2016-07-22 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-07-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de juliol de 2016.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2016-000032-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 163/16, sobre sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2016-000184-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que va estimar el Recurs núm. 580/09, interposat contra la concessió de llicència per a construcció d'un edifici per a hotel.
Expediente: E-00501-2009-000408-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 184/13, interposat contra la desestimació de la reposició seguida contra el reconeixement del dret a indemnització per defunció d'un funcionari municipal en actiu.
Expediente: E-00501-2013-000177-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 243/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra denegació de la devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2016-000182-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 128/16, interposat contra imposició de sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2016-000185-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, que estima la demanda en Interlocutòries núm. 1173/14 i declara que la contingència determinant de baixa mèdica ho és per accident de treball.
Expediente: E-00501-2016-000189-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 de Jaén, que declara la falta de competència territorial en el Recurs PA núm. 139/16, sobre imposició de sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2016-000186-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 77/16, interposat contra extinció de l'autorització d'explotació de parades del Mercat Central.
Expediente: E-00501-2016-000183-00 - Quedar assabentat
0011 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000021-00 - Aprovat
0012 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000030-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el Protocol d'Intervenció per a Situacions de Violència de Gènere de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01101-2009-001710-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'Inspecció Coordinació (MD-DE), referència núm. 5756, en el Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: E-01101-2016-000915-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'inspectora d'obres i servicis.
Expediente: E-01101-2016-001014-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de juny derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
Expediente: E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar les al·legacions presentades a la valoració d'una parcel·la municipal situada al carrer de Santa Pola respecte de la qual s'ha sol·licitat la venda per contigüitat.
Expediente: E-05305-2015-000071-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar els procediments de reintegrament parcial i total d'unes quantitats percebudes en concepte d'ajudes municipals 'SEED VLCemprén 2014'.
Expediente: E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 105468.
Expediente: E-01305-2014-000424-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament provisional d'anualitats del contracte de gestió del servici públic per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2013-000102-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'aportació atorgada per la Fundació Bracara Augusta i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01902-2016-000082-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar inicialment la liquidació del contracte de concessió de l'execució d'obres, prestació i manteniment del servici públic esportiu en la seua modalitat de natació i servicis annexos que s'ha de desenvolupar en l'immoble municipal denominat Piscina València.
Expediente: E-01903-2015-000060-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Prociclisme per a l'organització de la 67a Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2016-000063-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió de la XVI edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2016-000119-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació definitiva de les subvencions concedides a diversos clubs esportius.
Expediente: E-01903-2016-000152-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de les factures presentades per diversos proveïdors corresponents a l'organització de la Gala Fallera 2016.
Expediente: E-01904-2016-000362-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Gremi Artesà d'Artistes Fallers.
Expediente: E-01904-2016-000453-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2016-000155-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de gastos corrents.
Expediente: E-02001-2016-000512-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2014-2016.
Expediente: E-02101-2016-000383-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Ruvid d'una factura relativa als actes de commemoració del dia 8 de març de 2016 'Dia Internacional de la Dona'.
Expediente: E-02201-2016-000266-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de juny del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2016-000313-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de juny del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000315-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor Ecyser Mediterràneo, SLU, adjudicatària del servici de neteja, dragatge i conservació de séquies i de l'entorn de l'estany de l'Albufera.
Expediente: E-02701-2016-000305-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció destinada a la contractació de jóvens desocupats en el programa d'ocupació públic 'Salari jove I 2015'.
Expediente: E-02902-2015-000209-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció destinada a la contractació de jóvens desocupats en el programa d'ocupació públic 'Salari jove II 2015'.
Expediente: E-02902-2015-000210-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2015 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació.
Expediente: E-02902-2015-000421-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar el gasto de personal derivat del pla de treball VLC Activa 2016.
Expediente: E-02902-2016-000106-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del PGOU de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud de liquidar i abonar interessos d'interessos en relació amb l'expropiació de la finca núm. 1 del projecte d'expropiació per a l'adquisició dels terrenys necessaris per a la construcció d'una zona verda a la plaça del Músic Cuesta.
Expediente: E-03103-2001-000222-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de dos parcel·les situades als carrers del Rosari i de l'Emparament.
Expediente: E-03103-2011-000068-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Benifaió.
Expediente: E-03103-2013-000036-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Noguera.
Expediente: E-03103-2013-000072-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Baix.
Expediente: E-03103-2016-000015-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'acta de preus contradictoris del 'Projecte bàsic i d'execució d'obres per a la consolidació estructural del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2016-000024-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés del projecte de gastos 2009/395.
Expediente: E-04001-2009-000412-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
Expediente: E-04001-2015-000325-00 - Aprovat
0050 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre els sectors pressupostaris dels Servicis Economicopressupostari i Financer.
Expediente: E-05501-2016-000044-00 - Aprovat
0050 - PRECS I PREGUNTES
0051 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de juny.
Expediente: E-01201-2016-000442-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària greu.
Expediente: E-01404-2015-000076-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000092-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud de resolució contractual presentada per la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia.
Expediente: E-01404-2016-000122-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per a la renovació de llibres de text en els col·legis municipals, curs 2016/2017.
Expediente: E-02101-2016-000397-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme 2016-2017'.
Expediente: E-02227-2016-000014-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent al III Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02303-2015-000148-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa ampliar el termini de presentació de sol·licituds establit en les bases de les ajudes municipals València Activa Ocupa 2016.
Expediente: E-02902-2016-000117-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte de semaforització per a la finalització de les obres d'urbanització de la unitat d'execució núm. 2 del sector NPR-7 'Quatre Carreres'.
Expediente: E-03301-2016-000068-00 - Aprovat
0060 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos mitjans de comunicació.
Expediente: E-04103-2016-000042-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar la caducitat del procediment per a la resolució del contracte d'execució de les obres de construcció de l'escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i iniciar noves actuacions per a la resolució del mencionat contracte.
Expediente: E-04101-2016-000029-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 6540, en No inclosos en unitats orgàniques, per a prestar servicis en la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2016-001144-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de modificació de la plantilla de personal.
Expediente: E-01101-2016-001093-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 7625, en el Servici d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, amb destinació en la Secció Agenda 21.
Expediente: E-01101-2016-001148-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000147-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000490-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000491-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000492-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000493-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000494-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000495-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000496-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000497-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000498-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2016-000499-00 - Aprovat
0076 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000036-00 - Aprovat
0077 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
Expediente: E-05501-2016-000045-00 - Aprovat
0078 - MOCIÓ del regidor delegat de Comerç, Control Administratiu i Espai Públic per a la promoció de noves activitats econòmiques.
Expediente: E-C1514-2016-000019-00 - Aprovat