2016-06-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-06-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PO núm. 5/14, sobre autorització de connexió en alta i distribució en baixa d'aigua.
Expediente: E-00501-2014-000113-00 - Quedar assabentat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 204/15, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000148-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 246/15, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000152-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 299/15, interposat contra desestimació presumpta de sol·licituds relatives a elecció de destinació en el concurs per a la provisió de vacants en llocs de segona activitat de la Policia Local.
Expediente: E-00501-2016-000153-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 277/14, sobre renovació de llicència per a estació de telefonia.
Expediente: E-00501-2014-000262-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 334/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000144-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 319/15, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000145-00 - Aprovat
0008 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de maig de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000027-00 - Aprovat
0009 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-04302-2016-000028-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 6612, en el Servici de Persones Majors.
Expediente: E-01101-2016-000611-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització del lloc de personal subaltern, referència núm. 742, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2016-000616-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de personal subaltern, referència núm. 7322, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2016-000617-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització horària del lloc de treball de personal subaltern, referència núm. 804, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2016-000619-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització del lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 710, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2016-000621-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 413, en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2016-000892-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia i aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu en el lloc de referència núm. 574.
Expediente: E-01101-2016-000812-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalterns/es en els llocs de treball referències núm. 688, 6442 i 704.
Expediente: E-01101-2016-000820-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliares administratives.
Expediente: E-01101-2016-000886-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de juny 2016.
Expediente: E-01101-2016-000847-00 - Aprovat
0020 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres d'urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, adaptació per a vianants de la volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada en els Jardins del Real en la ciutat de València, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000096-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert quant al lot núm. 1 el procediment obert realitzat per a contractar la prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals, dividit en tres lots.
Expediente: E-04101-2016-000097-00 - Aprovat
0022 - SERVEI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer d'en Bou.
Expediente: E-05302-2016-000118-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló, l'Ajuntament de València i l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.
Expediente: E-00801-2015-000001-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Eltec It Service, SL, per la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
Expediente: E-00801-2016-000106-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de les factures del servici de neteja i del subministrament d'electricitat corresponents al proppassat mes de maig.
Expediente: E-01201-2016-000365-00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 104125.
Expediente: E-01305-2014-000406-00 - Aprovat
0027 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici Siena, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el primer trimestre de 2016.
Expediente: E-01801-2016-001979-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2016 al conveni de col·laboració firmat amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2016-000421-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a la realització de focs artificials de l'any 2016.
Expediente: E-01904-2016-000474-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del tercer trimestre de 2016 del Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-01905-2015-000158-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2016-000129-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical i de biblioteques municipals.
Expediente: E-01905-2016-000132-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el protocol de col·laboració a subscriure amb la Diputació de València per a l'enfortiment dels destinacions i productes turístics de la província i la ciutat de València.
Expediente: E-01909-2016-000013-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes d'abril en concepte de seguretat en els museus i monuments.
Expediente: E-02001-2016-000534-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la renúncia a la pròrroga de la Beca 'Carmen i Severo Ochoa', en la modalitat de Foment de l'activitat investigadora.
Expediente: E-02101-2014-001646-00 - Aprovat
0037 - SERVICIO D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per les escoles infantils corresponent al xec escolar de setembre a desembre de 2015.
Expediente: E-02101-2016-000059-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura de desembre de 2015 del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions de diverses entitats relatives a les ajudes per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València. Convocatòria 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Alanna i per la Fundació APIP-ACAM, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per a dur a terme el programa 'València Inserix 2014-2015'.
Expediente: E-02201-2014-000754-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda humanitària d'emergència per a Centreàfrica presentada per l'Associació Espanya amb Acnur.
Expediente: E-02201-2015-000182-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de maig del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000269-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tramitació urgent de l'expedient d'habilitació d'un local situat al carrer de Torres per a seu de la Universitat Popular.
Expediente: E-04101-2016-000096-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, corresponent a diversos treballs realitzats en el centre municipal d'activitats per a persones majors 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2015-000465-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-656, d'1 de febrer de 2016.
Expediente: E-02301-2014-001156-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2016-000283-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de manteniment i llavatge de les papereres instal·lades a la via pública.
Expediente: E-02801-2016-000669-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2014-000210-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
Expediente: E-03103-2013-000055-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres d'accessibilitat i supressió de barreres en la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000166-00 - Aprovat
0052 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1716, de 23 d'octubre de 2015, i concedir legalització d'obres.
Expediente: E-03502-2010-000126-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a la certificació del proppassat mes d'abril del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2016-000113-00 - Aprovat
0054 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diverses empreses.
Expediente: E-04103-2016-000039-00 - Aprovat
0054 - PRECS I PREGUNTES
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2016-000042-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local no responsable en concepte d'autor d'una infracció i declarar l'arxiu de l'expedient.
Expediente: E-01404-2016-000107-00 - Aprovat
0057 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici Torres Collverd, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajuda humanitària d'emergència per al desenvolupament del projecte d'assistència bàsica per a la població refugiada síria a Jordània presentada, per l'Associació Espanya amb Acnur.
Expediente: E-02227-2016-000008-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de maig del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000056-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de maig del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents en la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
Expediente: E-02224-2016-000057-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria 2016 del Concurs de Pintura Ràpida a realitzar en la Junta Municipal de Ciutat Vella, així com aprovar i autoritzar el gasto corresponent.
Expediente: E-02301-2016-000166-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2016-000148-00 - Aprovat
0063 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals i la instal·lació, manteniment i reparació de preses de xarxa, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000097-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament dels gastos derivats de l'organització del 'Mercat per la terra al Grau'.
Expediente: E-02310-2016-000089-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització horària del lloc de treball d'auxiliar d'oficis (JP1), referència núm. 3722.
Expediente: E-01101-2015-001255-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de técnic/a participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2016-000857-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subalterna en el Servici Fiscal d'Ingressos.
Expediente: E-01101-2016-000916-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 783, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2016-000925-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa disposar la pèrdua de la condició de funcionari en aplicació de condemna d'inhabilitació especial per a la professió d'agent de policia local.
Expediente: E-01101-2016-000936-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2016-000730-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de secció (TD), en el Servici de de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-000721-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 6372, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2016-000881-00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
Expediente: E-C1512-2016-000002-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa aprovar el nomenament de representant en la Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00601-2016-000023-00 - Aprovat
0075 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte de la Resolució núm. 106, de 17 de juny de 2016, sobre modificació en la denominació d'una delegació i un servici.
Expediente: E-00601-2015-000055-00 - Quedar assabentat