2016-09-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-09-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària, extraordinària i extraordinària i urgent que van tindre lloc els dies 16 i 21 de setembre de 2016, respectivament.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2016-000037-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el Memoràndum d'Entesa entre l'Ajuntament de València i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura.
Expediente: E-00400-2016-000005-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 400/14, interposat contra desestimació de la sol·licitud d'inici d'expedient d'expropiació de terreny del llit i caixers d'un trajecte de la séquia braç principal de Petra, en els carrers d'Olba i de l'Enginyer la Cierva.
Expediente: E-00501-2016-000221-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 412/15, sobre denegació de còpia de diversos expedients.
Expediente: E-00501-2016-000206-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 152/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000223-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 34/16, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000224-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'un funcionari del Cos de Bombers.
Expediente: E-01101-2016-000540-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 6540, en No inclosos en unitats orgàniques.
Expediente: E-01101-2016-001144-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E-01101-2016-001214-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un edifici situat a la plaça del Doctor Collado.
Expediente: E-05303-2016-000086-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2010 i adscriure els immobles municipals coneguts com 'Naus Ribes' a diverses delegacions.
Expediente: E-05304-2016-000111-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal a la Federació d'Associacions de Veïns de València de l'exercici 2016.
Expediente: E-00202-2016-000003-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la campanya divulgativa sobre el Dret a Saber i difusió del Portal de Transparència.
Expediente: E-00702-2016-000024-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la sèptima revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0016 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de subministrament d'uniformitat per al personal de la Policia Local.
Expediente: E-01201-2013-000124-00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 33055.
Expediente: E-01305-2014-000158-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 37/15 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2013-000442-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota finançament prima d'assegurança del proppassat mes d'agost.
Expediente: E-01401-2016-006027-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la UTE Pavapark-Auplasa-Grúa de Valencia autora d'incompliments contractuals en la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat de València.
Expediente: E-01404-2016-000124-00 - Aprovat
0021 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle furgó de salvament diversos.
Expediente: E-01501-2016-000271-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de joventut.
Expediente: E-01902-2011-000004-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de bar-cafeteria en l'edifici de Joventut.
Expediente: E-01902-2012-000044-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el plec de condicions de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'edifici de Joventut i convocar procediment negociat sense publicitat.
Expediente: E-01902-2016-000068-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de juliol del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000331-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir els premis de la XVIII edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals 2016.
Expediente: E-01904-2016-000261-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2015 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2015-000049-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures de treballs de manteniment.
Expediente: E-02001-2016-000828-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona anualitat del conveni firmat amb Creu Roja Espanyola per al manteniment del centre de paràlisi cerebral infantil.
Expediente: E-02101-2014-000313-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar la quantitat sobrant de la proposta de gasto 2015/585, item 2016/2270.
Expediente: E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Seguretat Vigilància i Protecció Safor, SL, per la prestació de servicis de vigilància.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes d'agost del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la tercera pròrroga de conveni de col·laboració firmat amb l'Associació d'Ames de Casa Tyrius per a desenvolupar programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc, així com assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i social a persones immigrants.
Expediente: E-02201-2012-005000-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació per a la Cooperació entre Comunitats (ACOEC) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2014.
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis del XV Certamen de narrativa breu: Dones que transformen el món, dones en la ciència.
Expediente: E-02201-2016-000027-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de visites culturals per a persones majors de València.
Expediente: E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de juliol del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents en la ciutat de València. (lots 1, 2 i 3).
Expediente: E-02224-2016-000128-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL, pels servicis educatius del programa 'Viu l'estiu'.
Expediente: E-02501-2016-000001-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un programa d'ampliació dels servicis de neteja viària i arreplegada de residus urbans a desenvolupar en l'últim trimestre de 2016 en la Zona 1 de la ciutat i dur a terme un pla pilot d'arreplegada selectiva orgànica al barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: E-02801-2016-001022-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un programa d'ampliació dels servicis de neteja viària i arreplegada de residus urbans a desenvolupar en l'últim trimestre de 2016 en la Zona 2 de la ciutat i dur a terme un pla pilot d'arreplegada selectiva orgànica al barri de Benimaclet.
Expediente: E-02801-2016-001023-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un programa d'ampliació dels servicis de neteja viària i arreplegada de residus urbans a desenvolupar en l'últim trimestre de 2016 en la Zona 3 de la ciutat i dur a terme un pla pilot d'arreplegada selectiva orgànica als districtes X i XI.
Expediente: E-02801-2016-001024-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes d'agost del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2016-000333-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa alliberar crèdit de l'anualitat pressupostària 2016-Dependències fúnebres.
Expediente: E-02802-2016-000338-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-143, de 14 de gener de 2016.
Expediente: E-02901-2015-001714-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació del segon pagament corresponent a les persones beneficiàries del programa 'La Dipu et beca' 2016.
Expediente: E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'unes quantitats percebudes en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000140-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2016.
Expediente: E-03103-2001-000222-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de les Carolines.
Expediente: E-03103-2016-000082-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la segona aportació de fons de l'any 2016 a favor de la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
Expediente: E-03201-2016-000052-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Mobipark, SL, corresponent al subministrament de plaques informatives per al suport gràfic que facilite la divulgació del patrimoni arbori monumental de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2015-000895-00 - Aprovat
0055 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre neteja viària.
Expediente: E-04103-2016-000063-00 - Aprovat
0056 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre els sectors pressupostaris dels Servicis Economicopressupostari i Financer.
Expediente: E-05501-2016-000051-00 - Aprovat
0057 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Hisenda. Proposa encarregar una auditoria integral, comptable, jurídica i operativa de l'ens públic empresarial local Palau de Congressos de València.
Expediente: O-C1512-2016-000083-00 - Aprovat
0058 - MOCIÓ del regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana. Proposa aprovar la Guia del procediment del dret d'accés a la informació i la designació de la unitat responsable.
Expediente: E-00702-2016-000028-00 - Retirat
0058 - PRECS I PREGUNTES
0059 - ALCALDIA. Proposa modificar representant del Grup Municipal Compromís en la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0060 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 319/15 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2014-000104-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud de paralització de l'expedient disciplinari incoat a una oficiala de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000088-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2016.
Expediente: E-02101-2016-000412-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Verde sobre Negro, en concepte de gastos de material per a la difusió del programa 'València Conviu'.
Expediente: E-02224-2016-000130-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2016-000201-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-03001-2016-000203-00 - Aprovat
0066 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució número 4 del PEPRI del barri de Velluters.
Expediente: E-03502-2014-000008-00 - Aprovat
0067 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de la modificació del PEPRI del barri del Carme a la unitat d'execució núm. 12 i a la parcel·la de la plaça de Tavernes de la Valldigna, núm. 4.
Expediente: E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
0068 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
Expediente: E-05501-2016-000052-00 - Aprovat
0069 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000054-00 - Aprovat
0070 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació relativa a l'ús dels llibres que no han estat incorporats al banc de llibres provinents del programa 'Xarxa de llibres', en centres concertats de la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2016-000397-00 - Aprovat
0071 - MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar a Aumsa l'assistència tècnica per a la gestió urbanística del PGOU.
Expediente: E-C1509-2016-000007-00 - Aprovat
0072 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de neteja de centres i edificis municipals, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000017-00 - Aprovat