2015-09-04 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-09-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm. 429/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000375-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm. 431/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000376-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm. 428/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000382-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm. 432/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000384-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm. 427/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000386-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm. 430/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000387-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el recurs PA 425/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000013-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció contenciosa administrativa núm. 7, que estima el recurs PA 418/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000054-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció contenciosa administrativa núm. 7, que estima el recurs PA 417/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000055-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció contenciosa administrativa núm. 7, que estima el recurs PA 425/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000059-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el gasto per gratificacions al personal amb motiu dels treballs realitzats en les eleccions municipals i autonòmiques de 24 de maig del 2015.
Expediente: E-00901-2015-000009-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 6562 en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01002-2015-000225-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els factors específics N i F del mes de juny de 2015.
Expediente: E-01002-2015-000261-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efectes l'adscripció temporal de personal tècnic auxiliar de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2015-000194-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió servicis en lloc d'auxiliar administratiu amb ref. núm. 3505.
Expediente: E-01101-2015-000836-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de direcció negociat administratiu, amb ref. núm. 4011.
Expediente: E-01101-2015-000895-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'oficial de servicis, amb ref. núm. 4042.
Expediente: E-01101-2015-000950-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'administrativa, lloc de treball cap de negociat administratiu, amb ref. núm. 181.
Expediente: E-01101-2015-000951-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, amb ref. núm. 791.
Expediente: E-01101-2015-000952-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, amb ref. núm. 6529.
Expediente: E-01101-2015-000955-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administratiu, amb ref. núm. 7352.
Expediente: E-01101-2015-000956-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, amb ref. núm. 4319.
Expediente: E-01101-2015-000957-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, amb ref. núm. 365.
Expediente: E-01101-2015-000958-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’ en la Delegació de Cooperació al Desenrotllament i Migrants, ref. núm. 4227.
Expediente: E-01101-2015-000959-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Activitats, ref. núm. 5755.
Expediente: E-01101-2015-000966-00 - Retirat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Activitats, ref. núm.187.
Expediente: E-01101-2015-000998-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Fiscal de Gastos, ref. núm. 7690.
Expediente: E-01101-2015-000999-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de tècnic auxiliar de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració, COM Juan de Garay.
Expediente: E-01101-2014-001555-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la prestació del servici d'execució de mesures judicials al mig obert amb menors, convocar procediment obert, aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000038-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals en el terme municipal de València, convocar procediment obert, aprovar els plecs de condicions i la despesa corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
0032 - "SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de “Sectorización de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València, exercici 2015"" a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa), actual gestora del servici d'abastiment d'aigua potable a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2015-000101-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa subrogar a la interessada en la titularitat de la concesió de subsòl públic per aparcament ubicat al carrer de Quevedo.
Expediente: E-05302-2003-000194-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la Justificació de les subvencions concedides en el marc dels Premis València Emprén 2013.
Expediente: E-00202-2013-000682-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació COTEC de l'aportació de l'exercici 2014.
Expediente: E-00202-2014-000007-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions en el marc dels Premis VLC Emprén 2014.
Expediente: E-00202-2014-000252-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.- Proposa declarar com a efectes no utilitzables 12 PC, donar-los de baixa en l'inventari i cedir-los a l'Asociació Ciudadania i Comunicació per a destínar-los a activitats asociatives, formatives i d'alfabetització digital.
Expediente: E-00801-2015-000075-00 - Aprovat
0038 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer l'obligació i aprovar les factures corresponents al subministrament de gas natural durant els mesos de gener a abril del 2015.
Expediente: E-01201-2015-000152-00 - Aprovat
0039 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de l'obligació de factures emeses per les empreses Servicio Técnico Carlet, SL i Miblex, SL.
Expediente: E-01201-2015-000165-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució per la que s'establixen els preus i tarifes aplicables en 2015 a l'aparcament públic de vehicles situat en el subsòl de l'av. del Primat Reig-av. de Catalunya.
Expediente: E-01801-2014-003607-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la transformació de places d'estacionament de la zona O.R.A. de vehicles en plaça de l'Ajuntament, en places de motos.
Expediente: E-01801-2015-002171-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l’aportació econòmica realitzada a favor de la Fundació Universitat-Empresa València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l’esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2014-000149-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d’Activitats per a jóvens i xiquets/xiquetes per al curs 2015-2016, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2015-000198-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la sol·licitud de participació en el programa europeu “100% Youth City”.
Expediente: E-01902-2015-000208-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la convocatòria d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2014.
Expediente: E-01905-2014-000049-00 - Aprovat
0046 - "SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa declarar l'obra guanyadora del premi de poesia en castellà ""Vicente Gaos"" (XXXIII edició dels Premis Literaris Ciutat de València).
Expediente: E-01905-2015-000003-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el Projecte Bàsic i d'Ejecució, així com l'Estudi de Seguretat i Salut, de les obres de rehabilitació per a una nova Agència de Lectura en el barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2015-000025-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto relatiu al cost empresarial amb motiu de la XIV Beca de Catalogació i Informatització de la Biblioteca Municipal Central per al ejercici 2015.
Expediente: E-01905-2015-000042-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició de la Comissió Qualificadora que ha d'intervindre en la concessió de la XIV Beca de Catalogació i Informatització de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E-01905-2015-000042-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per diverses factures pels gastos ocasionats amb motiu de les activitats realitzades pel Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-02000-2015-000023-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la 5a revisió de preus de contracte per a la gestió de la residència de persones amb discapacidat intel.lectual la Nostra Casa Vall de la Ballestera.
Expediente: E-02201-2009-002192-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la prórroga del contracte per a la gestió integral del Centre de Dia per a persones majors Arniches.
Expediente: E-02201-2010-008754-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de part de la factura de juny del 2015 del contracte del servici de visites culturals par a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2012-008513-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb Apip-Acam i l'Associó Alanna per al desenvolupament del programa ‘València Inserta’.
Expediente: E-02201-2014-000754-00 - Aprovat
0056 - "SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del Conveni de Col·Laboració amb la Fundació Secretariat Gitano per a l'Execució del Programa de Promoció Social i Laboral de la Dona Gitana ""Opre Romnia"".
Expediente: E-02201-2014-000798-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Pacte per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2014-000799-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció rebuda per la Fundació del Pacte per a l'Ocupació de la Comunidat Valenciana.
Expediente: E-02201-2014-000815-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor de l'entidat Nueva Opción per a equipament de local.
Expediente: E-02201-2014-007982-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Secular Obreres de la Creu.
Expediente: E-02201-2015-000344-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa desestimar la sol.licitud de devolució dels gastos ocasionats amb motiu de la participació en el procediment de licitació i adjudicació de quatre quioscos amb terrasa en les platges de la Malvarrossa i el Cabanyal.
Expediente: E-02410-2015-000030-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa ratificar la resolució d'Alcaldía núm 10, de 23 de juny, relativa al servici de lloguer de mòduls de WC per a la Nit de Sant Joan.
Expediente: E-02410-2015-000045-00 - Aprovat
0063 - "SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat i aprovar la corresponent modificació de crèdits, així com el projecte de gasto denominat ""Memòria d'Activitats a realizar en 2015"".
Expediente: E-02501-2015-000001-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa reparar d'emergència el col·lector al carrer de l'Arxiprest Gallart.
Expediente: E-02701-2015-000384-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de l'EMSHI en concepte de Tarifa d'Utilització d'Aigua de les obres de modernització de la séquia Reial del Xúquer, exercici 2015, abastiment àrea metropolitana.
Expediente: E-02701-2014-000444-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus del paper i cartó obtinguts per mitjà de la recollida selectiva anualitat maig 2014-abril 2015.
Expediente: E-02801-2015-000603-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió provisional de preus del paper i cartó obtinguts per mitjà de la recollida selectiva, anualitat maig 2015-abril 2016.
Expediente: E-02801-2015-000599-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa disposar i reconéixer l’obligació en concepte d’Ajuda municipal a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2015-000103-00 - Aprovat
0069 - SERVICI COORDINACIÓ D'OBRES VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució O-691, de 28 d'abril del 2015.
Expediente: E-03701-2015-000582-00 - Aprovat
0070 - MOCIÓ de la tinenta d'alcalde coordinadora general de l'Àrea de Cultura.- Proposa iniciar tràmits per a adaptar l’estructura dels servicis que s’integren en les Delegacions corresponents a l’Àrea de Cultura.
Expediente: E-00400-2015-000021-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l’expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000054-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l’expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000060-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000106-00 - Aprovat
0074 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques del terme municipal de València, classificar les proposicions i requerir a l’oferta econòmicament mes avantatjosa previ a l’adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000025-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 518-X, de 29 de maig de 2015.
Expediente: E-02901-2015-000583-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la factura relativa a la Fase 1-Estudi i Informe del Projecte Estructural i Fase 2- Definició de l'Assaig en Túnel del Vent del Projecte de Reposició del Tendal de la Plaça de la Mare de Déu.
Expediente: E-03201-2015-000030-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el llistat de jardins a netejar del contracte per a la prestació del servici de gestió, neteja, manteniment i conservació dels espais ajardinats i arbolat urbà.
Expediente: E-04001-2012-000089-00 - Aprovat
0078 - MOCIÓ de la Tinenta d'Alcalde Delegada d'Acció Cultural.- Proposa renunciar a la celebració del contracte per a la gestió i explotació del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2015-000122-00 - Aprovat
0079 - MOCIÓ de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura y delegada de Benestar Animal sobre la no realització d'activitats o espectacles públics amb animals.
Expediente: E-C1511-2015-000002-00 - Aprovat
0080 - MOCIÓ in voce de l'Alcaldia en funcions sobre creació d'una Comissió de Seguiment per a donar resposta a l'arribada de persones i famílies com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Síria i el seu entorn.
Aprovat
0081 - MOCIÓ in voce de l'Alcaldia en funcions sobre modificació del règim de sesions de la Junta de Govern Local en quant a l'hora de la seua celebració.
Aprovat