2015-12-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2015

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de desembre de 2015.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat a la Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del passat dia 24 de maig.
Expediente: E-01002-2015-000251-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'auxiliar administrativa en esta corporació.
Expediente: E-01002-2015-000472-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'administrativa en esta corporació.
Expediente: E-01002-2015-000473-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació d'un arquitecte tècnic, referència núm. 6584, al Servici de Servicis Centrals Tècnics, Secció Arquitectura i Supervisió de Projectes.
Expediente: E-01101-2015-000236-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions dels directors de col·legi.
Expediente: E-01101-2015-001281-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació “Treball ciutat de València II 2015”.
Expediente: E-01101-2015-001302-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a mestra d'educació física.
Expediente: E-01101-2015-001350-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de major productivitat a personal de Policia i Bombers.
Expediente: E-01101-2015-001375-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1537, en el Servici d'Acció Cultural, Secció Biblioteques I.
Expediente: E-01101-2015-001378-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6486, en el Servici de Persones Majors.
Expediente: E-01101-2015-001414-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 6984, en el Servici de Persones Majors.
Expediente: E-01101-2015-001415-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la renúncia al nomenament interí en el lloc de treball referència núm. 5597.
Expediente: E-01101-2015-001432-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000038-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres d'habilitació del Palau d'Aiora, local situat al carrer dels Sants Just i Pastor, núm. 96, com a nova seu de la Universitat Popular de l'Ajuntament de València al barri d'Algirós, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000043-00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en la ciutat de València, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000150-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Emprenedoria un immoble situat al passeig de la Petxina.
Expediente: E-05304-2008-000023-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa promoure terceria de domini davant del Jutjat de Primera Instància núm. 12 de València per a cancel·lar l'embargament sobre una finca de propietat municipal.
Expediente: E-05303-2013-000054-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre de 2014 i la comprovació d'este a data 13 de juny de 2015.
Expediente: E-05303-2015-000001-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Aumsa corresponent al lloguer del local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 8.
Expediente: E-05302-2015-000599-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SAU, per servicis informàtics prestats per al manteniment de l'aplicatiu SIGT.
Expediente: E-00801-2015-000151-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 32818.
Expediente: E-01305-2014-000162-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2015, sobre pagament d'interessos de demora a la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
Expediente: E-01401-2014-000020-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració firmat amb el Consell de la Joventut de la ciutat de València.
Expediente: E-01902-2014-000004-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana corresponent al conveni firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01903-2015-000041-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la realització i organització de la XXXIV edició d'Expojove (Expojove'15).
Expediente: E-01904-2015-000609-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos de la gala inaugural del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2015-000151-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2016 del Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-01905-2015-000158-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TURISME. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència Valenciana del Turisme per a la compensació financera de l'esforç addicional realitzat durant l'exercici 2014.
Expediente: E-01909-2015-000007-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici d'animació sociocultural, programa de tallers i cursos per a persones majors de València.
Expediente: E-02201-2010-009538-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar les factures de setembre i octubre de 2015 del contracte de prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2011-002277-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'encàrrec a Rais Fundació de la prestació del servici d'atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències des de l'1 de gener de 2016 fins a l'entrada en vigor del contracte actualment en tràmit.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social. Convocatòria 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa entendre prorrogat el conveni de col·laboració firmat amb l'associació Banc Solidari d'Aliments i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2014-002996-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2014, sol·licitada per la Fundació per a la Recomposició de la Ciutat (Fundació RECI).
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa convalidar la resolució mitjançant un acord de 25 de setembre de 2015 de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2015-2016.
Expediente: E-02201-2015-000206-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02310-2015-000033-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grupo Bertolín, SAU.
Expediente: E-02310-2015-000036-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Castellar-l'Oliverar
Expediente: E-02310-2015-000194-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
Expediente: E-02401-2015-002700-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Gesmer Logistics, SL, corresponent al servici d'arreplegada i incineració d'un dofí encallat a la platja del Saler.
Expediente: E-02410-2015-000082-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures presentades pels servicis prestats en el XIX Torneig Municipal d'Escacs “Juga net”.
Expediente: E-02501-2015-000019-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el conveni regulador per al pagament del servici de subministrament d'aigua potable a personal en situació o risc d'exclusió social.
Expediente: E-02701-2015-000710-00 - Aprovat amb esmenes
0045 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central després de la subhasta de parades.
Expediente: E-02901-2015-001377-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració referit a un solar situat al carrer de Sant Miquel (hui plaça del Músic López Chavarri).
Expediente: E-03103-2010-000045-00 - Aprovat
0047 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar nous preus del contracte d'obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000095-00 - Aprovat
0048 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar nous preus del contracte d'obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000096-00 - Aprovat
0049 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de reurbanització al carrer de Sant Vicent Màrtir, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000165-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editora de Medios de Valencia, Castellón y Alicante, SA.
Expediente: E-04103-2015-000047-00 - Aprovat
0051 - MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea d'Educació, Joventut i Esports. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical corresponent al primer trimestre de 2016.
Expediente: E-01905-2015-000131-00 - Aprovat amb esmenes
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PA núm. 330/15, interposat contra liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2015-000134-00 - Quedar assabentat
0053 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 853/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
Expediente: E-00501-2011-000007-00 - Quedar assabentat
0054 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 165/14, sobre sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2015-000132-00 - Quedar assabentat
0055 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 400/14, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de revisió d'ofici d'un embargament.
Expediente: E-00501-2015-000138-00 - Quedar assabentat
0056 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 488/14, interposat contra denegació de llicència per a la instal·lació d'una estació de telefonia.
Expediente: E-00501-2015-000144-00 - Quedar assabentat
0057 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 110/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra la denegació de la devolució d'una taxa per retirada de vehicles.
Expediente: E-00501-2015-000136-00 - Quedar assabentat
0058 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 368/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra providència d'apremi per impagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2015-000135-00 - Quedar assabentat
0059 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 9, desestimatòria de la demanda seguida en Interlocutòries núm. 1254/13, relativa a sol·licitud de declaració d'incapacitat permanent total.
Expediente: E-00501-2013-000393-00 - Quedar assabentat
0060 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació, revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el recurs PO núm. 655/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra denegació de la bonificació en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2010-000582-00 - Quedar assabentat
0061 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 480/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000032-00 - Quedar assabentat
0062 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 desestimatòria del Recurs PO núm. 400/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2009.
Expediente: E-00501-2010-000468-00 - Quedar assabentat
0063 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 208/15, interposat contra llicència d'obres per a la implantació d'una estació de servici.
Expediente: E-00501-2015-000139-00 - Quedar assabentat
0064 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2015.
Expediente: E-04302-2015-000038-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer la subrogació de Dimension Data Communications España, SLU, a favor de Dimensión Data España, SLU.
Expediente: E-00801-2015-000112-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats del projecte d'obres de construcció d'una escola als carrers de la Diputada Clara Campoamor i d'Alfauir, finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02101-2011-000316-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a material escolar, curs 2015/2016.
Expediente: E-02101-2015-000522-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases per a tramitar el programa de gratuïtat dels llibres de text i de material curricular denominat “Xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana” per al curs 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000574-00 - Aprovat amb esmenes
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de Creu Roja, ACCEM i CEAR per al desenvolupament del projecte “La nostra ciutat, el teu refugi”.
Expediente: E-02201-2015-000530-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció destinada al projecte d'aliments i material de neteja d'hospitals per a la població refugiada sahrauí a Algèria.
Expediente: E-02201-2015-000535-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un bestreta de Tresoreria a favor del Consorci València 2007.
Expediente: E-04906-2015-000031-00 - Aprovat
0072 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 670/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2012-000251-00 - Aprovat
0073 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Ordinari núm. 345/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2010-000676-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
Expediente: E-01401-2015-008996-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000171-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del propassat mes de novembre corresponent a la prestació del servici de monitors del programa “A l'eixida de classe”.
Expediente: E-02501-2015-000010-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació a favor de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E-02501-2015-000013-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2015-000014-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2016 del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2015-000029-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2016 del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E-02501-2015-000030-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2016 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1.
Expediente: E-02801-2015-001131-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2016 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 2.
Expediente: E-02801-2015-001041-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2016 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3.
Expediente: E-02801-2015-000961-00 - Aprovat
0084 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000095-00 - Aprovat
0085 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000096-00 - Aprovat
0086 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000137-00 - Aprovat
0087 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres d'urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer a Benimàmet, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2015-000036-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del capítol I.
Expediente: E-01101-2015-001435-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aportació al Pla de Pensions 2015.
Expediente: E-01101-2015-000508-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball d'auxiliar administrativa en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres Edificació, Secció Administrativa Llicències Urbanístiques.
Expediente: E-01101-2015-001105-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal subaltern (JP1) en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2015-001093-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de personal de centres docents.
Expediente: E-01101-2015-001448-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 7415, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2015-001406-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02303-2015-001142-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02307-2015-001535-00 - Aprovat
0096 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció atorgada a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València.
Expediente: E-01601-2015-000004-00 - Aprovat
0097 - "MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació. Proposa prestar el suport municipal en la realització del projecte #PrimaveraEducativa.
Expediente: E-02101-2015-000611-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de les retribucions d'alts càrrecs.
Expediente: E-01101-2015-001452-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02305-2015-001858-00 - Aprovat
0100 - MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural sobre el projecte de la futura Biblioteca Central de Xarxa Urbana.
Expediente: O-01905-2015-000092-00 - Aprovat