2016-04-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-04-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 d'abril de 2016.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar l'aportació de la quota corresponent a l'exercici 2016 a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-00201-2016-000012-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 571/10, interposat contra denegació de llicència per a la instal·lació d'una estació de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2010-000607-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 910/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació seguida contra liquidació girada pel concepte d'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
Expediente: E-00501-2011-000112-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, recaiguda en el Recurs PO núm. 226/08, la qual revoca quant a la no admissió de determinades pretensions i la confirma quant a la desestimació del recurs contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Avinguda Malva-rosa'.
Expediente: E-00501-2008-000198-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria aclaridora del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 4/485/13, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació estimatòria parcial de la reposició plantejada per l'Ajuntament contra acord de 28 de novembre de 2012.
Expediente: E-00501-2014-000022-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 37/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000067-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 320/15, interposat contra modificació de llicència per a construcció d'aparcament.
Expediente: E-00501-2016-000074-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la correcció d'un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2016.
Expediente: E-01101-2015-001330-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta de tècnic grau mitjà (enllumenat) i un altre.
Expediente: E-01101-2016-000461-00 - Aprovat
0011 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000025-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres 'Ampliació xarxa ciclista 2015', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000113-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la destinada a viaris situada al carrer de Santa Rita.
Expediente: E-05301-2001-000042-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió temporal de l'ús d'una plaça de garatge de propietat municipal.
Expediente: E-05302-2014-000377-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'arrendament d'un local situat al carrer de Mendizábal.
Expediente: E-05302-2015-000543-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E5.01.148, edifici al carrer de Roteros, 8, i regularitzar el codi 1.E3.01.003, Casa de les Roques-Museu del Corpus als carrers de les Roques, 3 i de Roteros, 8 i 10.
Expediente: E-05303-2014-000132-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de març de 2006, relatiu a la regulació juridicopatrimonial de la parcel·la on s'ubica l'institut d'ensenyança secundària dels Orriols.
Expediente: E-05307-2004-000040-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de diverses factures emeses per Informática El Corte Inglés, SA.
Expediente: E-00801-2016-000034-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Informática El Corte Inglés, SA, el subministrament d'equipament hardware divers.
Expediente: E-00801-2016-000039-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Hewlett Packard Española, SL, el subministrament d'equipament hardware i software divers.
Expediente: E-00801-2016-000050-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit de 2016 del contracte de prestació de servicis postals.
Expediente: E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00106 2014 600.
Expediente: E-01305-2014-000110-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de senyalització vertical i horitzontal del trànsit a les vies i camins del terme municipal de València.
Expediente: E-01801-2014-000404-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016.
Expediente: E-01902-2016-000080-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2015-000475-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TURISME. Proposa aprovar el protocol de col·laboració per a la realització d'actuacions conjuntes en el desenvolupament de la Ruta de la Seda.
Expediente: E-01909-2016-000006-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa accedir a la quinta pròrroga del contracte d'arrendament de les instal·lacions municipals situades al carrer de Motilla del Palancar, per a la prestació del servici d'escola infantil per al curs escolar 2016/2017.
Expediente: E-02101-2015-000170-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, relatiu al traspàs de la gestió dels contractes d'arrendament a l'organisme autònom municipal de la Universitat Popular.
Expediente: E-02101-2015-000513-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa el canvi de titularitat del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Professor Blanco.
Expediente: E-02101-2016-000051-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació relativa a l'any de vigència del conveni de col·laboració firmat amb la Residència Religiosa Esclaves de Maria Inmaculada.
Expediente: E-02201-2014-007994-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al curs inclòs en el pla de formació contínua de l'Ajuntament: Inclusió i accessibilitat de persones amb discapacitat.
Expediente: E-02201-2015-000446-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació i pagament de la factura corresponent a la recepció, informació i orientació dels usuaris del casal d'esplai de Rocafort durant desembre del 2015 com a conseqüència de l'operació fred.
Expediente: E-02201-2015-000496-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de Reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.
Expediente: E-02201-2016-000096-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa establir directrius per a la instal·lació de nous subministraments d'aigua municipals.
Expediente: E-02701-2015-000721-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació 2014 (primer procediment).
Expediente: E-02902-2014-000122-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000589-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura emesa en concepte de servici de transport per a l'acció formativa del personal del taller d'ocupació: Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València II.
Expediente: E-02902-2016-000040-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa el compliment de la sentència dictada en relació amb el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'X' del pla parcial 12.
Expediente: E-03102-2002-000017-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar inicialment el projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a l'altura del carrer de la Beneficència, núm. 18.
Expediente: E-03103-2016-000014-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE VIVENDES. Proposa aprovar les bases de les ajudes municipals al lloguer social 2016.
Expediente: E-03910-2016-000003-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la retirada de símbols en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica.
Expediente: E-02001-2016-000352-00 - Aprovat
0041 - PRECS I PREGUNTES
0042 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa estimar parcialment la petició realitzada per Secopsa Servicios, SA, en relació amb el contracte de prestació del servici de neteja de les dependències municipals.
Expediente: E-01201-2012-000016-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
Expediente: E-01902-2016-000031-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada al programa 'Xarxa de Llibres'.
Expediente: E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de Metges del Món de la Comunitat Valenciana per a l'adaptació del 'Bus solidari'.
Expediente: E-02201-2016-000086-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA).
Expediente: E-02902-2016-000041-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar la sol·licitud formulada per Proara Promotores Aragoneses, SA, i rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2010, pel qual es va aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Guillem d'Anglesola'.
Expediente: E-03107-2006-000005-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs biosaludables de la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04001-2014-001241-00 - Aprovat
0049 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per subscripcions a periòdics en paper.
Expediente: E-04103-2016-000023-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució provisional de la Sentència núm. 213/15 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5.
Expediente: E-01001-2011-000195-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana adjunta a cap servici (TD) en el Servici de Palau de la Música i Congressos.
Expediente: E-01002-2016-000036-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de febrer de 2016.
Expediente: E-01002-2016-000088-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de la indemnització per finalització de contracte a personal del pla d'ocupació 2015 'Operacions bàsiques de restaurant i bar'.
Expediente: E-01101-2015-001278-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de la indemnització per finalització de contracte a personal del pla d'ocupació 2015 'Operacions bàsiques de cuina'.
Expediente: E-01101-2015-001279-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de diversos llocs de treball.
Expediente: E-01101-2016-000142-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs de reposició.
Expediente: E-01101-2016-000477-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els nomenaments interins de set arquitectes.
Expediente: E-01101-2016-000476-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el trasllat d'un lloc de treball.
Expediente: E-01101-2016-000471-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'auxiliar administratiu secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 6529, en no inclosos en unitats orgàniques.
Expediente: E-01101-2016-000361-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'esmena de la retenció inicial del lloc referència núm. 4392.
Expediente: E-01101-2015-001284-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (JP1), referència núm. 1201, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2016-000519-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els nomenaments interins de dos subalternes.
Expediente: E-01101-2016-000483-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa ajornar els efectes de l'acord de la Junta de Govern Local d'1 d'abril de 2016 en expedient disciplinari incoat a una funcionària i rectificar error material o de fet.
Expediente: E-01101-2016-000497-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la rectificació d'error material o de fet en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 d'abril de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000498-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la rectificació d'error material o de fet en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 d'abril de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000499-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a la programació del segon trimestre de 2016 del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2016-000092-00 - Aprovat