2016-05-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-05-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de maig de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa modificar representants del Grup Municipal Ciutadans en la Fundació Esportiva Municipal i en la Universitat Popular.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - ALCALDIA. Proposa nomenar representant de l'Ajuntament de València en la Junta de Compensació-AIU 'Avinguda de França'.
Expediente: E-00601-2016-000020-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte de la substitució de membre en la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la ciutat de València 2014-2018.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Quedar assabentat
0005 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar la creació d'un grup de millora per al desenvolupament d'un projecte relatiu a la gestió d'un Registre d'Activitats i d'un Registre d'Obres.
Expediente: E-00207-2016-000008-00 - Sobre la mesa
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 473/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000113-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 260/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2012-000322-00 - Quedar assabentat
0008 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de gener de 2013.
Expediente: E-04401-2016-000011-00 - Quedar assabentat
0009 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E-04302-2016-000009-00 - Aprovat
0010 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Sociedad Anónima Agricultores de la Vega.
Expediente: E-04302-2016-000010-00 - Aprovat
0011 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000015-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 976-P, de 8 d'octubre de 2013.
Expediente: E-01002-2013-000262-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de març de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000583-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) d'abril de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000628-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2016-000732-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada al barri dels Tarongers.
Expediente: E-05304-2016-000004-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Etralux, SA, i d'Imesapi, SA, corresponent a l'execució de diverses obres.
Expediente: E-01201-2016-000243-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes d'abril.
Expediente: E-01201-2016-000302-00 - Aprovat
0019 - SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de març de 2016.
Expediente: E-01903-2015-000223-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Pilota Borbotó corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000267-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura de publicitat de 2015.
Expediente: E-01903-2016-000114-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Construcciones Modulares Cabisuar, SA, amb motiu de la festa de cap d'any 2015.
Expediente: E-01904-2015-000626-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Cavalcada de Reis 2016.
Expediente: E-01904-2016-000350-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016.
Expediente: E-02000-2016-000042-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per al manteniment de l'escola municipal infantil de Pinedo.
Expediente: E-02101-2015-000400-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 d'abril de 2016, sobre canvi de la titularitat del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Professor Blanco.
Expediente: E-02101-2016-000051-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a l'abonament de la renda de 2016 d'un local situat al carrer del Beat Juan Grande.
Expediente: E-02101-2016-000098-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions de diverses entitats relatives a les ajudes per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions de diverses entitats relatives a les ajudes per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del servici d'assegurances.
Expediente: E-02201-2016-000181-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna de la factura del proppassat mes d'abril del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2016-000206-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2016-000208-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'abril del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000214-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE LES PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000052-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02303-2015-000147-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02303-2015-000318-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Artes Gráficas Juan Sáez, SL, pel subministrament de fullets de publicitat per al XXI Festival de Bandes de Música del Marítim.
Expediente: E-02306-2015-000671-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals a les pedanies de la Torre i de Borbotó.
Expediente: E-02310-2016-000055-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Bancària 'la Caixa' per a la realització d'una exposició al passeig de Neptú.
Expediente: E-02410-2016-000014-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa sol·licitar una subvenció a l'Obra Social 'la Caixa' per a la realització del taller FlowSession.
Expediente: E-02501-2016-000010-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la liquidació de les obres del projecte d'implantació de contenidors soterrats a Benimaclet.
Expediente: E-02801-2014-001180-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la liquidació de les obres del projecte d'implantació de contenidors soterrats a Campanar.
Expediente: E-02801-2014-001181-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa acceptar la proposta d'incorporació de dos recol·lectors elèctrics a la zona 2 del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans de la ciutat i aprovar els preus contradictoris.
Expediente: E-02801-2016-000335-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar un error material i acceptar i tindre per efectuada la devolució de quantitat en relació amb la concessió d'una ajuda municipal a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2015-000255-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'unes quantitats percebudes en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000572-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'unes quantitats percebudes en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000589-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament derivada de l'execució del programa educatiu 'Educant per a emprendre'.
Expediente: E-02902-2016-000089-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del PGOU a l'àmbit de la parcel·la situada als carrers de Muñiz y Hernández de Alba i de Berenguer Mallol.
Expediente: E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del pla especial de protecció i reforma interior PS-2 a l'àmbit del Palmar.
Expediente: E-03001-2015-000235-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la memòria justificativa relativa a la revisió detallada del PGOU de la ciutat de València.
Expediente: E-03001-2016-000011-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució de l'accés sud-est del sector Massarrojos Sud.
Expediente: E-03102-2016-000007-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar la planta baixa d'un immoble situat al carrer de la Blanqueria.
Expediente: E-03103-2016-000048-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000095-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament els projectes municipals de pavimentació i enllumenat públic per a la finalització de les obres en Quatre Carreres UE 1 i UE 2.
Expediente: E-03301-2015-000061-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa prorrogar el contracte d'obres de renovació de voreres i calçades a la pedania de Pinedo.
Expediente: E-03301-2015-000298-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1216, de 23 de març de 2016, d'impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació d'una vivenda.
Expediente: E-03803-2015-004333-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar les bases i la convocatòria de la II edició del Concurs de Cartells sobre la Sostenibilitat Urbana de València.
Expediente: E-08001-2016-000004-00 - Aprovat
0060 - PRECS I PREGUNTES
0061 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el lliurament parcial de l'aportació municipal de l'exercici 2016 a favor de la Fundació València Crea de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00202-2016-000007-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2015-000071-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Secretariat Gitano de la subvenció concedida en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE LES PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'abril del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents en la ciutat de València. (lots 1, 2 i 3).
Expediente: E-02224-2016-000050-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Toys Levante, SL, en concepte de subministrament de joguets.
Expediente: E-02307-2015-000659-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses.
Expediente: E-02902-2015-000492-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental territorial estratègic en l'àmbit de l'estudi de detall de la parcel·la Din. 6 a la zona TER-3b del pla parcial de Beniferri, delimitada per l'avinguda de les Corts Valencianes i els carrers del Camp de Túria, de Còrdova i dels Xiprers.
Expediente: E-03001-2015-000221-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000096-00 - Aprovat
0069 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Zenith Media, SA, corresponent a la publicació d'anuncis oficials en premsa.
Expediente: E-04103-2013-000052-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases per a constituir una borsa de treball d'economistes.
Expediente: E-01101-2016-000322-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases d'inspector/a i d'intendent/a principal Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 7621, en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2016-000731-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD) en el Servici d'Innovació.
Expediente: E-01101-2016-000502-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica d'administració general per al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2016-000722-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc auxiliars administratives.
Expediente: E-01101-2016-000697-00 - Aprovat
0076 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
Expediente: E-05501-2016-000029-00 - Aprovat
0077 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000031-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la Nit de Sant Joan) i aprovar la convocatòria i el gasto corresponent.
Expediente: E-01904-2016-000445-00 - Aprovat
0079 - ALCALDIA. Proposa la publicació en valencià dels anuncis de l'Ajuntament de València en els mitjans de comunicació i la retolació i senyalització en valencià.
Expediente: E-01304-2016-000005-00 - Aprovat
0080 - ALCALDIA. Proposa instar la Delegació de Govern a no consentir la celebració de determinats actes i concentracions.
Aprovat