2016-10-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-10-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 d'octubre de 2016.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en concepte d'aportacions corresponents als exercicis 2014, 2015 i 2016.
Expediente: E-00201-2016-000045-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria dels Recursos PO núm. 32/15 i acumulat PO núm. 71/15, interposats contra la denegació de la certificació d'acte presumpte per a la legalització d'una caseta d'apers i unes obres de reforma.
Expediente: E-00501-2016-000251-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Procediment per a la Protecció dels Drets Fonamentals núm. 165/16, sobre suspensió provisional de funcions.
Expediente: E-00501-2016-000256-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de juliol a desembre de 2014.
Expediente: E-04401-2016-000045-00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000039-00 - Aprovat
0007 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000040-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-1440, de 21 de juny de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000699-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2439.
Expediente: E-01101-2016-001370-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2339.
Expediente: E-01101-2016-001509-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de Coordinació Tècnica Mitjana (TD), referència núm. 8173, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2016-001402-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap secció (M) (TD), referència núm. 1451, en el Servici de Mobilitat Sostenible, Secció Regulació de la Circulació.
Expediente: E-01101-2016-001404-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de tres psicòlegs/gues en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-001464-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per a la Delegació de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
Expediente: E-01101-2016-001489-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-001492-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-001559-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol de 2016, d'adjudicació del contracte per a la gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la zona esportiva de Piscina València.
Expediente: E-04101-2014-000087-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria de la Central de Policia Local de València.
Expediente: E-04101-2016-000052-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el 'Projecte modificat d'execució d'infraestructures per al sistema de vídeo vigilància i comunicació per veu en els jardins del Túria'.
Expediente: E-04101-2016-000152-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Algoritmos Procesos y Diseños, SA, el subministrament d'equipament hardware divers.
Expediente: E-00801-2016-000158-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Informática El Corte Inglés, SA, el subministrament d'equipament hardware divers.
Expediente: E-00801-2016-000162-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota finançament prima d'assegurança del proppassat mes de setembre.
Expediente: E-01401-2016-006692-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
Expediente: E-01801-2016-004215-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016, de concessió dels premis del Concurs de Falles Experimentals Infantils i Falles Experimentals 2016.
Expediente: E-01904-2016-000261-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2016-000328-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir subvencions a determinades comissions per a la construcció dels monuments de l'exercici faller 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir subvencions a determinades comissions per a la construcció dels monuments de l'exercici faller 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000367-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el pagament que cal justificar del jurat de la Comissió Tècnica Valoradora en la convocatòria d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2016.
Expediente: E-01905-2016-000188-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Neptuno al Sol, SL.
Expediente: E-01905-2016-000198-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria i bases del Premi Senyera d'Art, modalitat escultura 2016.
Expediente: E-02001-2016-000274-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes de juliol en concepte de seguretat en els museus i monuments.
Expediente: E-02001-2016-001085-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes d'agost en concepte de seguretat en els museus i monuments.
Expediente: E-02001-2016-001024-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de setembre del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat relativa a la subvenció concedida en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació relativa a la subvenció concedida per al desenvolupament d'un programa educatiu d'igualtat, conciliació i prevenció de la violència contra les dones en els centres educatius de la ciutat.
Expediente: E-02201-2015-000397-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de setembre del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2016-000432-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Encuentro Urbano, SL, en concepte de gastos de difusió del programa 'València Conviu'.
Expediente: E-02224-2016-000142-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2016-000158-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alliberar un crèdit autoritzat, disposat i pendent de document d'obligació a favor d'Emivasa.
Expediente: E-02701-2014-000005-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la concessió d'una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Actuacions en matèria d'infraestructures crítiques. Planta potabilitzadora del Realó d'abastiment d'aigua potable de la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2014-000527-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa exercitar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici de les dependències fúnebres i arreplegada de cadàvers judicials.
Expediente: E-02802-2016-000370-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de setembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2016-000375-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp II 2015 Ajuntament de València.
Expediente: E-02902-2015-000213-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp III 2015 Ajuntament de València.
Expediente: E-02902-2015-000215-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies formulades en el programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral' 2016.
Expediente: E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada del PAA als carrers de Rafael Tenes Escrich i del Miniaturista Messeguer.
Expediente: E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Santa Isabel.
Expediente: E-03103-2013-000006-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Betxí.
Expediente: E-03103-2014-000009-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres d'urbanització al carrer d'Atzeneta.
Expediente: E-03301-2016-000109-00 - Aprovat
0050 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-317, de 16 de juliol de 2015, sobre denegació de llicència de legalització d'obres.
Expediente: E-03501-2014-000030-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de remodelació del jardí al carrer de Ramón de Castro.
Expediente: E-04001-2016-000475-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte de les obres d'enjardinament a l'antic camí de Farinós, entre els carrers de Sant Columbà i de Masquefa.
Expediente: E-04001-2016-000616-00 - Aprovat
0053 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 32a modificació per transferència de crèdits per a interessos de demora.
Expediente: E-05501-2016-000058-00 - Aprovat
0053 - PRECS I PREGUNTES
0054 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries d'esta en diferents delegades i delegats.
Expediente: E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
0055 - ALCALDIA. Proposa avocar facultats de resoldre delegades.
Expediente: E-00601-2015-000113-00 - Aprovat
0056 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del Pla de Formació Contínua 2016 i regularitzar el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-00207-2016-000009-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar les bases i convocatòria de les ajudes València Activa Emprén 2016.
Expediente: E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar la subcontractació de les activitats subvencionades en l'àmbit del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2016-000183-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-02902-2016-000497-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament corresponent a la factura emesa en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'infraestructura.
Expediente: E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000166-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2016-001556-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2016-001605-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8225, en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
Expediente: E-01101-2016-001609-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 363, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-01101-2016-001627-00 - Aprovat
0066 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
Expediente: E-05501-2016-000057-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal d'Abastos i el gasto corresponent.
Expediente: E-02301-2016-000260-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la distribució del pressupost de la segona consulta ciutadana d'inversions en barris.
Expediente: E-02301-2016-000361-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de setembre.
Expediente: E-01201-2016-000614-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL, corresponent a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03801-2016-000441-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 421, en la Secretaria d'Àrea I.
Expediente: E-01101-2016-001617-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2016-000568-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa encarregar a la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció de la documentació de diversos projectes destinats al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2016-000031-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa publicar en el Butlletí Oficial de la Província la relació de sol·licituds presentades en la segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03910-2016-000012-00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar a la societat Plan Cabanyal-Canyameral, SA, la redacció del projecte bàsic 'Rehabilitació edifici oficina Pla Cabanyal-Canyamelar al carrer d'Empar Guillem, 4'.
Expediente: E-C1509-2016-000009-00 - Aprovat