2016-10-07 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-10-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de setembre de 2016.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 241/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000232-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 99/16, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000231-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 7, dictada en el Juí Verbal núm. 536/15, que desestima la reclamació interposada contra l'Ajuntament per al pagament de gastos comuns d'una vivenda.
Expediente: E-00501-2016-000227-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de gener a juny de 2014.
Expediente: E-04401-2016-000045-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de suboficials de bombers/es.
Expediente: E-01101-2014-001322-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar permuta entre agents de Policia Local.
Expediente: E-01101-2015-001113-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar permuta d'auxiliar administrativa de l'OAM Universitat Popular.
Expediente: E-01101-2016-000868-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de personal tècnic mitjà (JP1) (mestra educació primària), per renúncia com a personal tècnic mitjà (direcció col·legi) (MD-JP1), en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2016-001162-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (cap d'estudis) (JP1), referència núm. 1380, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2016-001399-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap secció adjunt cap servici (TD), referència núm. 8616, en el Servici de Gestió Urbanística, Secció Administrativa Expropiacions.
Expediente: E-01101-2016-001403-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2016-001491-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació del contracte per a l'execució de les obres 'Ampliació xarxa ciclista 2015'.
Expediente: E-04101-2015-000113-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de gasolines i gasoil A per al Parc Mòbil, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000051-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals i la instal·lació, manteniment i reparació de preses de xarxa.
Expediente: E-04101-2015-000097-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar la Resolució núm. Z-617, de 19 d'agost de 2016, d'adjudicació del servici de vint places en vivendes semitutelades per a immigrants.
Expediente: E-04101-2015-000154-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió a l'acord marc per al subministrament d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors de la Central de Contractació de l'Estat.
Expediente: E-04101-2016-000187-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-05302-2016-000136-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes d'agost derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
Expediente: E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València en l'àmbit de la democratització de les noves tecnologies 2016.
Expediente: E-00202-2016-000003-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la Guia del procediment del dret d'accés a la informació i la designació de la unitat responsable.
Expediente: E-00702-2016-000029-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals.
Expediente: E-01201-2016-000573-00 - Aprovat
0023 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci de Bombers de València relatiu a la cessió d'ús d'un autobraç extensible.
Expediente: E-01501-2016-000138-00 - Aprovat
0024 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Actividades de Mudanzas y Gestiones Operativas, SA, corresponent a la prestació del servici de trasllat de mobiliari i efectes.
Expediente: E-01501-2016-000246-00 - Aprovat
0025 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València per a l'any 2016.
Expediente: E-01601-2016-000001-00 - Aprovat
0026 - BANDA MUNICIPAL. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a l'Associació Cultural Falla General Barroso-Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: E-01601-2016-000013-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Penya Ciclista Campanar.
Expediente: E-01903-2016-000112-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2016-000132-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club Esportiu Podium.
Expediente: E-01903-2016-000297-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors d'Expojove 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000331-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades comissions per a la construcció dels monuments de l'exercici faller 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000365-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de la Fundació Turisme València Convention Bureau, en concepte d'ampliació de l'aportació econòmica 2016.
Expediente: E-01909-2016-000028-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió didàctica i dinamització cultural dels museus dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E-02001-2013-000007-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Entornos Naturales, en concepte de coordinació de la seguretat i salut de l'obra de restauració dels casalicis dels ponts de la Mar i del Real.
Expediente: E-02001-2015-000442-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Monje Hermanos, SL, corresponent al subministrament d'urnes per al Museu de Ciències Naturals.
Expediente: E-02001-2016-000911-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Art i Clar, SLL, per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02001-2016-000919-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport els dies festius de caràcter local a efectes escolars en la ciutat de València per al curs acadèmic 2016/2017.
Expediente: E-02101-2016-000150-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa rescindir el contracte d'arrendament del local situat al carrer del Professor Blanco.
Expediente: E-02101-2016-000362-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal per a l'any 2016.
Expediente: E-02101-2016-000438-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'informació i assessorament en matèria de lloguer social.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Iniciatives Solidàries, en relació amb el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés.
Expediente: E-02201-2015-000241-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni amb la Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir subvencions a favor de quaranta-cinc centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000049-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE SANITAT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonament de les quotes de la Xarxa de Ciutats Saludables dels exercicis 2010 al 2016.
Expediente: E-02401-2016-002301-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat corresponent a la subvenció transferida i no gastada destinada al programa 'Viu l'estiu' de l'any 2016.
Expediente: E-02501-2016-000020-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
Expediente: E-03103-2013-000004-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Plata.
Expediente: E-03103-2013-000073-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-727, de 23 de febrer de 2016, d'impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació d'una vivenda.
Expediente: E-03803-2014-004542-00 - Aprovat
0049 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels impostos posats al cobrament el segon semestre de 2016.
Expediente: E-04103-2016-000068-00 - Aprovat
0049 - PRECS I PREGUNTES
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre del 2016.
Expediente: E-01401-2016-001563-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària greu.
Expediente: E-01404-2015-000071-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000216-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000217-00 - Aprovat
0054 - SERVICI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol del 2016, pel qual es va aprovar el nomenament de director de l'organisme autònom municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-8RE02-2016-000007-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2016.
Expediente: E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el conveni de cessió temporal de l'ús de l'ermita de Sant Jordi.
Expediente: E-02001-2016-001089-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a atendre el pagament del xec escolar durant el període de setembre a desembre de 2016.
Expediente: E-02101-2016-000172-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria de xec escolar per al curs 2016/2017.
Expediente: E-02101-2016-000172-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases i convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora'.
Expediente: E-02101-2016-000318-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Emplea per a l'organització del Primer Congrés Internacional d'Innovació Social pel Canvi.
Expediente: E-02201-2016-000416-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA (FOVASA), corresponent a treballs realitzats a la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2016-000156-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball les ajudes destinades a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2016.
Expediente: E-02901-2016-001505-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar l'addenda 2016 al conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2016-000183-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el pla d'ocupació 'València Activa Treball II 2016' i les bases que han de regular el procés selectiu derivat d'este.
Expediente: E-02902-2016-000370-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la realització d'una campanya publicitària per a difondre el procés participatiu sobre espai públic i mobilitat per al barri del Botànic.
Expediente: E-01801-2016-004512-00 - Aprovat
0066 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció del carril bici en la ronda interior de la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000166-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els nomenaments interins de tres subalterns/es.
Expediente: E-01101-2016-001474-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ives per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2016-000633-00 - Aprovat