembarcament 2016.
Expediente: E-01904-2016-000358-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa de les subvencions per a la il·luminació amb motiu de les festes falleres 2016 sol·licitades per diverses comissions falleres.
Expediente: E-01904-2016-000368-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció per a la il·luminació amb motiu de les festes falleres 2016 sol·licitada per una comissió fallera.
Expediente: E-01904-2016-000369-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Falles de Secció Especial per a sufragar els gastos de la XVII edició de l'esdeveniment 'Una festa per a tots'.
Expediente: E-01904-2016-000533-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2017 i part de l'any 2018.
Expediente: E-01904-2016-000593-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa donar la conformitat a l'aprovació de subvencions a favor de diverses entitats.
Expediente: E-01905-2016-000158-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una ordre de pagament a justificar en relació amb els premis literaris 'Ciutat de València', XXXIV edició.
Expediente: E-02000-2016-000013-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E-02000-2016-000084-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2016 a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
Expediente: E-02000-2016-000087-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
Expediente: E-02000-2016-000111-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2016 a favor de la Fundació Chirivella Soriano.
Expediente: E-02000-2016-000115-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures derivades d'exposicions.
Expediente: E-02001-2016-001201-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa estimar diversos recursos de reposició relatius al xec escolar 2016/2017.
Expediente: E-02101-2016-000511-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes d'octubre del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'octubre del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja per a la intervenció social a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003377-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Apip-Acam i l'Associació Alanna per a l'execució del programa 'València Inserix'.
Expediente: E-02201-2014-000754-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Valenciana de la Caritat, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i gestió del menjador social 'Santa Cruz de Tenerife'.
Expediente: E-02201-2014-000823-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació AD Gentes del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2014.
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Cáritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa d'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per FAGA Comunitat Valenciana del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Sant Joan de Déu relativa a les subvencions concedides a entitats pertanyents a les meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Espanya amb Acnur per al desenvolupament del 'Pla d'acció Un-i-Món: Observatori de Refugi'.
Expediente: E-02201-2015-000182-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2016-000182-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Cáritas Diocesana de València, relativa al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, la Delegació del Govern en la Comunitat València i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució als carrers de la ciutat de València. Any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000370-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de setembre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000436-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per l'Ocupació.
Expediente: E-02201-2016-000445-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2016-000483-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes d'octubre del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2016-000485-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Talloastur, SL, en concepte de subministrament de cartells de fusta.
Expediente: E-02201-2015-000031-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir subvencions a favor de diversos centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000049-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases de la convocatòria del Concurs de Betlems de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2016-000381-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura emesa per Agricultura Ecológica corresponent a l'organització i execució del taller sobre Sistemes Participatius de Garantia (SPG).
Expediente: E-02310-2016-000173-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Lokímica, SA, corresponent a les factures dels passats mesos de maig i juny per la prestació del servici de control de plagues al municipi de València.
Expediente: E-02401-2015-002700-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Modepran, corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre per la prestació de servicis de gestió del nucli zoològic municipal de València.
Expediente: E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2015-000497-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2015-000705-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar el gasto de les revisions de servicis de 2016.
Expediente: E-02801-2016-001140-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa formular requeriment previ a l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), sobre revocació de resolució.
Expediente: E-02801-2016-001249-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes d'octubre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2016-000435-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000464-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000534-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000133-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000973-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat en l'àmbit de la modificació puntual del pla general relativa al canvi d'ús d'un edifici situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de la Diputada Clara Campoamor i de Peníscola.
Expediente: E-03103-2014-000013-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a la certificació del proppassat mes de setembre del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2016-000232-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de remodelació del jardí a la plaça de Joaquín Dualde.
Expediente: E-04001-2016-000472-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres d'enjardinament i condicionament de l'accés en el carrer de Juan Bautista Pastor-Borbotó (2a fase).
Expediente: E-04001-2016-000673-00 - Aprovat
0088 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat en el cas que la Unesco declare les Falles de València com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Expediente: E-04103-2016-000081-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa interposar recurs de reposició contra la liquidació provisional rectificatoria de la taxa de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal de l'exercici 2014.
Expediente: E-04301-2016-000418-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa interposar recurs de reposició contra la liquidació provisional rectificatoria de la taxa de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal de l'exercici 2016.
Expediente: E-04301-2016-000417-00 - Aprovat
0091 - UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el cessament del director de l'organisme autònom municipal Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2016-000031-00 - Aprovat
0092 - UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el nomenament de directora de l'organisme autònom municipal Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2016-000032-00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa una auditoria sobre l'actuació econòmica i financera del Palau de Congressos dels exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015.
Expediente: E-00407-2016-000014-00 - Aprovat
0093 - PRECS I PREGUNTES
0094 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000043-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer el canvi de denominació i de domicili social de l'empresa Hewlett-Packard Española, SLU, que es passa a denominar HP Printing and Computing Solutions, SLU.
Expediente: E-00801-2016-000050-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0097 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València per a l'actuació 'Rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar'.
Expediente: E-01201-2016-000609-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 464, de 16 d'agost de 2016.
Expediente: E-01404-2016-000088-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000227-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la formulació d'observacions i suggeriments a l'avantprojecte 'Augment capacitat i millores funcionals V-30'.
Expediente: E-01801-2016-004515-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa estimar la sol·licitud presentada per Demmero Group 21, SL, d'ampliació del termini per a la presentació del projecte d'execució d'obres en Piscina València.
Expediente: E-01903-2016-000378-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2016-000135-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria per al 2016 del I Concurs de Contes de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2016-000379-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2016, sobre expropiació de dos parcel·les situades als carrers del Rosari i de l'Emparament.
Expediente: E-03103-2011-000068-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de joventut, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2016-000025-00 - Aprovat